Hyppää sisältöön


Viite
Tupakkapoliittisia lakimuutoksia ja toimia valmistelevan työryhmän ehdotukset

Asia
Lapsiasiavaltuutetun vastaus lausuntopyyntöönne STM095:00/2007

Keskeiset ehdotukset 
Työryhmä on ehdottanut tupakkalakiin muutoksia, joilla voidaan rajoittaa tupakkatuotteiden saatavuutta, tehostaa valvontaa ja suunnata ennaltaehkäiseviä toimia erityisesti lapsiin ja nuoriin.

Työryhmä on ehdottanut tupakkatuotteiden näkyvän esilläpidon kieltämistä vähittäismyynnissä, tupakoinnin kieltämistä eräillä alaikäisten oleskelualueilla (kuten päiväkotien ulkoalueet ja leirikeskusten sisä- ja ulkotiloissa).

Tupakkatuotteiden mainonta sekä tuotteen tai tupakointivälineen myynti ja muu luovutus alle 18-vuotiaille tulisi kielletyksi. Myyntikiellon rikkomista koskeviksi seuraamuksiksi on ehdotettu sakkoa tai vankeutta. Suussa käytettävän tupakan maahantuonti ja myynti on ehdotettu kiellettäväksi. Tupakkatyöryhmä on ehdottanut myös tupakkatuotedirektiiviin muutoksia sekä nikotiinivalmisteiden myynnin laajentamista ravintoloihin.   

Lausunto     

Ehdotusten puollettavuus ja parannusehdotukset yleisesti

Lapsiasiavaltuutettu pitää lähtökohdiltaan ja perusteluiltaan erittäin kannatettavina työryhmän ehdotuksia koskien tupakkalain muuttamista ja esitettyjä muita ehdotuksia lasten ja nuorten hyvinvoinnin näkökulmista.

Työryhmän ehdotukset ovat samansuuntaiset niiden ehdotusten kanssa, joista lapsiasiavaltuutettu ja sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus tekivät aloitteen sosiaali- ja terveysministeriölle 19.12.2006 lasten ja nuorten suojaamiseksi tupakan terveyshaitoilta. Lisäksi lapsiasiavaltuutetun lausunnossa  sosiaali- ja terveysministeriölle 19.11.2007 koskien tupakkalain muuttamista tupakan myynnin luvanvaraistamisen ja vähimmäispakkauskokojen osalta, lapsiasiavaltuutettu ehdotti myös hallussapidon kieltämistä sekä tupakoinnin kieltämistä alaikäisille tarkoitetuilla ulkoalueilla.

Erityisen myönteisenä lapsiasiavaltuutettu pitää ehdotettuja tavoitteita, jotka laajentavat lapsen ja nuoren oikeutta savuttomaan elinympäristöön, esimerkiksi yksityisautoilussa. Työryhmä on ehdottanut mm. tupakkakiellon laajentamista koskemaan lastensuojelulain ja mielenterveyslain nojalla alaikäisille annettavaa hoitoa antavien laitosten piha-alueita sekä alaikäisillä tupakan hallussapidon kieltämistä.

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaan lapsella on oikeus parhaaseen mahdolliseen terveydentilaan. Tupakoinnin vähentämisen toimien kohdentaminen alaikäisiin on tärkeää siitä syystä, että usein tupakointi aloitetaan nuorena.

Miten lapset ja nuoret itse suhtautuvat esimerkiksi vanhempiensa tupakointiin? Leena Valkosen tutkimuksessa (2006) "Millainen on hyvä äiti tai isä? Viides- ja kuudesluokkalaisten lasten vanhemmuuskäsitykset" lasten omien mielipiteiden mukaan yksi hyvän vanhemmuuden kriteeri lasten omassa määrittelyssä oli, että vanhempi ei juo eikä polta. Tutkimus on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research numerona 286.

Arviointi YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen näkökulmasta

Lapsiasiavaltuutettu ehdottaa työryhmän perustelevan ehdotuksiaan YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen velvoitteilla sekä sopimuksen toteutumista valvovan komitean Suomelle antamien suositusten toteuttamisella.

Komitea on suositellut Suomelle lasten ja nuorten terveyteen kohdistuvien toimenpiteiden vahvistamista ja mm. nuorten terveellisten elämäntalojen edistämistä koskevien terveysohjelmien kehittämistä (YK:n lapsen oikeuksien komitean Suomea koskevat päätelmät ja suositukset 30.9.2005, suositus 35).

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 3 artikla velvoittaa ottamaan huomioon lapsen edun kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Sopimusvaltioiden tulee tiedottaa lapselle asioista, jotka edistävät mm. hänen ruumiillista terveyttään (17 artikla). 24 artikla velvoittaa valtiot ryhtymään tehokkaisiin ja tarkoituksenmukaisiin toimiin lasten terveydelle vahingollisten perinteisten tapojen poistamiseksi, näihin voidaan lukea mm. tupakointi.

Jyväskylässä 30. päivänä tammikuuta 2009

Lapsiasiavaltuutettu
Maria Kaisa Aula

Lakimies
Johanna Aalto