Lapsiasiavaltuutetun lausunto ulkoasiainministeriölle; YK; vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen 33 artiklan toteuttaminen.

VIITE
HEL7834-1

ASIA
Lausunto YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen 33 artiklan toteuttamisesta. Keskustelutilaisuus 24.3.2011 ulkoasiainministeriössä.

LAUSUNTO
YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen (A/61/611) 33 artikla koskee yleissopimuksen kansallista täytäntöönpanoa ja valvontaa. Artiklassa edellytetään valtiollisen tahon nimeämistä, koordinaatiojärjestelmän perustamista tai nimeämistä sekä yleissopimuksen edistämiseksi, suojelemiseksi ja seuraamiseksi tarkoitetun yhden taikka useamman riippumattoman järjestelmän ylläpitämistä tai vahvistamista.

Lapsiasiavaltuutetun työn perusta on YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksessa, jonka toteutumista lapsiasiavaltuutettu edistää yleisellä yhteiskuntapolitiikan ja lainsäädännön tasolla. Lapsiasiavaltuutettu arvioi YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen 33 artiklaa lasten oikeuksien yleissopimuksen ja lasten oikeuksien toteutumisen kannalta.

Lapsiasiavaltuutettu ehdottaa, että sopimuksen 33 artiklan 1 kohdan mukainen sopimuksen implementointiin liittyvä velvoite on valtion hallinnossa sosiaali- ja terveysministeriöllä, jonka yhteydessä toimivan Valtakunnallisen vammaisneuvoston yhteyteen rakentuisi sopimuksen osalta hallituksen sisäinen koordinaatiopiste. Lapsiasiavaltuutettu pitää tärkeänä kaikkien hallinnonalojen verkostoitumista ja yhteistyötä asiassa. Erityisesti vammaisia lapsia koskevissa asioissa tulee tehdä eri ministeriöiden välistä hallinnonalojen rajat ylittävää yhteistyötä.

Sopimuksen 33 artiklan 2 kohdan mukaisen valvonnan järjestäminen liittyy kiinteästi yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamiseen. Lapsiasiavaltuutettu ehdottaa, että sopimuksen valvonnan vastuu on yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistuksen myötä yhdenvertaisuusvaltuutetulla. Lapsiasiavaltuutetun ja yhdenvertaisuusvaltuutetun yhteistyö liittyen vammaisten lasten oikeuksien toteutumiseen on välttämätöntä. Lapsiasiavaltuutettu painottaa vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimuksen osalta paitsi eri valtuutettujen välistä yhteistyötä sopimuksen edistämiseksi ja seuraamiseksi, myös eduskunnan oikeusasiamiehen sekä tähän instituutioon kytkeytyen, uuden Ihmisoikeuskeskuksen roolia asiassa.

Lapsiasiavaltuutettu korostaa, että koska Suomessa lapsiasiavaltuutettu ei käsittele yksilövalituksia, muiden, yksittäistapauksia käsittelevien ihmisoikeusinstituutioiden tulee toimia lapsilähtöisesti. YK:n lapsen oikeuksien komitea on erityisesti tuonut esille ihmisoikeuksia valvovien yleisten ja erityisinstituutioiden toiminnan lapsiystävällisyyttä, sillä lapset ovat erityisen suojelun tarpeessa. He eivät alaikäisinä saa ääntään kuuluviin perinteisen edustuksellisen demokratian kautta ja toisaalta heidän voi olla vaikea saada itseensä kohdistuneita ihmisoikeuksien loukkauksia oikeusjärjestelmänkään tutkittavaksi. Komitea on korostanut erityisesti vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten mahdollisuutta saada mielipiteensä esille ja tulla kuulluksi omassa asiassaan.

Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen 33 artiklan 3 kohdassa korostetaan vammaisten henkilöiden ja heidän etujärjestöjensä roolia vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisessa ja seurannassa. Lapsiasiavaltuutettu painottaa, että vammaisilla henkilöillä ja heitä edustavilla järjestöillä on merkittävä rooli sopimuksen edellyttämien velvoitteiden toteutumisessa ja valvonnassa. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota vammaisten lasten mahdollisuuteen tuoda omat näkemyksensä ja mielipiteensä esille. Lapsen oikeuksien yleissopimus edellyttää, että lapsilla on oikeus osallistua muun muassa itseään koskevien palvelujärjestelmien, kuten esimerkiksi koulujen tai sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämiseen. Lapsiasiavaltuutettu korostaa myös vammaisten lasten perheiden kanssa tehtävän yhteistyön merkitystä lapsen oikeuksien toteutumisessa.

Maria Kaisa Aula
Lapsiasiavaltuutettu