Hyppää sisältöön

LASTENSUOJELUN LAATU SOSIAALIASIAMIESTEN HUOLENA


Tiedote 6/2008 (30.5.2008)


Lastensuojelupalveluiden laatuun liittyvät ongelmat ovat ylivoimaisesti useimmin sosiaaliasiamiesten työssä esillä oleva lapsiasia. Tulokset käyvät ilmi lapsiasiavaltuutetun toimiston tuoreesta selvityksestä. Siinä arvioitiin sosiaaliasiamiesten kunnanhallituksille vuodelta 2006 laatimat raportit lapsinäkökulmasta. Yli 60 prosenttia sosiaaliasiamiesten raporttien lapsia koskevista huomioista liittyi lastensuojeluun. Erityisesti olivat esillä lastensuojelun sosiaalityöntekijän toimintaan liittyvä kritiikki, sijaishuollon laatu ja yhteydenpidon rajoitukset sekä avohuollon palvelut.

Lapsiasiavaltuutetun selvityksen tulokset korostavat tarvetta parantaa lastensuojelutyön lapsilähtöisyyttä ja sosiaalityöntekijöiden osaamista. Samalla se tuo esiin tarpeen vahvistaa myös sosiaaliasiamiesten tietoisuutta lapsen oikeuksista ja erityisasemasta sosiaalihuollon asiakkaana.

- Yllättäen vain 52 prosenttia sosiaaliasiamiesten raporteista sisälsi ylipäätään mitään lasten palveluita koskevia huomioita. Lapsen erityisasemaa asiakkaana on kuitenkin painotettu myös sosiaaliasiamiesten työn perustana olevassa sosiaalihuollon asiakaslaissa. Myönteistä oli tosin se, että muutamissa raporteissa YK:n lapsen oikeuksien sopimus ja lapsen edun näkökulma olivat hyvin vahvasti esillä, toteaa selvityksen lapsiasiavaltuutetun toimistolle tehnyt sosiaalityön opiskelija Anu Hänninen.

Sosiaaliasiamiesten raportoimissa aiheissa oli paljon yhteistä lapsiasiavaltuutetulle vuosittain tulevien kansalaisyhteydenottojen kanssa. Lastensuojelu, huoltoriidat ja päivähoito ovat esillä molemmissa. Lapsiasiavaltuutettu ohjaa usein yhteydenottajia sosiaaliasiamiehille.

- Kuntien tulee tiedottaa sosiaaliasiamiesten toiminnasta nykyistä paremmin myös niin että se tavoittaa lapset ja heidän vanhempansa. Koulut ovat hyvä paikka tavoittaa lapsia ja nuoria. Oppilashuollon toiminta myös sivuaa sosiaalityötä, muistuttaa lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula.

Lapsiasiavaltuutettu Aula kannattaa sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän vuoden alussa esittämiä linjauksia sosiaaliasiamiesten työn kehittämiseksi.

- Toiminta tulee järjestää niin, että se on aidosti riippumatonta, puolueetonta ja tasalaatuista sosiaalityön asiakkaan oikeuksien edistämistä. Myös raporttien yhtenäisyyttä tulee ohjeistaa. Raporttien epätasaisuus vaikeutti johtopäätösten tekemistä lapsinäkökulmasta, toteaa Maria Kaisa Aula.

Raporttien arvioinnin lisäksi sosiaaliasiamiehille tehtiin pienimuotoinen kysely. Kyselyssä sosiaaliasiamiehet korostivat kuntien kehittämistarpeina lapsen oikeuksien alalla erityisesti ehkäisevän lastensuojelun ja varhaisen tuen lisäämistä. Usein mainittiin perheiden kotipalvelun kehittäminen. Myös erityistä tukea tarvitsevan ja vammaisen lapsen oikeuksien puutteet tulivat esille vastauksissa.

Lain mukaan jokaisessa kunnassa tulee olla sosiaaliasiamies. Kuntalaiset voivat kysyä sosiaaliasiamieheltä neuvoja ja apua, jos ovat tyytymättömiä oman kunnan sosiaalihuollon palveluihin.

Anu Hänninen: Lapsinäkökulma ja lapsen oikeudet sosiaaliasiamiesten raporteissa. Lapsiasiavaltuutetun toimiston selvityksiä 2:2008.

Verkkojulkaisu