Ulkoasiainministeriölle 31.5.2011

VIITE
HEL5956-22

ASIA
Lapsiasiavaltuutetun lausunto; YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta ja lapsiprostituutiosta tehdyn valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattaminen.

Ulkoasiainministeriö on pyytänyt lapsiasiavaltuutetulta työryhmämietinnöstä, jossa ehdotetaan valinnaisen lisäpöytäkirjan hyväksymistä ja sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten saattamista voimaan lailla. Työryhmämietintö on laadittu hallituksen esityksen muotoon.

LAUSUNTO
Lapsiasiavaltuutettu kannattaa ja kiirehtii sopimuksen voimaansaattamista lailla. Mietinnössä on käyty läpi kansallisen lainsäädännön muutostarpeet sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi. Olemassa oleva lainsäädäntö on lähes kattava ja sitä täydentää syksyllä 2011 voimaan tuleva Euroopan neuvoston yleissopimus lasten suojelemista seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan. On myös tärkeää toteuttaa oikeusministeriön adoptiolakityöryhmän esityksen mukainen laittoman adoptiosuostumuksen hankkimisen kielto.

Lapsen oikeuksien kannalta tulisi vielä kiinnittää huomiota käytännön toimintatapoihin lapsiuhrin tunnistamisessa, auttamisessa ja lapsen asemaan rikosprosessissa. Huomiot liittyvät lähinnä sopimuksen artiklaan 8.

Lapsen oikeuksien toteutumisen kannalta on tärkeää, että lapsilla on tosiasiallinen mahdollisuus ilmoittaa itseensä kohdistuneista rikoksista. Tämä edellyttää muun muassa, että lapsille tiedotetaan heidän oikeuksistaan lapselle ymmärrettävällä tavalla. Lapsiasiavaltuutettu on useissa yhteyksissä kiinnittänyt huomiota tarpeeseen informoida Suomeen yksin tulevia alaikäisiä turvapaikanhakijoita heidän oikeuksistaan. Tulee myös antaa enemmän tietoa siitä, miten ja kenelle rikosilmoitus voidaan tehdä. Rikosilmoitusta vastaanotettaessa ja rikoksen tutkinnassa on varmistettava, että poliisilla on taitoa ja perehtyneisyyttä lapsen kohtaamiseen.

Kiinnitän huomiota myös tarpeeseen parantaa oikeusprosessin lapsiystävällisyyttä liittyen alaikäisiin seksuaalirikoksen uhreihin. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 11 § 2 momentissa on säännös, jonka mukaan oikeudenkäynnissä voidaan käyttää todisteena alle 15-vuotiaan esitutkinnassa antamaa kertomusta, joka on tallennettu videotallenteeseen tai siihen rinnastettavaan muuhun kuva- ja äänitallenteeseen. Rikoslain mukaan kuitenkin niin sanotun seksuaalinen suojaikäraja on 16 vuotta. Hyväksikäytön uhriksi joutuneen lapsen asemaa ja uudelleenuhriutumista ehkäisisi oikeudenkäymiskaaren muuttaminen siten, että alle 16-vuotiaan tallennettua kuulustelua voitaisiin käyttää todisteena eikä hänen olisi välttämätöntä kohdata rikoksen tekijää oikeudenkäynnissä.

Julkisten palveluiden puutteet vaikuttavat siihen, että lapsiuhrien ei ole aina mahdollisuutta saada terapiaa tai vastaavaa hoitoa. Siten lapsiasiavaltuutettu kiinnittää huomiota tarpeeseen vahvistaa julkisia palveluita, jotta taataan uhrin saama tuki. Alaikäisille ihmiskaupan uhreille on oma auttamisjärjestelmänsä, mutta niihin pääsyä tulee helpottaa. Lisäksi alaikäisten ihmiskaupan ja lapsiprostituution uhrien asemaa parantaisi, jos yksin maahan tulleilla alaikäisiä kohdeltaisiin ensisijaisesti suojelua tarvitsevina lapsina ja heidät otettaisiin automaattisesti lastensuojelupalveluiden piiriin. Näin toimittaisiin myös YK:n yleiskokouksessa suositeltujen ilman huoltajan turvaa olevien lasten suojelun periaatteiden mukaisesti  [1].

Lapsiasiavaltuutettu kiirehtii ns. lastenasiaintalo - mallin käyttöönottoa Suomessa. Malli on omiaan nopeuttamaan rikosten selvittämistä ja uhrin saamaa tukea ja näin ehkäisemään ns. uudelleen uhriutumista.

Jyväskylässä 31.5.2011

Maria Kaisa Aula
Lapsiasiavaltuutettu

Jaana Tervo
Lakimies[1] UN Guidelines for the Alternative Care of Children (2009): 140  Unaccompanied or separated children already abroad should in principle enjoy the same level of protection and care as national children in the country concerned.