Lapsiasiavaltuutetun lausunto 17.9.2008

Sisäasiainministeriölle
Viite: Sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpanosuunnitelman valmistelu, SM 102:00/2008


Keskeiset ehdotukset
Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen sisäisen turvallisuuden ohjelmasta 8.5.2008. Ohjelmassa on määritelty poikkihallinnollisesti sisäisen turvallisuuden keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet. Ministeriöt ovat omien vastuidensa osalta laatineet ohjelman toimeenpanoa koskevat suunnitelmansa, jotka on koottu lausuntopyynnön liitteenä olleeseen toimeenpanosuunnitelma- luonnokseen. Sisäasiainministeriö on pyytänyt toimittamaan lausuntopyynnössään luonnosta koskevia kommentteja ja täydennyksiä.

Lausunto
Paikallis- ja aluehallinnon vastuuttaminen on keskeistä toimeenpanossa
Lapsiasiavaltuutettu pitää toimeenpanosuunnitelmaluonnosta perusteellisena ja eri tahot kohtuullisen hyvin vastuuttavana asiakirjana. On myönteistä, että toimeenpanoon panostetaan nyt vahvasti ja eri ministeriöt sitoutetaan toimenpiteisiin.

Korostan, että ohjelman käytännön toteutumisen kannalta alueellisesti ja paikallisesti tapahtuva toimeenpano on avainasemassa. Nyt toimeenpanosuunnitelma keskittyy ensi vaiheessa ministeriöiden vastuuttamiseen. Toki toimenpiteissä on mukana esim. paikallisen turvallisuussuunnittelun vahvistaminen ja lääninhallitusten/valtion aluehallinnon tuki tälle toiminnalle.

Ehdotan kuitenkin harkittavaksi mahdollisuutta tehdä toisena vaiheena oma toimeenpanosuunnitelma, mistä näkyvät alue/kunta/palvelutuottajatasolle menevät toimet.  Toinen vaihtoehto on että ohjelman etenemistä arvioidaan ohjelmakauden keskivaiheilla erityisesti paikallisen ja alueellisen tason toimien toteutumisen näkökulmasta.  Ohjelman puitteissa voitaisiin myös järjestää alueellisia arviointitilaisuuksia.

Konkreettiset ehdotukset
Ehdotan lisättäväksi lapsiasiavaltuutetun osalta seuraavaa:
  • kohta 5.2 tp 2 kohta 6: Laaditaan kansallinen lapsiin kohdistuvan kuritusväkivallan vastainen laaja-alainen valistusohjelma. Toimeenpanossa viitataan EN:n kuritusväkivallan vastaiseen kampanjaan. Tähän on syytä lisätä koordinaation kannalta, että STM:n yhteydessä toimiva lapsiasianeuvottelukunta on nimetty Euroopan Neuvoston kansalliseksi ns. focal point- tahoksi väkivallan vähentämisen asioissa. EN on pyytänyt eri maita nimeämään kontakti- ja yhteistyötahon, erityisesti neuvoston lapsen oikeuksien edistämiseen ja lasten ruumiillisen kurituksen kieltämistä koskevassa kampanjoinnissa ja työn edistämisessä. UM on ilmoittanut syyskuun alussa lapsiasianeuvottelukunnan tällaiseksi tahoksi.
Muista kohdista huomioita:
  • kohta 5.6 Turvallisuusseikkojen huomioon ottaminen rakennetun ympäristön suunnittelussa. Tp 1. Tavoitteena on laatia mm. turvallisuuskysymyksiä yhdyskuntasuunnittelussa käsittelevä manuaali.
Ehdotan toimeenpanosuunnitelmaan, että hankkeessa selvitetään  rakennetun ympäristön turvallisuutta ja kokemuksia kysymällä myös lapsilta ja nuorilta ja osallistamalla heidät mukaan suunnitteluun. Kohdan toteutuksessa voitaisiin pilotoida lapsivaikutusten ennakointia, johon valtioneuvoston strategia-asiakirjan mukaan  on sitouduttu ja josta tulisi esim. YM:n hallinnonalalla aloittaa pilotti.
  • kohta 6.3 tp 4 Vahvistetaan lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn resursseja ja koordinaatiota. Toimeenpanosuunnitelma jää vielä hyvin yleiselle tasolla. Työn ulottuminen paikalliselle ja kuntatasolle tulee varmistaa ja ottaa huomioon etenkin lähes kaikki lapset ja perheet kohtaavan neuvolatyön mahdollisuudet.
Jyväskylässä 17. päivänä syyskuuta 2008
Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula
Lakimies Johanna Aalto