22.01.2015

Lapsiasiavaltuutetun toimiston vuoden 2015 vuositeemana on ”Eriarvoistuva koulu?”

Lapsiasiavaltuutetun vuositeemana ”Eriarvoistuva koulu?” - joka kahdeksas poika ei osaa lukea

- Lapsiasiavaltuutetun vuoden 2015 lakisääteisessä lapsen oikeuksien arviointi- ja edistämistehtävässä keskitymme lapsen oikeuteen laadukkaaseen opetukseen varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja toisen asteen koulutukseen. Lapsen oikeuksien ja yhteiskunnan kestävyyden kannalta aiheessa on monia vuotokohtia. Viime syksynä toimistoni joutui nostamaan esille muun muassa lapsen oikeuden maksuttomaan ja yhdenvertaiseen perusopetukseen, kuntien väliset erot perusopetuksen tuntimäärissä, lasten kokeman kiusaamisen ja seksuaalisen väkivallan kouluympäristöissä sekä lasten oppimistulosten heikentymisen, Tuomas Kurttila toteaa.

Lapsiasiavaltuutettu Kurttila kiinnittää huomiota kuntien välisiin eroihin koulutuksen järjestämisessä ja oppimistulosten heikentymiseen.

- Suomi on monta Suomea. Lapsen saamassa perusopetuksen määrässä on huomattavat kuntakohtaiset erot, mikä tarkoittaa 9-vuotisessa peruskoulussa reilusti yli lukukauden välistä eroa vähiten ja eniten opetusta antavien kuntien kesken. Samaan aikaan perusopetuksen loppuvaiheessa olevista pojista joka kahdeksas ei osaa lukea tasolla, joka mahdollistaisi jatko-opinnot tai työelämässä pärjäämisen. Lisäksi perhetausta määrittää lapsen tulevaa koulutusuraa. Kun tähän yhtälöön lisätään vaatimukset universaalien palveluiden, kuten varhaiskasvatuksen, rajaamisesta, olemme pian paluumatkalla luokkayhteiskuntaan, Kurttila tiivistää.

Lapsiasiavaltuutettu korostaa varhaiskasvatuksen eli erityisesti laadukkaan päivähoidon merkitystä lapsen kasvun ja kehityksen tukena.

- Yhä ratkaisevampaa on, miten tuemme lapsen kasvua ja kehitystä ennen koulun aloitusikää. Tähän meillä on kansainvälistä tutkimustietoa laadukkaan varhaiskasvatuksen tuotosta yhteiskunnallisena investointina. Pidän myös tärkeänä, että lasten mielipiteet otetaan vahvemmin huomioon varhaiskasvatuksen ja koulun kehittämisessä, Kurttila esittää.

Lapsiasiavaltuutetun toimisto valitsee osana vuosittaista toimintasuunnitelmaansa vuositeeman, johon toimisto kiinnittää lakisääteisen tehtävänsä. Lapsiasiavaltuutettu antaa vuosittain valtioneuvostolle ja kerran neljässä vuodessa eduskunnalle kertomuksen toimialaltaan.

Lähteitä:
Oppimistulosten heikentymisestä: PISA09. Kestääkö osaamisen pohja? Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:12
Kuntien väliset erot perusopetuksen määrässä: www.kunnat.net/fi/tietopankit/uutisia/2012/Sivut/vertailutietokanta.aspx Oikeuskanslerin ratkaisu oikeudesta maksuttomaan ja yhdenvertaiseen perusopetukseen (28.11.2014, OKV/14/1/2014): http://www.okv.fi/ratkaisut/2014/