Pohjoismaiden ja Baltian maiden lapsiasiavaltuutetut vaativat hallituksiltaan toimia kuritusväkivallan vähentämiseksi

Kannanotto 21.8.2013
Kaikki Pohjoismaat ja Baltian maat ovat ratifioineet YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen, joka velvoittaa hallituksia tarjoamaan lapsille erityistä suojelua sekä turvallisen ja väkivallattoman elämän.Ruotsi, Suomi ja Ahvenanmaa, Norja, Tanska, Islanti ja Latvia ovat lainsäädännössään kieltäneet lapsiin kohdistuvan kuritusväkivallan käytön kaikissa olosuhteissa, myös kotona.Viron hallitus on sitoutunut kieltämään kuritusväkivallan, mutta lakiehdotus ei ole vielä ehtinyt parlamentin käsittelyyn. Liettuassa lakiehdotus on parhaillaan parlamentin käsiteltävänä. Grönlannin parlamentti ei ole vielä aloittanut aktiivista keskustelua kiellosta.

Kuritusväkivallan kieltäminen lailla on tarpeen lasten suojelemiseksi väkivallalta eri muodoissaan, mutta se ei yksin riitä. Kuritusväkivallan käytön estämiseksi ja minimoimiseksi tarvitaan jatkuvaa julkista kampanjointia sekä valistusta, koulutusta ja tukea vanhemmille.

Monet Pohjoismaiden ja Baltian maiden lapset altistuvat edelleen kotona vanhempien henkiselle ja fyysiselle väkivallalle .

Lapsiasiavaltuutetut korostavat, että lapset tarvitsevat enemmän suojelua kuin aikuiset. Lasten ja aikuisten tulisi arvostaa toisiaan ja kunnioittaa toistensa ihmisarvoa. Aikuiset toimivat poikkeuksetta esimerkkinä lapsille siitä, mikä on hyvää käytöstä ja kuinka konfliktit ja erimielisyydet voidaan ratkaista ilman väkivaltaa. Kaikki väkivallan muodot ovat vahingollisia lapsille ja heidän kehitykselleen. Kuritusväkivallan kieltämisen jälkeen Pohjoismaissa on havaittu vakavan lapsiin kohdistuvan kotiväkivallan vähentyneen.

Pohjoismaiden ja Baltian lapsiasiavaltuutetut vaativat täten Viron, Liettuan ja Grönlannin hallituksia muuttamaan lainsäädäntöään siten, että lapsiin kohdistuva kuritusväkivalta kielletään.

Lapsiasiavaltuutetut myös vaativat kaikkia Pohjoismaiden ja Baltian hallituksia:
 • tarjoamaan vanhemmille neuvontaa ja koulutusta positiivisista kasvatusmenetelmistä - tämä on erityisen tärkeää uusien vanhempien kohdalla, ja heidän tulisi saada neuvontaa ja koulutusta varhaisessa vaiheessa, mieluiten jo ennen lapsen syntymää
 • luomaan ja vahvistamaan tukipalveluja uupuneille vanhemmille sekä palveluja, jotka lieventävät vanhempien stressiä - tämä koskee erityisesti pienten, vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhempia, eronneita vanhempia ja maahanmuuttajia
 • tarjoamaan pikaista tukea ja parempia palveluja vanhemmille, joilla on mielenterveys- tai päihdeongelmia
 • tarjoamaan kaikille vanhemmille, myös maahanmuuttajavanhemmille, tietoa vanhempien vastuuta ja lasten ihmisoikeuksia koskevasta lainsäädännöstä
 • antamaan lapsille itselleen tietoa heidän ihmisoikeuksistaan ja käytettävissä olevista palveluista lapsen ikätasolle sopivalla tavalla - erityisesti koulussa, esikoulussa ja päivähoidossa
 • keräämään säännöllisesti tietoa lapsilta ja aikuisilta lapsiin kohdistuvan väkivallan, erityisesti kuritusväkivallan, yleisyydestä ja asenteista väkivaltaa kohtaan.
Jyväskylässä, 21.8.2013

Pohjoismaiden ja Baltian lapsiasiavaltuutetut

Aaja Chemnitz Larsen, Grönlanti
Per Larsen, Tanska
Margrét María Sigurðardóttir,Islanti
Fredrik Malmberg, Ruotsi
Anne Lindboe, Norja
Ulla Rindler-Wrede, Ahvenanmaa
Maria Kaisa Aula, Suomi
Andres Aru, Viron oikeuskanslerin/ lapsiasiavaltuutetun puolesta
Audrone Bedorf, Liettuan lapsiasiavaltuutetun puolesta
Laila Grâvere, Latvian lapsiasiavaltuutetun puolesta

Nordic and Baltic Ombudsmen for Children urge their governments to ban and prevent corporal punishment of children at home

Statement, August 21, 2013

All Nordic and Baltic countries have ratified the UN Convention on the Rights of the Child, which obliges the governments to provide safe and violence-free life and special protection to children.
Sweden, Finland/Åland, Norway, Denmark, Island and Latvia have in their legislation banned corporal punishment of children in all settings, including home.

The Estonian government is committed to ban corporal punishment, but the legislation is not yet reached the parliament. In Lithuania the draft legislation in on the discussion but the parliament has not decided on the ban yet. The Greenlandic parliament has not actively taken a ban into discussion.

The ban of corporal punishment in legislation is necessary but not enough in order to protect children from all violence. There is constant need to campaign among the public and educate, train and support parents in order to prevent and minimize the use of corporal punishment.

In all Nordic and Baltic countries many children are still exposed to verbal/mental and corporal punishment at home by their parents.

The ombudsmen for children underline that children need more protection than adults - not less. Children and adults should mutually respect and value each other and each other's human dignity. The adults always set the example of good behavior and how to solve conflicts and disagreements without any forms of violence. Finally, all forms of violence are harmful and detrimental to the development of the child. In Nordic countries, after the corporal punishment has been banned, there has been positive declining trend also in prevalence of serious violence against children at home.

Therefore the ombudsmen for children in Nordic and Baltic countries urge the governments of Estonia and Lithuania and Greenland to change the legislation in order to ban corporal punishment of children at home.

The ombudsmen for children also urge all governments of Nordic and Baltic countries to
 • provide and strengthen counseling and training for parents about the positive methods of keeping the limits and bringing the children up. This is especially important for all new parents in an early stage - preferably already before the child is born
 • introduce and reinforce support services for fatigued parents and help to prevent the stress. This implies especially parents of infants, parents of children with disabilities or special needs, separated parents and immigrant parents.
 • provide promptly support and better services for parents with mental illness or substance abuse problems
 • provide information about legislation on parental responsibilities and human rights of children to all parents, including immigrants parents who come to Nordic or Baltic states
  inform children themselves with age appropriate methods about their human rights and services available to them - especially as a part of education at school or in preschool/
  Kindergarten/daycare.
 • collect regularly data from children and adults about attitudes and on prevalence of violence against children and especially disciplinary violence.
In Jyväskylä, August 21, 2013

Ombudsmen for Children in Nordic and Baltic countries
Aaja Chemnitz Larsen, Greenland
Per Larsen, Danmark
Margrét María Sigurðardóttir,
Island
Fredrik Malmberg, Sweden
Anne Lindboe, Norway
Ulla Rindler-Wrede, Åland
Maria Kaisa Aula, Finland
Andres Aru, on behalf of the
Chancellor of Justice/Ombudsman
for Children in Estonia
Audrone Bedorf, on behalf of the Ombudsman in Lithuania
Laila Grâvere, on behalf of the Ombudsman in Latvia