Viite
YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen täytäntöönpano; Suomen neljännen määräaikaisraportin valmistelu, kommenttipyyntö HEL 5907-1

Asia
Ulkoasiainministeriön kommenttipyyntö epävirallisesta raporttiluonnoksesta

Lausunnon kohde
Lapsiasiavaltuutettu on 7.3.2008 antanut lausuntonsa ulkoasiainministeriölle määräaikaisraportin valmistelua varten. Ulkoasiainministeriö on heinäkuussa laatinut epävirallisen raporttiluonnoksen, josta ministeriö on pyytänyt yksityiskohtaisia ja kirjallisia kommentteja.

Lausunto
Lapsiasiavaltuutettu esittää huomioitavaksi, olisiko syytä laatia raporttiin kokoavan esipuheen tapainen kooste tärkeimmistä asioita niiden esille tulemisen varmistamiseksi. 
Valtion asema lapsen oikeuksien toteutumisessa, viittaus raportin sivuun 9 (Lastensuojelussa yhtenäistä lähestymistapaa...)

Lapsiasiavaltuutettu haluaa kiinnittää huomion siihen, että yleisellä tasolla  päävastuu lapsen oikeuksien toteutumisessa on valtiolla, vaikka osavastuu olisi siirretty toiselle toimijalle, kuten tässä mainittu kunnan tehtäväksi annettu lasten hyvinvointisuunnitelmien laadinta  .
Lapsivaikutusten arvioinnista, viittaus raportin sivuun 9
(Lapsivaikutusten arviointia...)

Yhteiskunnallisten päätösten lapsiin kohdistuvien vaikutusten arvioimiseksi Suomessa STAKES on valmistellut lapsivaikutusten arvioinnin oppaan, joka ilmestyi marraskuussa 2006. Sen tarkoituksena on edistää lapsiin kohdistuvien vaikutusten arviointia osaksi normaalia päätöksentekorutiinia julkisessa hallinnossa.

Lisäksi Äänekosken kunnassa Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ja Stakesin Jyväskylän yksikkö ovat toteuttaneet kunta- ja palvelurakenteiden muutosten lapsivaikutusten arvioinnin mallintamisen.

Suomen Kuntaliiton LapsiArvi- hankkeen tavoitteet tulisi lisäksi kirjata raporttiin yksityiskohtaisemmin.

Oikeusministeriö on vuonna 2007 laatinut ohjeet säädösten vaikutusten arvioinnista, joissa myös lapsiin kohdistuvien vaikutusten arviointi on otettu huomioon.

Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja, viittaus raportin sivuun 13
(Lapsiasiavaltuutetun vuosikertomus...)

Lapsiasiavaltuutetun on vuosittain annettava toimintakertomus toiminnastaan valtioneuvostolle. Toimintakertomus vuodelta 2007 ja tulevat toimintakertomukset julkaistaan nimellä "Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja".

Lasten tasa-arvoinen pääsy palveluihin, viittaus raportin sivuun 14 (suositusta 12 seuraava tekstiosuus)
Tässä tulisi viitata myös VM:n koordinoimaan ja raportoimaan kuntien peruspalveluiden arviointiin, jota lääninhallitukset tekevät ja jossa teemana oli tänä keväänä julkaistussa raportissa lapset ja nuoret. Siinä on arvioitu mm. lasten ja nuorten psykososiaalisten palveluiden tilaa. Tällä arvioinnilla selvitetään mm. palveluiden tasa-arvoista saatavuutta, viittaus soveltuisi sivulle 14. Lisäksi ehdotetaan harkittavaksi, voitaisiinko tietyltä kuntaotokselta pyytää lausuntoja jatkossa raportin laadintaan.

Lapsitietomittaristoa koskeva kohta on epäselvä. Tarkoittaako LapsiArvia vai politiikkaohjelman indikaattoreita. Mielestäni kappaleessa s. 14 4 kpl annettu lupaus on liian kunnianhimoinen (mittaristo ei kykene arvioimaan lapsiin kohdistettuja voimavaroja ja tasa-arvoista pääsyä palveluihin)

Sivun viittaus ( 6. kappale) palveluiden organisoimiseen väestölähtöisesti - pitäisi ilmeisesti olla elinkaarilähtöisesti?

Lastensuojelulain arvioinnista, viittaus raportin sivuun 14 (Lapsiasiavaltuutetun mukaan...)

Lastensuojelulain valmistelun yhteydessä lapsiasiavaltuutettu kiinnitti huomiota myös siihen, että lastensuojelun hyvä laatu saattaisi edellyttää, että sosiaalityöntekijällä käsiteltävänä olevien lastensuojeluasiakkaiden enimmäismäärästä voitaisiin säätää esimerkiksi asetuksella. Lastensuojelutyön riittävät henkilöstövoimavarat ovat avainasemassa lasten ongelmiin puututtaessa.

Lasten hyvinvoinnista kerättävä tieto, viittaus raportin sivuun 15
Tietojen kokoamisessa tulisi huomioida Tilastokeskuksen ja Stakesin yhteistyö lasten hyvinvointitiedon kokoamisessa. Stakesin ja Tilastokeskuksen yhteistyönä on koottu lapsia, nuoria ja perheitä kuvaava tilastokooste Lasten, nuorten ja perheiden politiikkaohjelman rahoittamana toimeksiantona. Tavoitteena on, että kerättyjä tietoja käytetään politiikkaohjelman toimeenpanon seurannassa. Osa tiedoista toimitetaan myös mahdollisesti Suomen määräaikaisraportissa YK:lle. Lisäksi tärkeä mainittava olisi Tilastokeskuksen tilastojulkaisu Suomalainen lapsi 2007.
Kansanterveyslaitoksen LATE-  lasten terveysseuranta ei rajoitu vammaisten ja kroonisesti sairaiden lasten tilanteeseen vaan on yleinen ymmärtääkseni. Lauseesta ei ehkä saa oikeaa käsitystä.

Lapsitieto-jaosto, viittaus raportin sivuun 16 Tarkoitetaanko tässä lapsiasianeuvottelukunnan lapsitietojaostoa tai jotain muuta?

Lapsen oikeuksien sopimuksesta tiedottaminen, viittaus raportin sivuun 18(Aiemmin mainittujen...)

Lapsiasiavaltuutettu tuottaa lapsen oikeuksien esitteen romanikielellä eli asia on päätetty eikä enää arvioitavana.

Kappaleen rakenteessa on epäjohdonmukaisuus, siitä puuttunee sana "lisäksi".

Raportin julkistaminen, viittaus raportin sivuun 19

Lapsiasiavaltuutettu on jo lausunnossaan kiinnittänyt huomiota siihen, että YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen toteutumisen edistämisessä keskeinen haaste on sopimuksen ja sen seurantaprosessin heikko tunnettuus. Sopimuksesta ja sen seurannasta ei juurikaan käydä julkista keskustelua, eikä se ole kattavasti lasten asioita käsittelevien ammattilaisten eikä kansalaisten tiedossa. Kansallisen määräaikaisraportin tulisi olla ennen sen lähettämistä nykyistä selvästi laajemman julkisen keskustelun aiheena. Asia tulee ottaa esille vuonna 2009 toteutettavassa lapsen oikeuksien viestintäkampanjassa, joka sisältyy lasten, nuorten ja perheiden politiikkaohjelman tavoitteisiin.

Lapsen edun periaate, viittaus raportin sivuun 24 (Lapsiasiavaltuutettu pitää myönteisenä...)

Lapsivaikutusten arvioinnista on julkaistu em. Stakesin opas, ja lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö on kansallisessa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelmassa sitoutunut kehittämään lapsivaikutusten arviointia. Lasten, nuorten ja perheiden politiikkaohjelmassa tämä on myös yksi keskeinen kehittämishanke.

Sivulla 27 (5. kappale) esitetään, että sosiaaliviranomaisilla olisi tuomareita paremmat edellytykset ymmärtää erityisesti pientä lasta jne. Ottaen huomioon lapsilähtöisyyden puutteet sosiaalityössä, en rohkenisi sanoa näin yksioikoisesti. Jos sosiaaliviranomainen sanan tilalle lisätään lapsipsykologi tms, on lause perustellumpi. Erityisesti pienen lapsen viestien ymmärtäminen ei ole välttämättä sosiaaliviranomaisten vahvuutta.

Suomalaisnuorten kouluaikainen ateriointi - seurantaraportti, viittaus raportin sivuun 50
Lapsiasiavaltuutettu esittää tässä yhteydessä huomioitavaksi, että valtion ravitsemusneuvottelukunta on keväällä 2008 antanut valtakunnallisen suosituksen kouluruokailusta. Suositusten tarkoituksena on tukea ravitsemuksen ja terveyden myönteistä kehitystä.  
Alkuperäiskansoihin kuuluvat lapset, viittaus raportin sivuun 91

Olisi perusteltua kirjoittaa yksi kappale lapsiasiavaltuutetun saamelaislapsille tehdyn kyselyn tuloksista. Saamelaislasten identiteettihän oli kyselyn perusteella erittäin vahva ja myönteinen ja he arvostivat saamansa saamenkielistä ja saamenkielen opetusta. Ongelmia aiheuttavat kuntien väliset suuret erot opetuksessa, opetuksen jatkuvuuden puute opettajapulan takia sekä oppimateriaalin puutteet. Lapsiasiavaltuutetut suosittelivat mm. tiiviimpää Suomen, Ruotsin ja Norjan hallitusten yhteistyötä asiassa. Samoin esillä oli saamelaislasten ja nuorten tiiviimpi osallistuminen itsehallintoelimensä saamelaiskäräjien toimintaan esim. perustamalla sille oma nuorisovaltuusto tai vastaava. Kiusaamista saamelaisuuden perusteella näytti aineiston perusteella olevan hyvin vähän.

Jyväskylässä 27. päivänä elokuuta 2008

Lapsiasiavaltuutettu              Maria Kaisa Aula
Lakimies                              Johanna Aalto