Viite        
Lausuntopyyntönne OM 16/41/2008, OM014:00/2008

Asia
Lapsiasiavaltuutetun lausunto oikeusministeriölle perheen sisäistä adoptiota rekisteröidyn parin perheessä koskevasta työryhmämietinnöstä (oikeusministeriön lausuntoja ja selvityksiä 2008:12)

Keskeiset ehdotukset
Työryhmä on ehdottanut, että rekisteröidyn parisuhteen osapuoli saisi mahdollisuuden adoptoida parisuhteen toisen osapuolen lapsen. Tällaisen perheen sisäisen adoption toteuttamisen jälkeen lasta pidettäisiin rekisteröidyn parin yhteisenä lapsena. Perheen sisäisen adoption edellytykset, adoptiossa noudatettava menettely ja adoption oikeusvaikutukset määräytyisivät lapseksiottamisesta annetun lain nykyisten säännösten mukaisesti.

Lausunto   
Lapsiasiavaltuutettu pitää tehtyä lakiehdotusta kannatettavana, koska se selkeyttää lapsen oikeuksia ja näin edistää lapsen edun toteutumista rekisteröidyissä parisuhteissa. Tämä vahvistaa näissä erityisissä, varsin harvinaisissa tilanteissa lapsen oikeutta kahteen vanhempaan. Sosiaaliselle vanhemmalle vahvistetaan juridiset oikeudet ja velvoitteet suhteessa lapseen.

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen lähtökohtana on vahvasti lapsen ja hänen molempien vanhempiensa välinen suhde sekä siihen liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien varmistaminen. Tämän kanssa johdonmukaisesti lapsen edun periaatteeseen on kuulunut Suomessa vuosikymmeniä pyrkimys varmistaa, että lapsella mikäli vain mahdollista, on kaksi vanhempaa ainakin oikeudellisessa ja parhaimmillaan myös sosiaalisessa mielessä.

Lapsen aseman sääntely samaa sukupuolta olevien parisuhteessa on tullut ajankohtaiseksi aiempien lainsäädäntömuutosten seurauksena. Aiemmin on mahdollistettu ensinnäkin rekisteröity parisuhde samaa sukupuolta oleville sekä myöhemmässä vaiheessa hedelmöityshoidot myös kahden naisen muodostamalle parille. Näissä yhteyksissä lapsen asemaan uudentyyppisissä perheissä ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota. Rekisteröiden parisuhteen toisen osapuolen eli  sosiaalisen vanhemman velvollisuudet ja oikeudet suhteessa lapseen ovat jääneet vahvistamatta.  Näitä kysymyksiä on työryhmän mietinnössä käsitelty perusteellisesti.  Lapsen etu on se, että sosiaalisen vanhemman oikeudet ja etenkin velvollisuudet määritellään  kuten nyt lakiehdotuksessa esitetään.

Ehdotus on YK: lapsen oikeuksien sopimuksen lapsen etua koskevan  3  artiklan sekä adoptiota koskevan 21 artiklan mukainen. Korostan, että YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen adoptiota käsittelevän 21 artiklan mukaan adoptio ei ole vanhempien oikeus vaan ratkaisut on tehtävä lapsen edun mukaisesti.

Esityksen perusteluissa tulisi viitata YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen osalta myös sen 21 artiklaan, jossa nimenomaisesti käsitellään adoptiota koskevia periaatteita.

Lisäksi lapsiasiavaltuutettu ehdottaa uudelleen pohdittavaksi, tulisiko siirtymäsäännöksissä huomioida sellaisten lasten tilanne, joiden vanhemman rekisteröity parisuhde on purkautunut ennen tämän lakiehdotuksen voimaan tulemista.

Jyväskylässä 27. päivänä elokuuta 2008
Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula
Lakimies Johanna Aalto