Hyppää sisältöön


SISÄASIAINMINISTERIö

VIITE

SM003:00/2009

ASIA

Lapsiasiavaltuutetun lausunto luonnoksesta yleisistä suosituksista yhdenvertaisuussuunnitelman sisällöiksi.

LAPSIASIAVALTUUTETUN LAUSUNTO

Lapsiasiavaltuutettu pitää myönteisenä, että suositukset sisältävät etnisen syrjinnän lisäksi muut syrjintäperusteet. YK:n lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen (SopS 59-60/1991) 3 artiklan mukaan lapsen oikeudet tulee taata kaikille lapsille ilman lapsen tai hänen vanhempansa rotuun, ihonväriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen, etniseen tai sosiaaliseen alkuperään, varallisuuteen, vammaisuuteen, syntyperään tai muuhun seikkaan perustuvaa erottelua.

Artiklan 3 mukaan kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon,  tuomioistuinten, hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelinten toimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Ns. positiivinen erityiskohtelu iän perusteella lapsia suosivasti on siis jopa velvollisuus.

YK:n lapsen oikeuksien komitea painottaa erityisesti haavoittuvien lapsiryhmien suojelemista syrjinnältä. Esimerkiksi maahanmuuttajalapset tai vammaiset lapset tarvitsevat erityistä suojelua, koska heillä on riski joutua moniperusteisesti syrjityiksi.

Ohjeissa (s. 4-5) on esimerkkinä ongelmista yhdenvertaisuuden toteutumisessa eri ryhmien osalta tuotu esille myös lapset, paitsi  Maahanmuuttajat - ryhmän kohdalla. Ehdotan, että suosituksissa nostetaan esille maahanmuuttajalasten riski joutua esim. kiusatuksi päivähoidossa tai koulussa. Lisäksi kohdassa  Lapset ja nuoret olisi tarpeellista mainita esimerkkinä ikäsyrjinnästä toimet, joilla pyritään kieltämään tietynikäisten pääsy vaikkapa kauppaliikkeeseen.

Sivuilla 7-9 on lueteltu toimenpiteitä, joita suunnitelmissa voidaan käyttää tavoitteiden toteutumiseksi.  Ikä-ryhmän kohdalla on hyvin mainittu positiivinen erityiskohtelu ja nuorten kohtaaman moniperusteisen sisäryhmäsyrjinnän torjuminen.

Sivujen 10-12 esittämä suunnitelman vaiheistus sisältää kuitenkin lapsiasiavaltuutetun mielestä puutteita. Yhdenvertaisuussuunnitelmia valmisteltaessa on erityisen tärkeää, että lapset ja nuoret pääsevät itse osallistumaan suunnitelmien laatimiseen. Kohta  2. Osallistaminenkeskittyy tiedon keräämiseen ja tiedottamiseen. Lapsia ja nuoria tulee aktiivisesti kannustaa esittämään omia mielipiteitään ja näkemyksiään siitä, mitä teemoja tulisi painottaa.

Kohdat  4. Tilannekartoitus ja  7. Seuranta voisivat samoin sisältää kuvauksen siitä, miten lasten ja nuorten näkemyksiä selvitetään ja miten he voivat vaikuttaa suunnitelmien sisältöön.  Lapsia koskevan tiedon hankintaan on myös kehitetty menetelmä, Kuntaliiton LapsiARVI - hankkeessa kehitetty lapsitiedon mittaristo. Kansalliset lasten oikeuksien ja hyvinvoinnin indikaattorit ovat myös valmisteilla opetusministeriön työryhmässä.

Lisäksi lasten osalta on syytä mainita lastensuojelulaki (417/2007) 12 §:n mukainen kuntien velvollisuus laatia lasten hyvinvointisuunnitelma. Siihen sisältyy myös velvollisuus seurata ja arvioida lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilaa ja se saattaa antaa lisätietoa myös mahdollisesta syrjinnästä.

Sivuilla 12-14 on kuvattu tavoitteita ja toimintamalleja, joilla yhdenvertaisuutta voidaan edistää. Edelleen tulee huomioida, että lasten ja nuorten kohdalla on oltava tarjolla erilaisia mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa esim. palveluiden laatuun. Esimerkiksi asiakaspalautteen keräämiseksi tulee olla olemassa muitakin kanavia kuin kirjalliset kyselyt.

Yhteenvetona lapsiasiavaltuutettu toteaa, että yhdenvertaisuussuunnitelman suunnitteluohje on monipuolinen ja huomioi osittain lapsinäkökulman. Kuitenkin suunnitelmien laatimisessa ja arvioinnissa on varmistettava  lasten ja nuorten tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmien sisältöön ja osallistua palautteen antamiseen ja arviointiin.

Ohjeiden lopussa on nimetty tahoja, joilta saa lisätietoja yhdenvertaisuussuunnitelmia varten. Lapsiasiavaltuutetunkin voi mainita yhdenvertaisuutta edistävänä toimijana, koska tehtävänä on edistää lasten välisen yhdenvertaisuuden toteutumista. Lisäksi lapsiasiavaltuutetun kohdalle tulisi vaihtaa www-osoitteeksi  www.lapsiasia.fi.

 

Jyväskylässä 25.11.2009,

Maria Kaisa Aula
Lapsiasiavaltuutettu

Jaana Tervo
Lakimies