Pohjoismaisten lapsiasiavaltuutettujen ja lasten lääketieteen ammattilaisten yhteinen julkilausuma

Annetaan poikien itse päättää ympärileikkauksesta

Poikien ympärileikkaus on peruuttamaton ja kivulias toimenpide, joka voi aiheuttaa myös vakavia komplikaatioita. Tästä syystä suostumukseen kykenemättömälle henkilölle ei-lääketieteellisistä syistä tehtävä ympärileikkaus loukkaa perustavanlaatuisia lääkintäeettisiä periaatteita. Pikkupoikien ympärileikkaukselle ei Pohjoismaissa ole terveydellisiä perusteita. Seikat, jotka voivat puoltaa aikuisten miesten ympärileikkausta, ovat hyvin epäolennaisia pienten lasten kannalta Pohjoismaissa. Pojat voivat myöhemmin itse ottaa kantaa toimenpiteeseen, kun he ikänsä ja kehitystasonsa puolesta kykenevät antamaan siihen suostumuksensa. Lapsiasiavaltuutettuina ja lasten lääketieteen ammattilaisina olemme sitä mieltä, että suostumukseen kykenemättömälle lapselle tehtävä ympärileikkaus, jolle ei ole lääketieteellisiä perusteita, on ristiriidassa lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen 12 artiklan sekä 24 artiklan kanssa. 12 artiklan mukaan lapsella on oikeus ilmaista näkemyksensä häntä itseään koskevissa asioissa. 24(3) artiklan mukaan lasta on suojattava hänen terveyttään mahdollisesti vahingoittavilta perinteisiltä tavoilta. YK:n ihmisoikeusneuvosto on vuonna 2013 kehottanut kaikkia maita lakkauttamaan toimenpiteet, jotka vaarantavat lapsen koskemattomuutta ja ihmisarvoista kohtelua ja, jotka ovat vaarallisia tyttöjen ja poikien terveydelle. Mielestämme on olennaista, että vanhemman oikeuksia ei tässä yhteydessä aseteta etusijalle suhteessa lapsen oikeuteen fyysiseen koskemattomuuteen. Lapsen edun on aina oltava etusijalla, vaikka se rajoittaisi aikuisten oikeutta uskonnollisten tai perinteisten tapojen harjoittamiseen. Pohjoismaiset lapsiasiavaltuutetut ja lasten lääketieteen ammattilaiset haluavat toimia sen puolesta, että ympärileikkaus voitaisiin suorittaa vasta, kun poikalapsi voi itse antaa siihen tietoisen suostumuksensa. Tämän edellytyksenä on, että poika on saavuttanut sellaisen iän ja kehitystason, että hän pystyy ymmärtämään hänelle annetun toimenpidettä koskevan tarpeellisen tiedon.. Toivomme, että kaikki asianosaiset voisivat käydä kunnioittavaa vuoropuhelua siitä, miten pojille voitaisiin parhaiten varmistaa täydet vaikutusmahdollisuudet ympärileikkauskysymyksessä. Kehotamme myös maidemme hallituksia tiedottamaan lapsen oikeuksista ja toimenpiteen terveydellisistä riskeistä ja seurauksista. Pyydämme Pohjoismaiden hallituksia ryhtymään tarvittaviin toimiin varmistaakseen, että pojat voivat itse päättää haluavatko he ympärileikkauksen.

 
Oslossa 30.9.2013
Anne Lindboe, lapsiasiavaltuutettu, Norja
Fredrik Malmberg, lapsiasiavaltuutettu, Ruotsi
Maria Kaisa Aula, lapsiasiavaltuutettu, Suomi
Per Larsen, lapsiasianeuvoston puheenjohtaja, Tanska
Margrét María Sigurðardóttir, lapsiasiavaltuutettu, Islanti
Aaja Chemnitz Larsen, lapsiasiamies, Grönlanti
Hans Skari, johtaja, Barnekirugisk forening, Norja
Trond Markestad, lääkintäeettisen neuvoston puheenjohtaja, Norja
Jan Petter Odden, johtaja, Norsk barnelegeforening, Norja
Kirsti Egge Haugstad, Norsk barnesykepleierforbund, Norja
Lise Janne Wang, Landsgruppen av helsesøstre, Norja
Olle Söder, puheenjohtaja. Svenska barnläkarföreningen, Ruotsi
Gunnar Göthberg, dosentti, Barnkirurgisk förening, Ruotsi
Ingólfur Einarsson, puheenjohtaja, Icelandic Pediatric Society, Islanti
Þráinn Rósmundsson, Yfirlæknir barnaskurðlækninga, Fulltrúi Barnaskurðlæknafélags Íslands Barnaspítala Hringsins, Islanti
Ragnar Bjarnason, Prófessor, Yfirlæknir barnalækninga, Barnaspítala Hringsins, Landspítali, Islanti
 

Gemensamt uttalande från de nordiska barnombudsmännen och barnmedicinska experter om omskärelse

Låt pojkar själva få bestämma om de ska omskäras

Omskärelse utan medicinsk grund som utförs utan att personen har samtyckt bryter mot grundläggande medicinsk-etiska principer. Särskilt med tanke på att ingreppet är oåterkalleligt, smärtsamt och kan medföra allvarliga komplikationer. I de nordiska länderna finns ingen hälsomässig grund för att omskära små pojkar. Argument som kan tala för omskärelse av vuxna män har liten relevans för små barn i de nordiska länderna. Pojkarna kan själva ta ställning till omskärelse när de uppnår den ålder och mognad som krävs för att samtycka. Som barnombudsmän och barnmedicinska experter menar vi att omskärelse av pojkar utan medicinsk grund är i strid med artikel 12 i FN:s konvention om barnets rättigheter som ger barn rätt att uttrycka sin åsikt i frågor som rör dem och artikel 24(3) som säger att barn ska skyddas mot tradionella sedvänjor som kan vara skadliga för deras hälsa. FN:s råd för mänskliga rättigheter har i år uppmanat alla länder att avskaffa ingrepp som komprometterar barns integritet och värdighet, och som är skadliga för flickors och pojkars hälsa. Vi ser det som grundläggande att föräldrarätten i detta sammanhang inte sätts före barnets rätt till kroppslig integritet. Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet, även om detta kan inskränka vuxnas rätt att utöva sina religiösa eller traditionsbundna sedvänjor. De nordiska barnombudsmännen och barnmedicinska experter önskar därför arbeta för att omskärelse endast kan utföras om en pojke som uppnått den ålder och mognad som krävs för att förstå nödvändig medicinsk information väljer att samtycka till ingreppet. Vi önskar en respektfull dialog mellan alla berörda parter om hur vi bäst kan försäkra pojkar fullt inflytande i frågan om omskärelse. Vi uppmanar också våra regeringar att upplysa om barnets rättigheter och de hälsomässiga riskerna och konsekvenserna av ingreppet. Vi ber de nordiska regeringarna att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att pojkar själva får bestämma om de vill omskäras. Oslo den 30 september 2013. Anne Lindboe, barneombud, Norge Fredrik Malmberg, barnombudsman, Sverige Maria Kaisa Aula, barnombudsman, Finland Per Larsen, formand for børnerådet, Danmark Margrét María Sigurðardóttir, umbuðsmaður barna, Ísland Aaja Chemnitz Larsen, barnetalsperson, Grønland Hans Skari, leder for Barnekirugisk forening, Norge Trond Markestad, leder for Rådet for legeetikk, Norge Jan Petter Odden, leder av Norsk barnelegeforening, Norge Kirsti Egge Haugstad, Norsk barnesykepleierforbund, Norge Lise Janne Wang, Landsgruppen av helsesøstre, Norge Olle Söder, ordförande Svenska barnläkarföreningen, Sverige Gunnar Göthberg, docent, Barnkirurgisk förening, Sverige Ingólfur Einarsson, President of the Icelandic Pediatric Society, Iceland Þráinn Rósmundsson, Yfirlæknir barnaskurðlækninga, Fulltrúi Barnaskurðlæknafélags Íslands Barnaspítala Hringsins, Ísland Ragnar Bjarnason, Prófessor, Yfirlæknir barnalækninga, Barnaspítala Hringsins, Landspítali, Ísland

 

Joint statement from the Nordic Ombudsmen for Children and pediatric experts

Let the boys decide on ritual circumcision

Circumcision, without medical indication, of a person who is unable to provide consent violates fundamental medical-ethical principles, not least because the procedure is irreversible, painful and may cause serious complications. There are no health-related grounds to circumcise young boys in the Nordic countries. Those factors that can make circumcision advantageous for adult men are of little relevance to young boys in the Nordic countries. On this matter, boys will get the chance to make up their own minds when they reach the age of maturity required in order to consent for ritual circumcision. As Ombudsmen for Children and pediatric experts we are of the opinion that circumcision without medical indications in conflict with Article 12 of the Convention on the Rights of the Child, which addresses the child's right to express his/her own views in all matters affecting him/her, and Article 24, point 3, which states that children must be protected against traditional practices that may be prejudicial to their health. In 2013, The UN Human Rights Council also encouraged all countries to ban harmful practices that compromise the integrity and dignity of the child and are prejudicial to the health of boys and girls. We see it as fundamental that parents rights in this context do not prevail over children´s right to bodily integrity. The best interests of the child must always be a primary consideration, even if this can reduce the rights of adults to perform religious or traditional practices. The Nordic Ombudsmen for Children in conjunction with pediatric experts therefore wish to work towards a situation where circumcision may only be carried out if a boy, who has reached the age and maturity required in order to understand the necessary medical information, chooses to consent to the procedure. We would like to see a respectful dialogue between all the affected parties about how we can best ensure that boys will be able to exert their influence with regard to the issue of circumcision. We also encourage our governments to inform about the rights of the child and the health-related consequences of the procedure. We request  our national governments to take necessary measures to ensure that boys are given the chance to decide for themselves whether or not they want to be circumcised. Oslo, September 30th 2013 Anne Lindboe, Ombudsman for Children, Norway Fredrik Malmberg, Ombudsman for Children, Sweden Maria Kaisa Aula, Ombudsman for Children, Finland For Per Larsen, Chairman, National Council for Children, Denmark Margrét María Sigurðardóttir, Ombudsman for Children, Iceland Aaja Chemnitz Larsen,  Children´s Spokesperson,  Greenland Hans Skari, Leader, Norwegian Association of Surgeons Trond Markestad, professor, Medical Ethical Council of Norway Jan Petter Odden, Leader, Norwegian Pediatric Society Kirsti Egge Haugstad, Professional Interest Group of Public Healt Nurses NNO Lise Janne Wang,  National Group of Nurses,  Norway Olle Söder, Professor pediatrics, Karolinska Hospital, Leader of Swedish Pediatric Association Gunnar Gøthberg, docent, Swedish Association of Children's Surgeons Ingrid Svensson, Icelandic Association of District Nurses, Iceland Ingólfur Einarsson, President of The Icelandic Pediatric Society,  Iceland Þráinn Rósmundsson, Chief Doctor, Division for Children´s Surgery, Landspitalinn University Hospital, Iceland Ragnar Bjarnason, Professor, Chief Doctor, Pediatrics Division,  Landspitalinn University Hospital, Iceland