LASTENSUOJELUJAOKSEN ALOITE VERKKOPERUSTEISEN NUORISO- JA LASTENSUOJELUTYÖN KEHITTÄMISESTÄ JA VIRANOMAISOHJEISTUKSESTA


Sosiaali- ja terveysministeriölle
Opetus- ja kulttuuriministeriölle                          14.6.2011

VERKKOPERUSTAISEN NUORISO- JA LASTENSUOJELUTYÖN KEHITTÄMINEN JA VIRANOMAISOHJEISTUS

TAUSTAA

Lapsiasianeuvottelukunta on lapsiasiavaltuutetun työn apuna toimiva elin, jonka tehtävänä on lasten aseman ja oikeuksien sekä niitä koskevan viranomaisten yhteistyön edistäminen (laki lapsiasiavaltuutetusta 1221/2004, 4 §). Neuvottelukunnan tulee mm. tehdä ehdotuksia ja antaa lausuntoja lasten aseman ja oikeuksien edistämisestä (asetus lapsiasiavaltuutetusta 274/2005, 6 §). Lapsiasianeuvottelukunta on asettanut lastensuojeluun liittyviä erityiskysymyksiä varten lastensuojelujaoston.

Verkkoperustainen nuorisotyö ja muu lasten ja nuorten kanssa verkossa tehtävä työ on uusi ja kasvava toimintamuoto, jota järjestävät mm. järjestöt ja kunnat. Netti on uusi työympäristö, joka sisältää hyvin erilaisia toimintakäytäntöjä.

Nuorille Suunnatun Verkkotyön Foorumi toimii Yhteistyöverkostona verkkoperusteista nuoriso- ja lastensuojelutyötä tekeville. Foorumin tavoitteena on työn kehittäminen, verkostoituminen, tietotaidon vaihtaminen, tutkimustoiminnan edistäminen sekä verkossa tehtävän työn tunnetuksi ja läpinäkyväksi tekeminen. Nuorille Suunnatun Verkkotyön Foorumin jäsenet ovat sitoutuneet yhteisiin eettisiin periaatteisiin.

Verkkoperustainen nuoriso- ja lastensuojelutyö on reaaliaikaista lasten ja nuorten kohtaamista, joka voi olla kahdenkeskistä keskustelua tai ryhmäkeskustelua joko avoimena tai suljettuna. Ei-reaaliaikaisia työn muotoja ovat moderoidut julkiset keskustelupalstat, julkiset neuvoja ja tietoja sisältävät nettisivustot, julkiset kysymys-vastauspalvelut sekä suljetut keskustelualueet tai ryhmäkeskustelut. Suurimmassa osassa palveluita päivystäjät ovat ammattilaisia, mutta joissakin palveluissa toimii myös vapaaehtoisia päivystäjiä.

Verkkotyössä tulee esiin tilanteita, joissa on harkittava lastensuojeluilmoituksen tekemistä. Huolta saattaa aiheuttaa alaikäisen ahdistuneisuus, masennus, itsetuhoisuus, kaltoinkohtelu tai muu rikoksen kohteeksi joutuminen. Joissakin tilanteissa alaikäinen on alkanut kertoa tilanteestaan vähitellen ja samalla hänestä on kertynyt tietoja, joiden perusteella hänestä voidaan tehdä lastensuojeluilmoitus suoraan hänen kotikuntansa sosiaalitoimeen. Epäily lastensuojelun tarpeesta saattaa kuitenkin herätä myös anonyyminä palvelua käyttävien alaikäisten kohdalla.

Nuorille Suunnatun Verkkotyön Foorumi on laatinut verkkopalvelun tarjoajille ohjeistuksen lastensuojeluilmoituksen tekemisestä. Anonyymien alaikäisten lastensuojeluselvityksen tarve ilmoitetaan Helsingin kriisipäivystykseen. Helsingin kriisipäivystyksen tehtävänä on selvittää alaikäisen kotipaikka pyytämällä tunnistetiedot palvelun tarjoajalta. Tämän jälkeen ilmoitus välitetään alaikäisen kotikuntaan.

KEHITTÄMISTARPEET

Verkossa tehtävältä nuorisotyöltä ja lastensuojelutyöltä puuttuvat valtakunnalliset kehittämisrakenteet. Lastensuojelujaos katsoo, että verkkoperusteista nuorisotyötä ja lastensuojelutyötä tulisi kehittää ja rahoittaa valtakunnallisesti, koska verkossa tehtävä työ on kunta- ja aluerajat ylittävää. Työlle tulee luoda yhteneväiset toimintakäytännöt ja -mallit sekä valtakunnallinen ohjaus.

Erityisesti lastensuojeluilmoituksen tekemiseen ja lastensuojelun tarpeessa olevien alaikäisten henkilöllisyyden selvittämiseen liittyvät lainsäädännölliset ongelmakohdat tulee selvittää. Myös lastensuojelutyötä tekevien viranomaisten, erityisesti Helsingin kriisipäivystyksessä, tulee saada tietoa ja koulutusta verkkoperusteisesta lastensuojelutyöstä.

LIITE   Allianssin raportti Nuorille suunnattu verkkotyö