Uusi lapsiasianeuvottelukunta asetettu

Valtioneuvosto on asettanut lapsiasianeuvottelukunnan toimikaudelle 1.12.2019 - 30.11.2024. Lapsiasianeuvottelukunnassa ovat edustettuina eri hallinnonalat, alue- ja paikallistaso sekä järjestöt. Neuvottelukunta toimii lapsiasiavaltuutetun apuna lasten aseman ja oikeuksien sekä niitä koskevan viranomaisten yhteistyön edistämisessä.

Lapsiasianeuvottelukunta
  • tekee ehdotuksia ja antaa lausuntoja lasten aseman ja oikeuksien edistämisestä;
  • edistää kansallisten ja kansainvälisten eri toimijoiden välistä yhteistyötä lasten asemaan ja oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä;
    seuraa ja arvioi kansallista ja kansainvälistä kehitystä lasta koskevissa asioissa;
  • toimii lasten aseman vahvistamiseksi yhteiskunnassa sekä vaikuttaa siihen, että asenteita yhteiskunnassa kehitetään lapsimyönteisemmiksi ja että edistetään tietojen saamista lasten asemasta ja oikeuksista;
  • hoitaa muita toimialaansa kuuluvia asioita, jotka lapsiasiavaltuutettu tuo sen käsiteltäväksi.
Lapsiasianeuvottelukunnasta säädetään lapsiasiavaltuutetusta annetusta laissa (1221/2014) ja sitä koskevassa valtioneuvoston asetuksessa (274/2005).

Lapsiasianeuvottelukunnan kokoonpano 1.12.2019 – 30.11.2024
Lisätietoja:
Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen

Puh. 0295 666 858