Hyppää sisältöön

NUORTEN NEUVONANTAJARYHMÄ SUOSITTELEE PUOLUEILLE LASTEN JA NUORTEN HALLITUSOHJELMAA


Lapsiasiavaltuutetun nuorten neuvonantajaryhmä kommentoi tuoreeltaan Allianssin julkaisemaa lasten ja nuorten hallitusohjelmaa. Ohjelma on nuorten mielestä selkeä ja kattava.

"Tämä oli hyvä, selkeä ja helposti ymmärrettävä teksti." "Jokainen sitä lukeva nuori luultavasti ymmärtää, mitä sillä haetaan takaa." Ohjelmassa on esitetty eri järjestöjen ja lapsiasiavaltuutetun vaatimukset eduskuntavaalien jälkeen aloittavalle uudelle hallitukselle.

Nuoret toivovat, että puolueet ja eduskuntavaaliehdokkaat sitoutuvat ohjelmaan. Huolissaan nuoret ovat siitä, toteutuuko ohjelma käytännössä, siksi muutoksia lakeihin toivotaan mahdollisimman pian: "Käyvätkö nämä lupaukset toteen ja riittävätkö resurssit tähän kaikkeen ja riittääkö mm. kuntien resurssit tähän toivon että riittävät, koska sitten Suomen lapsi- ja nuorisotyö näyttää todella hyvältä."

Tukea kasvuympäristön turvallisuuteen

Erityisen tärkeinä asioina nuoret pitävät turvallisen kasvuympäristön tukemista. "Haasteita on paljon. Yksi suurimmista lienee lasten ja nuorten pahoinvointi, joka on hienosti hallitusohjelmaehdotuksessa huomioitu!"

Sairaan lapsen hoitamisoikeuden nostamista 13-vuotiaaksi asti ja isien vanhemmuuden korostamista pidetään hyvinä keinoina. Matalan kynnyksen palveluja toivotaan niin perheisiin kuin kouluihinkin. Esimerkiksi alkoholiongelmaisille toivotaan lisää ennaltaehkäisevää apua: "Ennemmin tulee keskittyä alkoholisoituneiden henkilöiden varhaiseen tukeen, etenkin vanhempien. Ehkäisevä työ ja tuki on tärkeämpää kuin [alkoholi]veronkorotukset."

Peruspalvelut tärkeitä nuorille

Peruspalveluihin pitäisi panostaa nuorten mielestä nykyistä enemmän. Peruspalveluiden valvontaan on myös lisättävä resursseja. Neuvonantajaryhmä pitää myös tärkeänä, että koulujen oppilas- ja opiskelijahuoltoon kiinnitetään nykyistä enemmän huomioita. Kouluissa tehtävään ehkäisevän työhön tulee varata lisää resursseja.

Oppilailla pitää olla mahdollisuus saada apua helposti sitä tarvitessaan. Matalan kynnyksen palveluita tulee kehittää kouluyhteisöissä.

Lisää mahdollisuuksia osallistua

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa (LANUKE) pidetään hyvänä ja yhdessä hallitusohjelman kanssa sen toivotaan tuovan sitovia ratkaisuja myös lasten ja nuorten vaikuttamisryhmien ja -rakenteiden vakinaistamisen näkökulmasta. Kehittämisohjelman avulla tuetaan hallitusohjelman tavoitteita ja tulevan ohjelman suunnitteluun tulee ottaa lapset ja nuoret mukaan.

Ryhmä katsoo, että lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksien parantamiseksi tulee yhteiskunnallisen vaikuttamisen opetusta lisätä. Ryhmä pitää hyvänä, että oppilaskunnat kirjattaisiin perusopetuslakiin velvoitteiksi niin ala- kuin yläkouluille. On myös ensiarvoisen tärkeää, että kuntien nuorten vaikuttajaryhmien ja nuorisovaltuustojen asemaa parannetaan vakiinnuttamalla ne osaksi lainsäädäntöä.

Neuvonantajaryhmä kannattaa myös äänestysikärajan laskua 16 ikävuoteen kunnallisvaaleissa. Yksi tärkeimmistä parannuskohteista on ryhmän mielestä myös opintotuki ja sen uudistaminen. Opintotuki on sidottava indeksiin, jotta se vastaa elinkustannustasoa. Myös vanhempien tulorajat tulee poistaa yli 18-vuotiailta. Jokaisella nuorella tulee olla tasa-arvoiset lähtökohdat opiskeluun ja heidän taloudellinen tilanteensa on turvattava.