Lapsiasiavaltuutetun lausunto 16.5.2006 
Liikenne- ja viestintäministeriölle
Viite
LVM 041:00/2006

Asia
Lausuntopyyntönne ehdotuksesta lapsipornografian levittämisen estotoimia koskevaksi laiksi

Ehdotuksen keskeinen sisältö
Lapsipornografian levittämisen estotoimia koskevan lain tavoitteena on varmistaa, että poliisi voi luovuttaa teleyrityksille laatimansa luettelon lapsipornografista aineistoa sisältävistä ulkomailla ylläpidettävistä internet-sivustoista. Lakiehdotus mahdollistaa sen, että poliisi voi luovuttaa laatimansa luettelon teleyrityksille nimenomaisen säännöksen puuttuessa voimassa olevasta lainsäädännöstä.

Lakiehdotuksen tarkoituksena on luoda menettely, joka itsesääntelyyn perustuen antaa sekä teleyrityksille että poliisille mahdollisuuden puuttua yhteen vakavaan lasten seksuaalisen hyväksikäytön muotoon. Voimassa oleva lainsäädäntö ei ole rajoittanut teleyritysten mahdollisuuksia vapaaehtoisin toimin estää ulkomailla olevien internet-sivustojen kautta tapahtuvaa lapsipornon levittämistä. Varsinainen pääsynesto lapsipornografista aineistoa sisältäville sivustoille tapahtuu teleyritysten vapaaehtoisin toimin.

Lausunto
Lapsiasiavaltuutettu pitää lakiehdotusta erittäin perusteltuna ja asianmukaisesti valmisteltuna. Mikäli hallituksen esitys hyväksytään, vastuuketju lapsipornografian levittämisen ja myös hallussapidon torjunnassa tiivistyy olennaisesti. Laki tulisi saattaa voimaan mahdollisimman pian.
Esitän eräitä näkökohtia lakiehdotuksen perusteluissa mahdollisesti huomioon otettaviksi.

Perusteluissa voitaisiin ensinnäkin viitata hallitusohjelmaan. Lapsiin ja nuoriin kohdistuvan mediaväkivallan haittojen vähentäminen on yhtenä tavoitteena Matti Vanhasen hallituksen ohjelmassa.

Toiseksi media-alan toimijoiden vastuuta ja lasten suojelemisen tarvetta on käsitelty laajapohjaisessa Suomen lapsiasiain toimikunnassa (STM:n julkaisuja 2005:5), joka laati YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen liittyvän kansallisen toimintaohjelman "Lapsille sopiva Suomi". Toimikunta korosti sitä, että mediaympäristöstä vastuu jakautuu kaikille sitä käyttäville tahoille; viranomaisille, yrityksille ja lasten vanhemmille. Lasten osalta turvallinen mediaympäristö edellyttää ns. positiivista erityiskohtelua, eli iän ja kehitystason vuoksi lapset ovat myös mediaympäristön osalta erityisen suojelun tarpeessa. Tietoyhteiskuntaa tulee kehittää vastuullisesti lapsen tarpeet huomioon ottaen ja lapsen ihmisarvoa kunnioittaen.

Kolmanneksi esityksen perusteluissa on viitattu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen (SopS 59-60/1991) ja sen 34 artiklaan. Mainitun artiklan lisäksi YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa huomion arvoisia artikloja tämän lakiehdotuksen kannalta ovat 2, 5, 6, 16, ja 19.

Lisäksi perusteluissa voitaisiin huomioida, että YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen toteutumista seuraava YK:n lapsen oikeuksien komitea antoi Suomen kolmannen määräaikaisraportin johdosta 30.9.2005 päätelmät, joiden kohdassa 25 komitea suosittelee vahvempia toimenpiteitä lasten tehokkaaksi suojelemiseksi altistumiselta mm. pornografialle uuden tekniikan, mukaan lukien internetin, välityksellä. Esitys on tämän suosituksen mukainen. Komitean suositus 25 on kokonaisuudessaan tämän lausunnon liitteenä.

Yleisperusteluissa todetaan, että liikenne- ja viestintäministeriön tarkoituksena on seurata lain tavoitteiden toteutumista. Jos toivottuja tuloksia ei saada tältä pohjalta aikaan, on ministeriö edelleen valmis harkitsemaan velvoittavia toimia. Vapaaehtoisten järjestelmien toimivuutta on arvioitu verrattuna muiden maiden käytäntöihin. Mikäli vapaaehtoiset järjestelmät eivät osoittaudu toimiviksi, tulisi uudelleen harkita velvoittavia lainsäädäntötoimia.
Lapsiasiavaltuutettu pitää tärkeänä, että ministeriö alkuvaiheesta lähtien esitetyn mukaisesti suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti arvioi lain tavoitteiden toteutumista ja ryhtyy tarpeen mukaan valmistelemaan velvoittavia lainsäädäntötoimia, mikäli vapaaehtoiset toimet eivät johda riittäviin tuloksiin.
Suomessa läheistä yhteistyötä lapsipornografian levittämisen torjunnassa ovat tehneet mm. poliisi, Pelastakaa Lapset ry, Valtion elokuvatarkastamo ja teleoperaattorit.

Pelastakaa Lapset ry:n nettivihje toimii palveluna internetin laittoman ja haitallisen aineiston poistamiseksi. Vihjepalvelimen toiminta perustuu kansainväliseen verkostoon (Inhope) sekä Suomessa yhteistyöhön keskusrikospoliisin, viranomaisten ja palvelutoimittajien kanssa. Raportissa "Ani harva netissä hyväksikäytetty lapsi saa apua" (2005) todetaan, että on tärkeää torjua lasten seksuaalista hyväksikäyttöä moniammatillisella yhteistyöllä sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Lisäksi Valtion elokuvatarkastamo valvoo kuvaohjelmien ilmoitusvelvollisuuteen perustuen levityksen lainmukaisuutta ennakollisesti. Se toimii tällä perusteella yhteistyössä teleoperaattoreiden ja Pelastakaa lapset ry:n kanssa myös internetin kautta tapahtuvan lapsipornografian levityksen valvonnassa.
Lapsipornografian levittämisen estotoimissa tavoitteena tulee olla eri toimijoiden välinen tehokas yhteistyö ja voimavarojen paras mahdollinen käyttö. Suomen tulee toimia aktiivisesti myös kansainvälisen yhteistyön edelleen tehostamiseksi lapsipornografian hallussapidon ja levittämisen ehkäisemiseksi ja estämiseksi.
Maria Kaisa Aula
Lapsiasiavaltuutettu

Johanna Aalto

Ylitarkastaja
Liite
YK:n lapsen oikeuksien komitean Suomen kolmannen määräaikaisraportin johdosta antamat loppupäätelmät 30.9.2005, suositus 25
LIITE

Concluding observations: Finland. 20/10/2005. CRC/C/15/Add.272.
(Concluding Observations/Comments)
Convention Abbreviation: CRC  COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD Fortieth session

CONSIDERATION OF REPORTS SUBMITTED BY STATES PARTIES UNDER ARTICLE 44 OF THE CONVENTIONConcluding observations: Finland

25. The Committee recommends that the State party strengthen its measures to effectively protect children from being exposed to violence, racism and pornography through mobile technology, video movies and games and other technologies, including the Internet. The Committee further suggests that the State party develop programmes and strategies to use mobile technology, media advertisements and the Internet as means of raising awareness among both children and parents about information and material injurious to the well-being children. The State party is encouraged to develop agreements and projects with journalists and the media with a view to protecting children from being exposed to harmful information in the media and improving the quality of information addressed to them.

25. Komitea suosittelee, että sopimusvaltio vahvistaa toimenpiteitään lasten tehokkaaksi suojelemiseksi altistumiselta väkivallalle, rasismille ja pornografialle matkaviestintekniikan, videoelokuvien, pelien ja muun tekniikan välityksellä, mukaan lukien Internet. Komitea ehdottaa myös, että sopimusvaltio kehittää ohjelmia ja strategioita, joiden avulla matkaviestintekniikkaa, mediamainontaa ja Internetiä voidaan käyttää keinona lasten ja vanhempien tietoisuuden lisäämiseksi siitä, mikä tieto ja aineisto on vahingollista lasten hyvinvoinnille. Sopimusvaltiota kannustetaan kehittämään sopimuksia ja hankkeita yhteistyössä toimittajien ja tiedotusvälineiden kanssa lasten suojelemiseksi altistumiselta tiedotusvälineissä esiintyvälle haitalliselle tiedolle ja heille tarkoitetun tiedon laadun parantamiseksi.