Hyppää sisältöön

SUOSITUS LASTEN JA NUORTEN HAAVOITTUVUUDEN HUOMIOIMISEKSI TEATTERIARVOSTELUISSA


Suomen Harrastajateatteriliitto
Työväen Näyttämöiden Liitto ry
Nuori Kulttuuri - toimikunta

Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä Suomessa on mm. arvioida lapsen edun ja oikeuksien toteutumista, seurata yhteiskunnallista päätöksentekoa sekä vaikuttaa lasten hyvinvoinnin toteutumiseksi aloittein, neuvoin ja ohjein (laki lapsiasiavaltuutetusta 1221/2004, 2§).

Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on myös yhteistyössä muiden viranomaisten, järjestöjen ja vastaavien toimijoiden kanssa edistää lapsen edun ja oikeuksien toteutumista sekä seurata lasten ja nuorten elinolosuhteita. Lisäksi tehtävänä on välittää lapsia koskevaa tietoa lasten parissa työskenteleville.

Lapsiasiavaltuutetun tietoon on tullut, että lapsinäyttelijöille annettu palaute ei ole aina ollut asianmukaista ja on ollut omiaan vaikuttamaan haitallisesti lapsen henkiseen hyvinvointiin. Toimistoon on tullut yhteydenotto, jonka mukaan eräässä nuorten teatteritapahtumassa on annettu nuorille näyttelijöille palautetta tavalla, joka on vaikuttanut heidän tunne-elämäänsä ja itsetuntoonsa erittäin negatiivisesti. Arvostelu ei ole kohdistunut pelkästään näytelmäsuoritukseen, vaan myös näyttelijöiden ulkonäköön ja pukeutumiseen.

Teatteri ja näytteleminen on sekä lasten ja nuorten harrastustoimintaa että osa koulujen ja päiväkotien opetus- ja kasvatustoimintaa. Näyttelemiseen liittyy voimakkaasti toiminnan rakentuminen identiteetin kautta, samoin näytteleminen vaikuttaa identiteettiin.

Lasten ja nuorten identiteetti on vasta rakentumassa ja kaikenlainen kritiikki vaikuttaa aikuista herkemmin tunne-elämään. Teatteriharrastukseen sinänsä liittyy muita harrastuksia enemmän vuorovaikutuksessa oleminen ja itsensä laittaminen alttiiksi tarkastelulle ulkoapäin.

Teatteriharrastukseen kuuluu siten luonnollisena osana, että näyttelijälle annetaan palautetta suorituksestaan - myös lapselle ja nuorelle.  Palautteen antamisen tarkoitus on, että näyttelijä oppii tiedostamaan heikkoutensa ja vahvuutensa ja näin pystyy oppimaan ja kehittymään näyttelijänä. Luonnollisesti myös negatiivista palautetta joudutaan antamaan; epärealistisenkin palautteen antaminen voi olla haitallista.

Negatiivisen palautteen antamisessa tulee kuitenkin lasten ja nuorten kohdalla huomioida edellä mainittu tunneherkkyys. Lapsen tai nuoren tulee saada kokea arvostelu oikeudenmukaisena ja sellaisena, että hän pystyy kohdentamaan palautteen suoritukseensa näyttelijänä. Arvostelun on lisäksi oltava aiheellista ja täsmällistä. Yleisesti lapsia ja nuoria arvosteltaessa pidetään hyvänä mallia, että ensin annetaan positiivista kritiikkiä, sen jälkeen esitetään kehittämistä vaativat kohdat ja arvostelu lopetetaan positiiviseen palautteeseen.

Näytelmän tekemisen aikana lapsi tai nuori saa palautetta yleensä ohjaajalta. Lapsille ja nuorille järjestetään myös useita teatteritapahtumia, joihin liittyy kilpailullinen elementti. Tapahtumiin järjestetään esikarsintoja ja tapahtumat itsessään saattavat sisältää kilpailun ryhmien paremmuudesta. Sen johdosta lapset ja nuoret asettavat itsensä alttiiksi kritiikille myös kilpailun tuomareiden taholta.

Toisaalta television ns. tosi-tv- ja kilpailuohjelmissa yleistynyt suorasanainen ja henkilöihinkin kohdistuva palautteen antamisen tapa on voinut vaikuttaa yleiseen ilmapiiriin ja puhetapoihin myös muissa yhteyksissä.

Lapsiasiavaltuutetulle tulee vuosittain runsaasti yhteydenottoja yksittäisiltä kansalaisilta, jotka tuovat esille kokemiaan tai havaitsemiaan epäkohtia. Lapsiasiavaltuutettu ei voi ottaa kantaa yksittäisiin tapauksiin, mutta hän voi tehdä vaikuttamistyötä yleisellä tasolla epäkohtien poistamiseksi.

Lasten ja nuorten teatteriarvosteluun kohdistuneen, lapsiasiavaltuutetulle saapuneen yhteydenoton perusteella katson tarpeelliseksi ottaa yhteyttä lasten- ja nuortenteatterin parissa toimiviin aikuisiin ja alan järjestöihin.

Haluan kiinnittää huomiotanne lasten ja nuorten haavoittuvuuteen kritiikin kohteina. Suosittelen, että alalla käytäisiin aiheesta keskustelua ja sen perusteella luotaisiin yhteisiä periaatteita ja linjauksia julkisen palautteen antamisesta lapsille ja nuorille teatteriharrastajille.

Jyväskylässä 10.11.2009

Maria Kaisa Aula
Lapsiasiavaltuutettu