Nuoret neuvonantajat eduskunnassa 17.4.2013
- Yhteenveto vierailusta

Lapsiasiavaltuutetun nuoret neuvonantajat (NuoNe) vierailivat eduskunnassa keskiviikkona 17. huhtikuuta. Nuorista vaikuttajista koostuva NuoNe -ryhmä pääsi tutustumaan päivän aikana eduskunnan oikeusasiamiehen toimistoon. Lisäksi nuoret tapasivat lounaalla asunto- ja viestintäministeri Krista Kiurun ja keskustelivat yhdessä kansanedustajien kanssa. Päivän kohokohtana oli nuorten asiantuntijakuuleminen eduskunnan tarkastusvaliokunnassa.

Vierailu oli osallistuneiden yhdeksän nuoren mielestä vaikuttava. Nuoret pääsivät keskustelemaan päättäjien kanssa heitä kiinnostavista teemoista, kuten mm. kouluasioista, osallisuudesta, vaikuttamismahdollisuuksista, syrjäytymisestä, lasten ja nuorten kohtelusta sekä kunta-asioista lasten ja nuorten näkökulmasta. Erityisen kiinnostavina nuoret pitivät eduskunnan oikeusasiamiehen toimistoon tutustumista sekä nuorten kuulemista tarkastusvaliokunnassa.

Nuoret esittivät ohjeistuksensa lainvalvojan tarkastuskäynneille

Vierailu alkoi eduskunnan oikeusasiamiehen toimistoon tutustumisella. Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin kertoi toimiston työstä ja tehtävistä. Sakslin valaisi heille tulevien kanteluiden prosessia: minkä tyyppisiä kanteluita tulee, mikä on kanteluiden käsittelyaika sekä millä tavoin kantelutapausten käsittelyssä oikeusasiamiehen toimisto tekee yhteistyötä mm. oikeuskanslerin ja poliisiviranomaisen kesken päällekkäisten käsittelyiden välttämiseksi. Tärkeää oli kuulla, että lapsia ja nuoria koskeviin kanteluihin esimerkiksi lastensuojeluasioissa pyritään vastaamaan mahdollisimman pikaisesti.

Oikeusasiamiehen toimiston vierailun yhteydessä nuoret neuvonantajat toivat esille myös oman ohjeistuksensa siitä, millä tavoin lapset ja nuoret tulee ottaa huomioon lainvalvojan tarkastuskäyntien yhteydessä. Oleellista on kohdella lapsia ja nuoria hyvin tällaisissa tilanteissa ja luoda tarkastuskäynnille puitteet ja ilmapiiri, jonka myötä myös tarkastajat saavat parhaan mahdollisen kuvan tarkastuksen kohteena olevasta asiasta. Ohjeistus löytyy tämän yhteenvedon lopussa olevan linkin kautta.

Nuoria kuultiin syrjäytymisestä tarkastusvaliokunnassa

Eduskunnan tarkastusvaliokunnassa nuoria kuultiin syrjäytymisteemasta. Puheenjohtaja Tuija Braxin johdolla valiokunta otti nuoret asiantuntijakuulijoina vastaan noin puoli tuntia kestävään tilaisuuteen. Nuoret neuvonantajat olivat ennakkoon laatineet yhteisen lausunnon, jossa he vastasivat kysymyksiin millainen nuori on syrjäytynyt, mitkä ovat syrjäytymisen syyt sekä millaisilla toimilla syrjäytymistä voidaan ehkäistä.

Nuoret korostivat erityisesti koulun ja koulun osallisuuden kehittämisen merkitystä syrjäytymisen ehkäisyssä, mutta myös kodin rooli, ystävien ja kavereiden merkitys, harrastustoiminta sekä työ- ja koulutusmahdollisuudet nähtiin tärkeinä. Nuorten laatima lausunto löytyy tämän yhteenvedon lopussa olevan linkin kautta.

Lasten ja nuorten aito kuuntelu tärkeää

Ministeri Krista Kiuru tarjosi nuorille lounaan. Nuoret keskustelivat ministerin kanssa ministerin toimenkuvaan liittyvistä asunto- ja viestintäasioista, mutta myös lasten ja nuorten huomioimisesta kuntauudistuksen eri vaiheissa. Lounaan jälkeen nuoret neuvonantajat tapasivat noin tunnin ajan kansanedustajia, joita oli paikalla noin 7-8.

Keskustelun johdattelijana toimi kansanedustaja Susanna Huovinen, joka vastasi myös koko eduskuntavierailun emännyydestä. Kiitokset ja nuorten terveiset muuten Susannalle ja hänen avustajalleen Pirjo Lehtiselle vielä tämän yhteenvedonkin kautta hyvistä järjestelyistä!

Keskustelussa kansanedustajien kanssa esille nousi erityisesti lasten ja nuorten aito kuuntelu. Tosin eräs nuori huomautti, että pitää kuunnella, eikä vain kuulla. Kansanedustajat totesivat, että lasten ja nuorten osallisuus- ja vaikuttamisfoorumien kehittäminen sekä vuoropuhelu päättäjien kanssa on tärkeää ja tätä myös valtiovallan pitää tukea. Kansanedustajat myös muistuttivat, että heihin voi ottaa rohkeasti yhteyttä. Viesti on hyvä kuitenkin kohdentaa sopiville edustajille mm. sen mukaan, millaisissa valiokunnissa he ovat asia huomioiden mukana.

Kansanedustajien tapaamisen jälkeen nuorilla oli mahdollisuus seurata eduskunnan istuntoa. Tällä kertaa istunnossa käsiteltiin erityisesti EU:n talouskriisiä Kyproksen rahoitustilanteen osalta.

Vierailu oli arvokasta kokemusta nuorille, sillä he saivat tilaisuuden keskustella välittömässä ja leppoisassa ilmapiirissä oikeusasiamiehen toimiston väen sekä päättäjien kanssa. Nuoret pääsivät hyvin tuomaan omia näkökantojaan esille, vaikka ohjelman aikataulu olikin tiukahko.

Laajempien keskusteluaiheiden ohella päivän aikana tuli esille myös monia kiinnostavia yksittäisiä asioita esimerkiksi keinoista lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksien turvaamiseksi ja kehittämiseksi kunnissa. Eräs näistä oli lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aulan mainitsema, valtionvarainministeriön kuntalain demokratiajaostossa noussut esitys, jonka mukaan nuorisovaltuustojen toiminta säädettäisiin kunnissa pakolliseksi. Jaostossa mukana olevan lapsiasiavaltuutetun mukaan tämä loisi osaltaan kestävämpää rakennetta lasten ja nuorten osallisuuteen ja vaikuttamismahdollisuuksiin kunnissa.

Jouko Laaksonen Ylitarkastaja
Lapsiasiavaltuutetun toimisto

Nuorten Neuvonantajien asiantuntijalausunto eduskunnan tarkastusvaliokunnalle Nuorten ohjeistus lainvalvojien tarkastuskäynneille