PÄIVÄHOITO VUODEN 2007 TALOUSARVIOSSA

Lapsiasiavaltuutetun kannanotto 20.3.2006

Lasten päivähoidon ryhmäkokojen sääntelyn täsmentäminen sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten palveluiden kohentaminen ensi vuoden valtion talousarviossa

Arvoisa vastaanottaja,


Valtion ensi vuoden talousarviossa tulee varautua lasten päivähoidon ryhmäkokojen sääntelyn täsmentämiseen sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten palveluiden parantamiseen. Hallituksen tulee toteuttaa omaan ohjelmaansa kirjattu tavoite päivähoitolain uudistamisesta niin, että päivähoidon henkilöstömitoitukset ja niistä poikkeamisen perusteet täsmennetään. Kuntien valtionosuuksiin tarvittaviin määrärahalisäyksiin on varauduttava valtion talouden kehyksissä v. 2007 - 2011.

Päivähoidon liian suuret lapsiryhmät ovat olleet useiden lapsiasiavaltuutetun toimistoon tulleiden yhteydenottojen aiheena. Sekä vanhemmat että päivähoidon työntekijät ovat olleet huolestuneita päivähoidon laadusta etenkin silloin, kun asetuksessa määriteltyjä lasten ja hoitohenkilöstön välisiä suhdelukuja tilapäisesti ylitetään. Ongelma koskee sekä hoitoa päiväkodissa että perhepäivähoidossa.

Nykyisessä päivähoitoasetuksessa ryhmäkokojen sääntely on liian tulkinnanvaraista. Pidän välttämättömänä, että valtiontalouden kehyksissä varaudutaan päivähoidon henkilöstö-mitoituksia koskevan sääntelyn täsmentämiseen. Sääntelyllä on varmistettava hoidon laadun, sen lapsilähtöisyyden, päivähoidon kasvatustavoitteiden ja lasten turvallisuuden kannalta riittävän sekä ammattitaitoisen henkilöstön läsnäolo.

Matti Vanhasen hallitus on ohjelmassaan sitoutunut päivähoitolain uudistamiseen päivähoidon henkilöstömitoituksen määrittelyn osalta. Tätä hallitusohjelman kohtaa ei ole vielä toteutettu. Lisäksi hallitus on ohjelmassaan sitoutunut parantamaan lasten ja perheiden peruspalveluiden laatua huolehtimalla riittävästä ja pysyvästä henkilökunnasta ja turvallisista olosuhteista. Hallitusohjelma esittää myös henkilöstön lisäämistä lasten palveluihin. Hallitusohjelma antaa siis vahvat perusteet uudistuksen sisällyttämiseksi valtion ensi vuoden talousarvioon.

Päivähoitoasetuksen 6 §:ssä on mainittu hoito- ja kasvatushenkilöstön tarvittava määrä lasta kohti sekä mahdollisuus poiketa suhdeluvusta tilapäisesti. Asetus toteaa poikkeamisen perusteeksi vain sen, että osa lapsista on osapäivähoidossa. Suhdeluvusta poiketaan käytännössä kuitenkin usein päivähoitohenkilöstön tilapäisten poissaolojen ja sijaisten puutteen takia.

Myös eduskunnan oikeusasiamies on viime marraskuussa antamassaan ratkaisussa pitänyt päivähoitoasetuksen 6§:n sääntelyä henkilöstömitoituksesta tulkinnanvaraisena. Eduskunnan oikeusasiamies korosti ratkaisussaan (14.11.2005) riittävän ja asianmukaisesti koulutetun henkilökunnan läsnäoloa pääsääntöisesti koko päiväkodin toiminta-ajan. Samoin hän korosti henkilöstömitoituksen toteutumisen valvontaa sekä henkilökunnan tilapäisiin poissaoloihin varautumista riittävillä sijaisjärjestelyillä.

Ryhmäkoon sääntelyn täsmentämisen ohella on tarpeen myös vahvistaa ensi vuoden talousarviossa erityistä tukea tarvitsevien lasten palveluita päivähoidossa. Noin 7 % päivähoidossa olevissa lapsista on arvioitu olevan erityisen tuen tarpeessa. Vuonna 2001 tehdyssä päivähoidon tilaa koskevassa selvityksessä ilmeni, että tukitoimet vaihtelevat suuresti alueellisesti. Erityislastentarhanopettajan palveluita on saatavilla vain pienessä osassa kuntia.

Erityistä tukea tarvitsevien lasten tasa-arvoa tulee parantaa. On tärkeä varmistaa etenkin erityislastentarhanopettajien palveluiden saatavuus. Lisäksi lapsen tuen tarpeen perustana tulee olla jatkossa vanhempien ja kasvatushenkilöstön tekemä tuen tarpeen arviointi. Tukea ei tule sitoa lääketieteellisen lausunnon saantiin. Tämä vastaisi Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden linjauksia.

Pidän tarpeellisena myös päivähoitolain kokonaisuudistusta. Ryhmäkokoja täsmentävät sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten oikeuksia parantavat lainmuutokset sekä niiden edellyttämät määrärahalisäykset kuntien valtionosuuksiin on kuitenkin tarpeen tehdä jo ensi vuoden valtion talousarviossa hallituksen oman ohjelman mukaisesti.

YhteistyöterveisinMaria Kaisa Aula
Lapsiasiavaltuutettu