Hyppää sisältöön

SISÄASIAINMINISTERIÖ

VIITE

SM129:00/2008

ASIA

Ehdotus hallituksen esitykseksi kansalaisuuslain  muuttamisesta.Lapsiasiavaltuutetulta on pyydetty lausuntoa yllä mainitussa asiassa 26.11.2009 mennessä.

LAUSUNTO

Lapsiasiavaltuutettu pitää kansalaisuuslakiin ehdotettuja muutoksia hyvinä lapsen oikeuksien kannalta.

Lapsiasiavaltuutettu haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota ehdotukseen kielitaito- ja asumisaikaedellytyksistä poikkeamisesta. Ehdotuksen mukaan kansalaisuuslain 18 § 1 momentin 2 d -kohtaa muutettaisiin siten, että  kielitaito- ja asumisaikaedellytyksistä voidaan poiketa, mikäli on olemassa painava erityinen syy. Ehdotuksessa on tästä esimerkkinä mainittu tilanteet, joissa perheen äidillä ei ole ollut mahdollisuutta osallistua kielikoulutukseen lapsenhoidon vuoksi.

Lapsiasiavaltuutettu katsoo, että poikkeusmahdollisuus on yksittäisiä tilanteita ajatellen perusteltu. Kansalaisuuden saaminen edistää äidin integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Kuitenkin on lapsen edun mukaista, että lasten kasvatuksesta merkittävän vastuun kantava äiti osaa suomen tai ruotsin kielen mahdollisimman hyvin. Tämä on myös äidin etu koska näin hän voi esimerkiksi seurata ja tukea esimerkiksi lapsensa koulunkäyntiä tai harrastuksia. Vanhempien puutteellinen kielitaito voi johtaa siihen, että lapsi esimerkiksi koulun ja kodin yhteistyöhön liittyvissä tilanteissa joutuu toimimaan tulkkina.

Ehdotuksen riskinä on, että maahanmuuttajaperheiden äidit jättävät hakeutumatta kielikoulutukseen, koska kansalaisuuden saamiseen liittyvä kannuste kielen opiskelemiseen puuttuu. Lapsiasiavaltuutettu korostaa, että poikkeuksen soveltaminen kotiäitien kohdalla ei saa johtaa siihen, että heille tarjottua kielikoulutusta alettaisiin vähentämään tai sitä ei kehitettäisi. Kotiäitien osallistumista kielikoulutukseen tulee kannustaa esim. mahdollistamalla mahdollisimman joustavat lapsenhoitojärjestelyt.

Esityksessä tuodaan esille, että kansalaisuusaseman saavuttaminen liittyy maahanmuuttajien kotoutumiseen yleisestikin.  Lapsiasiavaltuutettu esittääkin tässä yhteydessä sisäasiainministeriölle, että kotouttamista koskevan lainsäädännön uudistamisessa huolehditaan viranomaisten velvoitteista jakaa kaikille maahanmuuttajille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tietoa suomalaisen yhteiskunnan perhe- ja lapsilainsäädännön perusteista sekä lapsen oikeuksista.

Maahanmuuttajaperheiden lapsilla on lapsiuhritutkimuksen perusteella muita lapsia suurempi riski joutua väkivallan uhriksi. Maahanmuuttajaperheiden vanhemmilla ei välttämättä ole tietoa siitä, että Suomessa lasten ruumiillinen kurittaminen on kiellettyä. Maahanmuuttajille tulee tiedottaa, että lapsiin kohdistettu väkivalta kasvatustarkoituksessa on rikos ja saattaa johtaa lastensuojelutoimiin tai rikosoikeudelliseen seuraamukseen ja siten vaikuttaa vanhemman kansalaisuuden saamiseen. Vanhempia tulee myös tukea myönteisen kasvatuksen ja rajojen asettamisen taitojen omaksumisessa. Tiedottamisen tulee tapahtua maahanmuuttajan omalla kielellä mahdollisimman pian maahantulon jälkeen.

Jyväskylässä 26.11.2009

Maria Kaisa Aula
Lapsiasiavaltuutettu

Jaana Tervo
Lakimies