Lapsiasiavaltuutetun lausunto 23.5.2006

Eduskunnan hallintovaliokunnalle
Viite
HE 32/2006 vp

Asia 
Lausuntopyyntönne HE 32/2006 vp laeiksi ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 5 ja 10 §:n muuttamisesta

Esityksen keskeinen sisältö
Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi ulkomaalaislakiin säännökset ihmiskaupan uhreille myönnettävästä oleskeluluvasta. Samalla lakiin ehdotetaan lisättäviksi säännös harkinta-ajasta, jonka kuluessa ihmiskaupan uhri voi toipua kokemuksistaan ja päästä rikollisten vaikutuspiiristä. Harkinta-aikana uhri voi tehdä päätöksen yhteistyöhön ryhtymisestä viranomaisten kanssa ihmiskaupasta epäiltyjen kiinni saamiseksi. Ehdotus liittyy neuvoston direktiiviin, jossa säädetään ihmiskaupan uhrille myönnettävästä oleskeluluvasta.

Lausunto
Lapsiasiavaltuutettu pitää lakiehdotusta kannatettavana. Lakiehdotus edistää lapsikaupan torjuntaa, rikollisten kiinni saamista sekä rikoksen uhriksi joutuneen lapsen suojelemista. Esitys edistää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen lapsikaupan estämistä koskevan artiklan 35 ja väärinkäytösten uhriksi joutuneiden lasten auttamista koskevan artiklan 30 toteutumista. Lakiesityksessä määriteltyjä oleskeluluvan myöntämisen ehtoja arvioitaessa on otettava huomioon alaikäisen uhrin erityisen haavoittuva asema, ikä ja kehitystaso. Esitystä koskevat YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen artiklat
Lapsiasiavaltuutettu arvioi lakiesitystä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen valossa. Sopimuksen artiklat 34, 35 ja 39 käsittelevät läheisesti lapsikaupan ja väärinkäytösten uhriksi joutuneiden lasten asemaa. Sopimuksen 35 artiklassa edellytetään sopimusvaltion ryhtyvän kaikkiin tarkoituksenmukaisiin kansallisiin sekä kahden- ja monenvälisiin toimenpiteisiin estääkseen lasten ryöstämisen, myynnin ja kauppaamisen missään tarkoituksessa ja muodossa.

Sopimuksen 39 artiklassa todetaan, että uhriksi joutuneen lapsen toipumisen ja sopeutumisen on tapahduttava ympäristössä, joka edistää lapsen terveyttä itsekunnioitusta ja ihmisarvoa. Sopimuksen 34 artikla koskee lapsen suojelemista seksuaaliselta hyväksikäytöltä.

Lakiesityksen kannalta on merkitystä myös sopimuksen yleisillä artikloilla, jotka koskevat
  • lapsen edun huomioimista kaikessa julkisen vallan päätöksenteossa (3),
  • lapsen oikeutta suojeluun riippumatta vanhempiensa taustasta tai ominaisuuksista (2) sekä
  • pakolais- ja turvapaikanhakijalasten oikeudesta tarpeen mukaan vastaavaan huoltoon, kuin yleensä perheen turvaa vailla olevalle lapselle annetaan. (22)
Esitän seuraavassa eräitä huomioita ihmiskaupan uhriksi joutuneen lapsen asemasta ja käsiteltävänä olevasta esityksestä.

Suhde valtioneuvoston ihmiskaupan vastaiseen toimintasuunnitelmaan
Esitys toteuttaa valtioneuvoston 25.8.2005 hyväksymää ihmiskaupan vastaista toimintasuunnitelmaa. Suunnitelmassa on kattavasti otettu huomioon lapsinäkökulma ihmiskaupan torjunnassa. Toimintasuunnitelman kohdassa 7.6 "Erityiset toimet lapsiuhrien auttamiseksi" on kiinnitetty huomiota siihen, että lapsille kuuluu erityisiä oikeuksia ja tarpeita nimenomaan lapsina. Suunnitelmassa on otettu myös edellä mainitut YK:n lasten oikeuksien sopimuksen periaatteet huomioon. Sen mukaan
  • alaikäisillä uhreilla on tarve erityiseen suojeluun ja auttamistoimenpiteisiin
  • lasten suojelussa tulee noudattaa lastensuojelun periaatteita
  • lapsen näkemykset on otettava huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti
  • lasten edustamisesta huolehtiminen on lähtökohta asianmukaiselle lasten asioiden käsittelemiselle.
Pidän tärkeänä, että hallintovaliokunnan mietinnössä korostetaan ihmiskaupan vastaisen toimintasuunnitelman mukaista lapsinäkökulman ja lapsen erityispiirteet huomioivaa toimintaa ihmiskaupan uhrien auttamisessa. Erityisen tärkeä on vahvistaa lastensuojelun asiantuntemusta ihmiskaupan uhriksi joutuneiden lasten auttamisessa. Lastensuojelun näkökulma on tarpeen myös ylipäätään lapsen edun arvioimisessa.
Lapsen erityisaseman huomiointi
Lakiesityksessä on huomioitu 52 a §:n 2 momentissa lasten erityisen haavoittuva asema ja erityiset perusteet oleskeluluvan myöntämiseksi. Pykälän perusteluissa on todettu että lapsikaupan uhrille lupa voitaisiin myöntää jatkuvana vaikka turvapaikan tai kansainvälisen suojelun edellytykset eivät täyty. Perusteluissa on myös todettu, että lapsen osalta yhteistyöedellytys voi olla iästä ja kehitystasosta riippuen kohtuuton.

Lapsen oleskelulupaa koskevassa päätöksenteossa tulisi arvioida laajasti sekä uhrin asema että mahdollisen palauttamisen vaikutukset. Asiaa käsiteltäessä on huomioitava lapsen tosiasialliset edellytykset yhteistyöhön, ja luopua yhteistyön vaatimuksesta sen osoittautuessa lapsen asiassa kohtuuttomaksi. Palauttamisen vaikutus toipumiseen ja sopeutumiseen on vastuullinen arviointikohde, koska sillä on välitön vaikutus lapsen edun toteutumiseen.

Jatkuvan oleskeluluvan saaneelle lapsikaupan uhrille on tärkeä varmistaa mahdollisuudet tarvittaviin julkisiin palveluihin, esimerkiksi terveydenhuollossa. Lisäksi on tarpeen varmistaa myös tilapäisesti maassa oleskelevien lasten oikeus perusopetukseen.

Pidän tärkeänä, että lapsiuhrin erityisen haavoittuva asema sekä ikä ja kehitystaso otetaan huomioon oleskeluluvan myöntämisessä ja sen ehtojen täyttymistä arvioitaessa. Myös oleskelulupa ja turvapaikkahallinnossa on tarpeen vahvistaa lastensuojelun asiantuntemusta. Myös tilapäisesti maassa oleskelevien lasten oikeus tarpeellisiin palveluihin, erityisesti terveydenhuoltoon ja perusopetukseen on varmistettava.
Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula

Ylitarkastaja Johanna Aalto