Hyppää sisältöön

Verkkouutinen 31.1.2014

Lasten ja nuorten osallistumiselle rohkaisua Perhossa

Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula toivoo Perhon kunnan kehittävän lasten ja nuorten osallistumisen toimintakulttuuria ja rakenteita.

– Nuorisovaltuuston perustaminen sekä alakoulujen oppilaskuntatoiminta olisi tarpeen lasten ja nuorten oman äänen vahvistamiseksi. Kunnassa monet asiat ovat lasten ja nuorten kannalta toki varsin hyvin. Siitä huolimatta on tärkeä että aikuiset rohkaisevat lapsia ja nuoria arvioimaan omaa arkiympäristöään ja välittämään toiveitaan aikuisille ja päättäjille, kertoo Maria Kaisa Aula, joka vieraili Perhossa keskiviikkona 29. tammikuuta.

Lapsiasiavaltuutettu toteutti ennen vierailua kyselyn Perhon alakoululaisille. Vierailun aikana hän keskusteli alakoulun, yläkoulun sekä lukion oppilaiden kanssa. Etenkin yläkoulun ja lukion oppilaiden parissa nuorisovaltuustoajatus sai kannatusta.

Yläkoulun ja lukion oppilailla oli erilaisia vapaa-ajan viettoon ja harrastusmahdollisuuksiin liittyviä toiveita. Terveydenhoitajan ja koulupsykologin palveluiden saatavuus oli myös paneelissa esillä. Kunnan päättäjiä oli hyvin mukana keskusteluissa lasten ja nuorten kanssa.

Perhon alakoulujen oppilaat varsin tyytyväisiä

Perhon alakoululaiset ovat tyytyväisiä kouluasioihinsa ja elämäänsä muutenkin. Perhe, koti ja ystävät olivat tärkeitä ilon aiheita. Lapsiasiavaltuutetun kyselyssä kiiteltiin koulusta erityisesti kavereita ja opettajia, jotka ovat mukavia ja joille uskaltaa puhua asioista.

Monet oppilaat mainitsivat hyvänä asiana, että ketään ei kiusata. Mukava luokka ja hyvä luokkahenki, välitunnit sekä oppitunnit ja opetus saivat myös reilusti mainintoja.

Lapsiasiavaltuutetun tammikuussa tehtyyn kyselyyn vastasi 10 luokkaa 3.-6. luokka-asteilta Oksakosken, Möttösen ja kirkonkylän kouluista. Kyselyyn vastasivat kaikki Perhon 3-6. luokkalaiset yhden koulun 3-4. luokkalaisia lukuun ottamatta, yhteensä 144 oppilasta.

Lasten mielestä omalla toiminnalla voi vaikuttaa

Vaikka iso osa oppilaista ei nähnyt koulussa mitään parantamisen varaa, monilla oli myös parannusehdotuksia kouluun. Oppilaat toivoivat esimerkiksi enemmän liikuntatunteja. Myös kiusaamiseen pitäisi puuttua tarkemmin, koulun ilmapiiriä pitäisi parantaa ja kaikki pitäisi ottaa mukaan peleihin ja leikkeihin.

Yksittäisenä asiana esiin nousi kouluruoka, johon parannuksia toivoi 16 oppilasta. Oppilaat toivoivat myös pidempiä välitunteja ja kännykän käytön sallimista välitunneilla.

Oppilaat kokevat voivansa vaikuttaa koulua koskeviin asioihin kertomalla asioista aikuisille, esimerkiksi opettajalle, rehtorille tai vanhemmille. Etenkin omalla toiminnalla koetaan olevan merkitystä.

Vastaajien mukaan olemalla kiltti, reipas, ystävällinen ja käyttämällä hyvin sekä noudattamalla koulun sääntöjä voi osallistua ja vaikuttaa koulua koskeviin asioihin. Myös kiusaamiseen voi oppilaiden mukaan puuttua itsekin.

– Oppilaiden vastauksissa eivät tulleet esille rakenteelliset tai lasten yhteiset vaikuttamisen kanavat, kuten oppilaskuntatoiminta. Verrattuna moniin muihin kouluihin, oppilaat ajattelevat vaikuttamisen olevan siis enemmän henkilökohtaista kuin lasten ryhmän yhteistä toimintaa , tutkimuksen toteuttanut ylitarkastaja Terhi Tuukkanen arvioi.

Iloa kavereista, perheestä ja harrastuksista

Oppilaat ovat pääosin erittäin tyytyväisiä vapaa-aikaansa ja harrastuksiinsa. Erityisesti mainittiin harrastukset sekä kaverit, joiden kanssa saa olla ja leikkiä. Muutama oppilas mainitsi hyvänä asiana myös vapaa-ajanviettopaikat sekä sen, että vapaa-aikaa on paljon.

Iloiseksi heidät tekevät ennen kaikkea kaverit, perhe, koti, harrastukset ja eläimet.

Surulliseksi oppilaat tekevät puolestaan kiusaaminen ja pelko läheisen menettämisestä. Myös riidat ja yksin jääminen koettiin surulliseksi.

Lapsena olemisessa parasta on oppilaiden mielestä ennen kaikkea se, että saa leikkiä. Myös se, että ei tarvitse huolehtia asioista, esimerkiksi ruoanlaitosta, siivoamisesta ja laskujen maksamisesta, on monelle oppilaalle mukavinta lapsena olemisessa. Monet mainitsivat parhaina asioina myös sen, että ei tarvitse käydä töissä sekä sen, että saa olla pieni ja lapsellinen.

– Pienen kunnan yhteisöllisyys ja turvallisuus tuo lasten kannalta monia vahvuuksia. Vastauksissa näkyy, että Perhossa lapset saavat olla lapsia. Samalla on tärkeä että kunnioitetaan lasten erilaisuutta, tuetaan kaikkien yhdenvertaista kohtelua sekä ollaan kiinnostuneita lasten omista mielipiteistä. Aikuisten keskustelussa illalla pohdittiin paljon kiusaamisen vähentämisen keinoja sekä lasten ja aikuisten hyvää kohtaamista, kertoo Maria Kaisa Aula.