Hyppää sisältöön

LAPSINÄKÖKULMA VAHVISTUU VANKEINHOIDOSSA


Verkkouutinen 20.9.2011

Rikosseuraamusvirasto käynnistää tänä syksynä lapsi- ja perhetyön linjausten laatimisen ja järjestää vankeinhoidon henkilöstölle täydennyskoulutusta lapsinäkökulmasta. Tavoitteena on ottaa perhetyö ja lapsiystävällinen tapa toimia järjestelmällisesti huomioon vankiloiden työssä. Erityisesti halutaan varmistaa lapsiystävällisten tapaamisten kehittäminen.

Tiedot sisältyvät Rikosseuraamusviraston ja oikeusministeriön lapsiasianeuvottelukunnalle antamiin kannanottoihin. Neuvottelukunta teki viime maaliskuussa aloitteen, jolla haluttiin minimoida vanhempien vankeusrangaistuksesta lapsille koituvia haittoja.

Lapsiasianeuvottelukunta ehdotti muun muassa rikosseuraamusvirastolle lapsi- ja perhetyön strategian laatimista, vankiperheiden lapsia koskevan tietopohjan vahvistamista sekä lapsen oikeuksien sisällyttämistä vankeinhoidon henkilöstön koulutukseen.

Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula on tyytyväinen lapsinäkökulman vahvistumisesta vankeinhoidon strategioissa, Lisäksi yhteistyön kuntien lastensuojelun suuntaan on tärkeää.
- Mikäli lupaukset toteutuvat, saadaan lähivuosina paljon paremmin tietoa siitä, kuinka monen lapsen elämään vanhempien vankeusrangaistus vaikuttaa. Se antaa hyvät eväät palveluiden kehittämiseen, hän toteaa.

Lapsi- ja perhetyöhön koulutusta jo tänä syksynä

Sekä rikosseuraamusvirasto että oikeusministeriö käsittelevät aloitteesta antamissaan lausunnoissa laajasti lapsen asemaa vankeinhoidossa. Rikosseuraamusvirasto toteaa, että lapsi- ja perhetyön näkökulmaa korostetaan jo sen aiemmin tänä vuonna hyväksytyssä strategiassa.

Lapsi- ja perhetyön linjausten lisäksi virasto on aloittanut yhteistyön Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa täydennyskoulutuksen järjestämiseksi lapsi- ja läheisnäkökulmasta rikosseuraamusalan henkilöstölle. Myös perhetyön yhdyshenkilöiden vastuita ja tehtävien sisältöä selkiytetään lapsen oikeuksien näkökulman vahvistamiseksi. Lapsiasianeuvottelukunta ehdotti, että jokaisessa vankilassa olisi lapsiasioiden vastuuhenkilö Ruotsin tapaan.

Lapsilähtöisyyttä myös sosiaalihallintoon

Marraskuussa käyttöön otettava uusi, usein vangin kotona toteutuva valvontarangaistus edellyttää niin ikään lisäkoulutusta lasten ja läheisten kanssa toimimisesta. Myös alalle tulevien koulutukseen aiotaan jatkossa tuoda lapsinäkökulmaa.

Lapsilähtöisen toiminnan ulottamiseksi sosiaalityöhön tiivistetään yhteistyötä sosiaalipalveluiden toimijoiden ja Kriminaalihuollon tukisäätiön kanssa.

Lapsiasianeuvottelukunnan esittämää vankien lapsia koskevan tietopohjan kehittämistä selvitetään yhdessä tietosuojavaltuutetun kanssa samalla kun uudistetaan lakia henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa.

Lapsiystävällistä ympäristöä voi saada aikaa nopeastikin

Kriminaalihuollon tukisäätiön lapsi- ja perhetyön koordinaattori Tarja Sassi tervehtii ilolla Rikosseuraamusviraston vastauksessaan esiin tuomaa uutta tahtotilaa. Hän oli lapsiasianeuvottelukunnan asiantuntijana kun aloitetta Rikosseuraamusvirastolle valmisteltiin.

Tarja Sassi kuitenkin muistuttaa, että Rikosseuraamusvirasto nosti perhetyön kehittämisen tärkeälle sijalle jo 2003 teettämässään raportissa "Perhe muurin toisella puolella". Hyvien tavoitteiden toteutuminen vain on hänen mukaansa jäänyt vielä ohueksi.

- Toivotaan, että tämä positiivinen tahtotila nyt lähtee myös käytännössä konkreettisesti toteutumaan, Sassi sanoo. Hän muistuttaa, ettei lasta voi jättää odottamaan tuloksia sinänsä tärkeästä työstä vankeinhoidon henkilöstön koulutuksen kehittämiseksi.

- Lapsiystävällistä ympäristöä voidaan vankiloissa saada aikaan nopeastikin kohentamalla tapaamistiloja vaikka maalaamalla niitä ja tuomalla tiloihin lapsilähtöistä materiaalia, hän toteaa.

Oikeusministeriö korostaa tilojen lapsiystävällisyyttä

Oikeusministeriö korostaa Tarja Sassin tavoin kannanotossaan lapsiystävällisten tapaamistilojen tärkeyttä.

- Rikosseuraamuslaitoksessa lapsiystävällisyys on kirjattu otettavaksi huomioon uusia tiloja rakennettaessa ja vanhojen tilojen peruskorjauksessa. Tapaamistiloja ja tapaamisjärjestelyjä voidaan kuitenkin kehittää ilman suuria rahallisia investointeja jo nyt esimerkiksi hyödyntämällä yhdyskuntaseuraamustoimistojen verkostoa ja lisäämällä vankiloissa olevien tilojen viihtyisyyttä, kirjoittaa osastopäällikkö Jarmo Littunen oikeusministeriöstä.