Opetus- ja kulttuuriministeriölle  8.6.2012
ASIA
Lapsiasiavaltuutetun lausunto: Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kerhotoiminnan laatukorteista

VIITE
OKM 66/040/2011

KESKEISET EHDOTUKSET
Opetus- ja kulttuuriministeriön 5.9.2011 asettama työryhmä on valmistellut perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulujen kerhotoiminnan laatukortit. Nämä on tarkoitus liittää perusopetuksen laatukortteihin. Tämä vahvistaisi aamu- ja iltapäivätoiminnan asemaa osana lapsen hyvää koulupäivää.  Laatukortit antavat kouluille ja ylläpitäjille työkalun arvioida toiminnan vaikutuksia ja tavoitella parempaa laatua.  Kortit sisältävät toiminnan kuvauksen, laatukriteerit ja toiminnan kehittämisen kysymykset.

LAUSUNTO
Lapsen oikeuksien näkökulma aamu- ja iltapäivätoiminnan laatuun
Lapsiasiavaltuutettu arvioi ehdotusta YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen näkökulmasta.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kerhotoiminnan kannalta olennainen on yleissopimuksen artikla 31, joka korostaa lapsen oikeutta lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan sekä taide- ja kulttuurielämään. Toisaalta useissa artikloissa (esim. artiklat 19, 34 ja 36) korostetaan turvallista kasvu- ja toimintaympäristöä, joissa lapsi ei joudu alttiiksi häirinnälle ja kaltoin kohtelulle.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kerhotoiminnan arvioimisen kannalta keskeinen on myös YK-sopimuksen artikla 12, joka velvoittaa aikuisia selvittämään lasten mielipiteitä ja ottamaan ne huomioon päätöksenteossa ja palveluiden kehittämisessä.  Lisäksi artikla 3 velvoittaa lasten yhdenvertaiseen kohteluun ja artikla 6 lapsen yksilöllisen kasvun tukemiseen, niin että jokainen lapsi voi saavuttaa omat täydet kehitysmahdollisuutensa. YK-sopimuksen mukaan vanhemmilla on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta.

Aamu- ja iltapäivätoiminta yhdessä kerhotoiminnan kanssa eheyttävät lapsen päivää ja tuovat mahdollisuuden leikkiin, lepoon ja harrastuksiin turvallisessa toimintaympäristössä. Laadukas aamu- ja iltapäivätoiminta sekä kerhotoiminta tukevat kodin ja koulun kasvatustyötä.  Aamu- ja iltapäivätoiminta ja kerhotoiminta edistävät lasten yhdenvertaisuutta, kun ne tarjoavat monipuolisia ja edullisia harrastusmahdollisuuksia kaikille lapsille taustasta riippumatta.  Laadukas toiminta tukee lapsen yksilöllistä kasvua ja huomioi lapsen kehitystason. Laadukkaassa aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä kerhotoiminnassa lapsilla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa.

Lapsiasiavaltuutetun yleinen arvio ehdotuksesta
Lapsiasiavaltuutettu katsoo, että esitys  perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kerhotoiminnan laatukorteista on kokonaisuutena katsoen varsin hyvä ja tukee lapsen oikeuksien parempaa toteutumista.

Laatukorttien liittäminen perusopetuksen laatukriteereihin mahdollistaa sen, että toimintaa voidaan arvioida ja kehittää kokonaisvaltaisemmin ja systemaattisemmin.

Laatukorttien perusteluissa korostetaan lasten kuulluksi tulemista ja mahdollisuuksia osallistua toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tämä on myönteistä.

Perusteluissa korostuu myös ohjaajien ammattitaito sekä tilojen tarkoituksenmukaisuus. Tilojen viihtyisyys ja kotoisuus on lasten näkökulmasta hyvin merkittävä laatutekijä.

Esityksessä on korostettu vahvasti lapsen sosiaalisen kasvun näkökulmaa. Lapsiasiavaltuutettu pitää tätä hyvänä. Osallistuminen ja kokemus kuulumisesta johonkin sekä tunne omasta merkityksestä jäsenenä yhteisössä on sekä aamu- ja iltapäivätoiminnassa että kerhotoiminnassa hyvin tärkeää.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kerhotoiminnan kehittäminen tukee koulun hyvinvointitehtävää. On hyvä, että koulupäivän yhteyteen luodaan parempia edellytyksiä harrastuksiin ja ohjattuun toimintaan lapsen kasvua ja kehitystä tukevalla tavalla. On myös tärkeää, että toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon lasten tarpeet ja toiveet ja että erityisesti aamu- ja iltapäivätoiminnassa käydään keskustelua ja tiedonvaihtoa lapsen, huoltajan ja ohjaajan kesken. Kuten työryhmän esityksessäkin todetaan, on myös tärkeää ajoittaa toiminta sellaiseen ajankohtaan, joka mahdollisimman hyvin vähentää lapsen yksinoloa.

Esityksen mukaan koulujen kerhotoimintaa tulee kehittää siten, että toiminnan piiriin saadaan myös niitä lapsia ja nuoria, joilla ei esimerkiksi perheen tuen puuttuessa ole mahdollisuutta harrastaa säännöllisesti. Monipuolisen kerhotoiminnan avulla voidaan tukea lapsen ja nuoren kasvua sekä ehkäistä osaltaan myös syrjäytymistä. Koulujen kerhotoiminta on merkittävä kasvatuksellinen tuki myös lasten vanhemmille.

Lapsiasiavaltuutettu pitää tärkeänä, sitä että sekä aamu- ja iltapäivätoiminta että kerhotoiminta vastaavat laajuudeltaan lasten ja nuorten sekä perheiden tarpeita ja että toimintaa kokonaisuutena kehitetään ns. eheytetyn koulupäivän suuntaan.

Konkreettisia muutosehdotuksia
Vaikka esitys perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kerhotoiminnan laatukorteista kokonaisuutena katsoen onkin hyvä, esitys voisi olla lasten osallistumisen osalta vielä konkreettisempi. Kuljetusjärjestelyjä ei ole esityksessä huomioitu ollenkaan. Tilojen osalta on tärkeä huomioida myös viihtyisyys. Tiedottamista tarvitaan myös aamu- ja iltapäivätoiminnassa.

Seuraavassa on listattu lapsiasiavaltuutetun ehdotukset laatukriteereiden täsmentämiseksi:

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit
Kunta
  • Kunnan tulee huomioida, että tarkoituksenmukaisten tilojen ja välineiden sekä turvallisen toimintaympäristön lisäksi myös viihtyisä toimintaympäristö on lapsille tärkeä.
  • Osallistumisen yhdenvertaisuuden kannalta kuljetusjärjestelyt ovat keskeisiä.  Kunnan laatukriteereihin tulee lisätä se, että aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuminen huomioidaan   koulukuljetusjärjestelyissä.
Koulu
  • Koulun tulee aktiivisesti tiedottaa aamu- ja iltapäivätoiminnasta lapsille ja vanhemmille.
  • Toimintaa tulee arvioida säännöllisesti niin, että myös lapset ja vanhemmat voivat siihen osallistua.
Laadun kehittämisen kysymyksiin tulisi lisätä
  • Miten lasten mielipiteet ja palaute kerätään ja otetaan huomioon toiminnassa
Tämä olisi kysymyksenä konkreettisempi kuin nyt ehdotettu "Miten lapset tulevat kuulluksi toiminnassa?"

Koulun kerhotoiminnan laatukriteerit
Opetuksen järjestäjä
  • Laatukriteereihin tulee lisätä, että kerhotoimintaan osallistuminen otetaan           huomioon koulukuljetuksen järjestelyissä. Tämä tukee osallistumisen yhdenvertaisuutta.
  • Laatukriteereihin tulee lisätä, että tilat ja välineet ovat tarkoituksenmukaiset, turvalliset ja viihtyisät. Tila-asia voidaan huomioida vaihtoehtoisesti myös koulun laatukriteerinä.
Koulu
  • Toiminnan arvioinnissa tulee ottaa huomioon lasten ja vanhempien näkemykset. Tämä voitaisiin lisätä ensimmäiseen kriteeriin: Toiminta on monipuolista, kehittävää, huomioi erilaiset tarpeet ja sitä arvioidaan säännöllisesti niin, että myös oppilaat ja heidän vanhempansa voivat siihen o sallistua
Laadun kehittämisen kysymyksissä voitaisiin sanoa konkreettisemmin:
  • Miten arviointi toteutetaan niin, että myös oppilaat ja huoltajat voivat s iihen osallistua ja miten arvioinnin tuloksia hyödynnetään?
Lausunnon keskeinen sisältö
Lapsiasiavaltuutettu katsoo, että esitys perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kerhotoiminnan laatukorteista on varsin hyvä ja tukee lapsen oikeuksien parempaa toteutumista. Kriteereiden yhdistäminen perusopetuksen laatukriteereihin tukee toiminnan kokonaisvaltaista suunnittelua ja koulupäivän eheyttä

Laatukriteereissä on huomioitu kohtuullisen hyvin lasten oikeus osallistua ja vaikuttaa, yhdenvertaisuuden tavoitteet sekä yhteistyö vanhempien kanssa. Esitys tukee harrastustoiminnan mahdollisuuksia kaikille lapsille, lasten sosiaalista kasvua sekä oikeutta turvalliseen kasvuympäristöön.

Lapsiasiavaltuutettu ehdottaa laatukriteereitä täsmennettäväksi niin, että lasten ja heidän huoltajiensa mahdollisuus osallistua toiminnan arviointiin otetaan konkreettisemmin mukaan kriteereihin ja laatukysymyksiin.  Tilojen osalta laatukriteereihin on tarpeen sisällyttää turvallisuuden ohella myös viihtyisyys.  Yhdenvertaisuutta tukisi se, että kunnan ja koulutuksen järjestäjän tulisi huomioida aamu- ja iltapäivätoimintaan sekä kerhotoimintaan osallistuminen koulukuljetusjärjestelyissä. Tiedottaminen tulisi lisätä myös aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteereihin koulun tehtäviin.

Jyväskylässä 8.6.2012

Maria Kaisa Aula

Lapsiasiavaltuutettu

Jouko Laaksonen

Ylitarkastaja