Opettajankoulutus 2020 -kuulemistilaisuus 15.5.2007 klo 9-10.30 Helsingissä

Lapsi-ikäluokat pienenevät alueellisesti epätasaisesti: osassa maata lasten määrä myös lisääntyy. Haja-asutusalueilla on puolestaan erityinen haaste turvata lasten tasa-arvoinen koulutuksen saatavuus. Kouluratkaisuilla tulee myös tukea lasten koulupäivän pituuden säilymistä kohtuullisena.

Opettajankoulutus ja täydennyskoulutus on tärkeä järjestää niin, että se tukee koulutuksen alueellista saatavuutta ja sen edellyttämiä joustavia järjestämistapoja ja tätä kautta lasten yhdenvertaisia mahdollisuuksia koulutukseen. Tähän liittyvät mahdollisuudet yhdistää luokan- ja aineenopettajan opintoja, lastentarhanopettajan ja luokanopettajan opintoja, yhdysluokkaopetuksen taidot sekä etä- ja verkko-opetuksen taidot. Tästä näkökulmasta on opettajankoulutuksen yksikköjä tarpeen olla jatkossakin eri puolilla maata.

Vaikka valtaosa suomalaisista lapsista voi hyvin, kasaantuu pienelle mutta kasvavalle osalle lapsia entistä vaikeampia ongelmia. Usein taustalla ovat vanhempien ongelmat ja/tai lapsen oppimisvaikeudet. Koulu ja opettajat tulee nähdä osana kunnan moniammatillista lapsen hyvinvointia tukevaa ja kasvatuskumppanuutta vanhempien kanssa vahvistavaa verkostoa.

Tältä kannalta opettajakoulutuksessa on tärkeä antaa perustiedot ja taidot
  • lasten ja nuorten hyvinvointiin ja mielenterveyteen liittyvistä asioista (riskiryhmien ja lapsen oireiden tunnistaminen)
  • erilaisista oppimisvaikeuksista ja niiden tuesta sekä taitoja erilaisten oppijoiden kohtaamiseen. Erityisopetuksen kursseja tulisi lisätä opettajien peruskoulutukseen sekä tarjota näitä täydennyskoulutuksena.
  • kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä ja kasvatuskumppanuudesta vanhempien kanssa
  • monikulttuurisuuden ja maahanmuuttajalasten kohtaamiseen
  • opettajien osallistumisesta moniammatilliseen yhteistyöhön paikallisesti esim. perustiedot lastensuojelulaista (esim. lastensuojeluilmoitus, opettajan velvollisuudet, sosiaalityön rooli) sekä oppilashuollosta.
YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus velvoittaa antamaan lapsille oikeuden osallistua sekä ilmaista omat näkemyksensä iän ja kehitystasonsa mukaisesti. Velvoite sisältyy myös omaan perustuslakiimme. Lapsen oikeus osallistua ja tulla kuulluksi koskee myös koulun arkiratkaisuja. Perehtyminen YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen pääsisältöön ja erityisesti lasten osallistumisen oikeuksiin tulee sisältyä kaikkien opettajien koulutukseen.

Opettajille tulee antaa perustaidot oppilaskuntien ja ylipäätään luokkayhteisön ohjaamiseen. Erityisesti tämä osuus on tarpeen oppilaitosten johtajien täydennyskoulutuksessa. Lapsen oikeuksien näkökulmaa tarvitaan myös maahanmuuttajalasten opetuksessa.

Media eri muodoissaan on entistä keskeisempi osa lasten kasvuympäristöä. Kaikkeen opettajankoulutukseen tulee sisällyttää perustiedot mediakasvatuksesta ja myös lasten mediasuojelusta. Alalta tulee tarjota riittävästi täydennyskoulutusta.