Syyriassa olevia lapsia on autettava YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen ja kansallisen lastensuojelulain nojalla

Lapsiasiavaltuutetun tehtävä on aloittein, neuvoin ja ohjein kehittää yhteiskunnallista päätöksentekoa ja edistää lapsen edun toteutumista yhteiskunnassa. Lapsiasiavaltuutetun työ perustuu YK:n lapsen oikeuksien yleissopimukseen (SopS 59 – 60/1991), joka on lailla voimaan saatettu ihmisoikeussopimus.
Lapsiasiavaltuutettu on saanut yhteydenottoja Syyrian alueella olevien suomalaisten lasten tilanteesta. Lapsiasiavaltuutettu on jo aiemmin vedonnut asiasta päättäviin tahoihin, jotta lasten tilanne ja palauttamisen mahdollisuudet arvioitaisiin lapsen oikeuksien näkökulmasta.

Lapsiasiavaltuutettu on todennut ja toteaa edelleen, että Syyrian alueella olevien lasten kohdalla on noudatettava YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen määräyksiä. Yleissopimuksen mukaan sopimusvaltioiden on taattava kaikille lapsille henkiinjäämisen ja kehittymisen edellytykset mahdollisimman täysimääräisesti. Sopimusvaltioiden on ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin lainsäädännöllisiin, hallinnollisiin ja muihin toimiin yleissopimuksessa tunnustettujen oikeuksien toteuttamiseksi. Tarvittaessa on tehtävä kansainvälistä yhteistyötä oikeuksien takaamiseksi. Kaikessa päätöksenteossa on otettava huomioon lapsen etu.

Lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaan sopimusvaltio on sitoutunut takaamaan lapselle hänen hyvinvoinnilleen välttämättömän suojelun ja huolenpidon. Lapsi voidaan erottaa vanhemmistaan, kun toimivaltaiset viranomaiset, joiden päätökset voidaan saattaa tuomioistuimen tutkittaviksi, toteavat soveltuvien lakien ja menettelytapojen mukaisesti sen olevan lapsen edun mukaista.

Lapsen oikeuksien yleissopimus kieltää lapsen, hänen vanhempiensa tai muun laillisen huoltajansa taustoihin tai ominaisuuksiin perustuvan erottelun. Se velvoittaa valtioita ryhtymään kaikkiin tarpeellisiin toimiin varmistaakseen, että lasta suojellaan kaikenlaiselta syrjinnältä ja rangaistukselta, jotka perustuvat hänen vanhempiensa, laillisten huoltajiensa tai muiden perheenjäsentensä asemaan, toimintaan, mielipiteisiin tai vakaumuksiin. Syyriassa olevia suomalaislapsia ei voi jättää vaille suojelutoimenpiteitä heidän vanhempiensa toimien vuoksi.

Lapsiasiavaltuutetun näkemyksen mukaan Suomessa on oltava valmius toimia, mikäli jonkun lapsen tilanne arvioidaan siinä määrin vaarantuneeksi, että hänet on saatava välittömästi turvaan. Tällöin tulee ryhtyä toimenpiteisiin lapsen saattamiseksi Suomeen lastensuojelulain nojalla. Sen mukaan lapsen mahdollinen kiireellisen lastensuojelun tarve on arvioitava viivytyksettä, kun lastensuojelu on saanut tietää mahdollisesta lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta. Lasten ollessa ulkomailla, lastensuojelutoimia voidaan edistää suomalaisten lastensuojeluviranomaisten toimesta niissä kunnissa, joissa lapset tai heidän huoltajansa ovat viimeksi asuneet, tai mikäli kotikuntaa ei voida määritellä, Helsingin sosiaaliviraston toimesta. Lastensuojelulain mukaan kunta voi pyytää ulkoasiainministeriön välityksellä virka-apua lastensuojelutarpeen selvittämiseksi ulkomailla.

Lapsen oikeuksien sopimuksen ja lainsäädännön velvoitteet on huomioitava. Valtiolla on erityinen velvollisuus huolehtia lasten hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Syyrian olosuhteissa lapset ovat hengenvaarassa. Lapsia ei voida pitää vastuullisina siitä, että heidän vanhempansa ovat vieneet heidät taistelualueille. Ottaen huomioon lasten erityinen tilanne ja lapsen oikeuksien sopimuksen velvoitteet on perusteltua, että lasten saamista pois taistelualueilta pyritään kaikin keinoin edesauttamaan viranomaisten toimesta.

Helsingissä 5.12.2019
Elina Pekkarinen
Lapsiasiavaltuutettu
Puh. 029 566 6858