Hyppää sisältöön

YHTEENVETO KANSALAISTEN YHTEYDENOTOISTA LAPSIASIAVALTUUTETUN TOIMISTOON KOSKIEN 8-VUOTIAAN TYTÖN KUOLEMAA


Oikeudenkäynti tytön kuolemantapauksesta toi 44 kansalaisyhteydenottoa
Lapsiasiavaltuutetun toimiston muistio 16.11.2012
Helsinkiläisen 8-vuotiaan tytön kuolemaan liittyvän oikeudenkäynnin yhteydessä esille tulleet seikat tytön kohtelussa ja viranomaisten toiminnassa aiheuttivat paljon julkista keskustelua elo-syyskuun vaihteessa 2012. Lapsiasiavaltuutetun toimistoon tuli runsaasti yhteydenottoja niin puhelimitse kuin sähköpostilla henkilöiltä, jotka ilmaisivat huolensa tai esittivät kehittämisehdotuksia.  Seuraavassa tarkastellaan lapsiasiavaltuutetun toimistoon tulleita yhteydenottoja kokonaisuutena.

Yhteydenottajissa oli niin lasten parissa toimivia ammattilaisia kuin muitakin kansalaisia. Puhelimitse otti yhteyttä kuusi henkilöä, kaikki 31.8.2012 ja sähköpostilla yhteensä 38 henkilöä: nämä ajoittuivat ajalle 31.8.-10.9.2012.  Yhteen tapaukseen liittyviä yhteydenottoja tuli siis yhteensä 44, mikä on poikkeuksellisen paljon.  Tytön kuolemaan johtanut tapaus sai kansalaiset ottamaan kantaa lastensuojelun laadun puolesta.

Lapsiasiavaltuutetun toimenpiteet tapauksen johdosta
Lapsiasiavaltuutetun kirjoitus "Vuorovaikutustaidot ratkaisevat lastensuojelun laadun" julkaistiin Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksissa 5.9.2012. Kirjoituksessa korostettiin lastensuojelutyöntekijöiden kykyä luoda luottamuksellinen suhde lapseen ja ottaa selvää lapsen kokemuksista. http://www.lapsiasia.fi/nyt/puheenvuorot/kirjoitukset/kirjoitus/-/view/1823574
Lapsiasiavaltuutettu julkaisi 3.9.2012 mediatiedotteen, jossa vaadittiin puolueetonta tutkintaa tytön kuolemaan johtaneista syistä niin, että viranomaiset voisivat ottaa tapahtuneesta oppia. http://www.lapsiasia.fi/nyt/aloitteet/aloite/-/view/1823064
Oikeusministeri ilmoitti 13.9.2012 tiedotteellaan, että hän on päättänyt käynnistää toimet puolueettoman tutkintaryhmän asettamiseksi selvittämään kyseistä tapausta. http://www.om.fi/Etusivu/Ajankohtaista/Uutiset/Uutisarkisto/Uutiset2012/1347272779666
Valtioneuvosto asetti lapsiasiavaltuutetun suositteleman puolueettoman tutkintaryhmän 25.10.2012. http://www.om.fi/Etusivu/Ajankohtaista/Uutiset/Uutisarkisto/Uutiset2012/1347273192954
Myös sosiaali- ja terveysministeriö ilmoitti 5.9.2012 asettavansa työryhmän selvittämään yleisemmin lastensuojelulain toimivuutta, lastensuojelun toimintakäytäntöjä sekä mahdollisia lainsäädännön muutostarpeita. http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/-/view/1823667
Kansalaisyhteydenotoissa esille tuotuja huolenaiheita
Yleisiä kansalaisten viestejä olivat, että lapsiasiavaltuutetun on tehtävä jotakin lastensuojelun kehittämiseksi.  Lapsiasiavaltuutetun tehtyä aloitteen puolueettomasta tutkinnasta sitä pidettiin hyvänä ja toivottiin, että asia tutkitaan perusteellisesti.

Viesteissä kansalaiset toivat esille omia kokemuksiaan lastensuojelusta. Viesteistä välittyi kahdenlaista kokemusta sekä liikaa aktiivisuutta että välinpitämättömyyttä.

Esille tuli tilanteita joissa lastensuojelu oli puuttunut viestin lähettäjän näkökulmasta liian aktiivisesti. Useissa viesteissä kerrottiin, kuinka lastensuojelu puuttuu ilmoitusten perusteella perheiden toimintaan ja tekemisiin, vaikka mitään ei sitten havaitakaan.  Perheet olivat kokeneet tilanteet mielivaltaiseksi omalla kohdallaan.  Monen viestin näkökulma oli tuoda esille "viattomien perheiden kärsimystä turhista lastensuojeluilmoituksista".

Toisaalta viesteissä kannettiin huolta siitä, että ilmoituksista huolimatta tilannetta ei tutkita, huoleen ei reagoida ja todellinen tuki lapselle puuttuu. Huolestuneet naapurit olivat tehneet lastensuojeluilmoituksia, mutta kuitenkin vuosien varrella joutuneet vierestä seuraamaan lapsen kehityksen vinoutumista. Näissä viesteissä tuotiin esille "jokaisen velvollisuutta puuttua tapahtumien kulkuun ennen kuin on liian myöhäistä".

Toinen viesteistä välittynyt aihepiiri oli sosiaaliviranomaisten tapa kohdata asiakkaita – niin aikuisia kuin lapsiakin.  Kohtaamisen tapa oli koettu viestien esille tuomissa tilanteissa epäasialliseksi ja huonoksi. Viestien lähettäjät kokivat että asioita saatetaan vääristellä ja että käytös on ylimielistä. Esille tuli myös kokemuksia tilanteista, joissa huostassa olevien lasten yhteydenpitoa lapsen läheisiin – muihin kuin vanhempiin – ei sallita.

Eräässä viestissä todettiin kokemuksena, että lastensuojelun työntekijät eivät edes yritä luoda luottamuksellista suhdetta lapseen. Kirjoittaja kertoi kuinka usein opettaja on ainoa luottamuksellinen henkilö lapselle.  Jos haavoittuvissa oloissa elävä lapsi uskoutuu hänelle, opettaja tekee lastensuojeluilmoituksen.  Kirjoittaja oli kuitenkin kokenut, että sosiaalityöntekijä menee helposti vanhempien puolelle, ei usko lapsen näkökulmaa ja sen jälkeen lapsi ei luota enää keneenkään. Yhdessä viestissä tuotiin esiin näkökohta, että osa sosiaalityöntekijöistä on pelokkaita vanhempia kohtaan.

Viesteissä tuotiin myös esille kokemusta siitä, että väkivaltaiset isät ovat riski lapselle. Kirjoittajat katsoivat, että liian  harvoin kuullaan lasta itseään ja otetaan hänen mielipiteensä etävanhemman tapaamisesta huomioon.

Lapsiasiavaltuutetun aloite puolueettomasta tutkinnasta toi esille julkisuudessa Englannin tavan tutkia lasten kuolemantapauksia ja viranomaistoimia. Iltapäivälehtien otsikointi aloitteesta johti eräitä yhteydenottajia muistuttamaan,  että myös Englannin lastensuojelussa on paljon parantamisen varaa.

Kansalaisten toimenpide-ehdotuksia
Lapsiasiavaltuutetulle tulleissa viesteissä oli myös useita kehittämisehdotuksia, mitä voitaisiin tehdä, jotta tällaista ei pääsisi tapahtumaan uudelleen.  Seuraavaan on listattu viestien kehittämisehdotuksia:
-       Esitettiin tietosuojalainsäädännön uudelleenarviointia. Tiedonkulun parantamiseksi toivottiin lääkärille ym. velvollisuus ilmoittaa pahoinpitelystä suoraan poliisille, ettei rikosilmoituksen jättäminen viivästy jos se kulkee sosiaalityöntekijöiden kautta.  Perusteena oli se, että lastensuojelu on kovin ylityöllistetty ja voi olla joskus  "piittaamaton" viemään asiaa eteenpäin.

-       Lainsäädäntöön toivottiin muutosta myös siten, että lastensuojeluilmoituksen tekijälle voitaisiin ilmoittaa, että ilmoitus on saapunut perille ja sen johdosta ryhdytään toimenpiteisiin.

-       Toivottiin sosiaalialan koulutuksen tarkistamista etenkin lastensuojelun osalta muun muassa niin että vuorovaikutustaitoja lasten kanssa parannetaan.

-        Sosiaalityöntekijöille tulisi antaa hieman laajempia valtuuksia tehdä päätöksiä akuuttitilanteessa.

-       Ennaltaehkäisevän työn lisäämistä, perhetyöntekijöitä, matalan kynnyksen avunhakupaikkoja sekä moniammatillisuutta neuvolan, koulun, lastensuojelun ja päivähoidon välille toivottiin lisää sekä päiväkotiin perhetyöntekijöitä. Myös valistusta nuorille, tuleville isille ja äideille toivottiin.

-       Lastensuojelutyöhön tarvitaan enemmän voimavaroja eli riittävästi osaavaa henkilöstöä. Ripeillä ja intensiivisillä toimilla on merkitystä.  Helsingin Nopsa-projekti (Nopean puuttumisen perhetyö) osoittaa, että 70-80% huostaanotoista on ehkäistävissä. http://www.hel.fi/hki/Sosv/fi/lastensuojelu/avohuollon_sosiaalityo/nopsa
-       Esitettiin myös, että toteutettaisiin THL:n vetämä ihmis- ja perhetyön tutkimus- ja kehittämisohjelma.

-       Myös toivottiin, että traumainformoidut organisaatiot -lähestymistapa tulisi ottaa laajemmin käyttöön Suomessa. The National Child Traumatic Stress Network (www.nctsn.org) on Yhdysvalloissa kehittänyt lastensuojeluun avuksi traumainformoidut organisaatiot -lähestymistavan. Siinä kaikilla lastensuojelun asiakkaiden kanssa työskentelevillä poliiseista psykiatreihin ja lastensuojeluun on peruskoulutus traumatisoituneen lapsen ja vanhemman tunnistamisesta. http://www.talentia-lehti.fi/lehti/talentia-lehti/ilmiot/?1264_m=3226
-        Lasten turvallisuuden takaamiseksi toivottiin, että isälle määrätty lähestymiskielto äitiä kohtaan tulisi koskea myös alaikäisiä lapsia.

-       Tämä tapaus oli niin äärimmäinen, että se aiheutti hyvinkin jyrkkiä reaktioita kansalaisten keskuudessa.  Niinpä yhteydenotoissa esitettiin, että lastensuojelussa tulisi luopua perheenyhdistämismallista ja jatkuvan kaltoinkohtelun ja toistuvien huostaanottojen jälkeen vanhemmat menettäisivät juridisen oikeutensa lapseen ja lapselle määrättäisiin edunvalvoja.

-       Yhteydenotoissa tuotiin myös esille, että lapsen turvallisuus ja oikeus väkivallattomaan elämään menee aikuisten yksityisyydensuojan edelle. Siksi äärimmäisenä keinona esitettiin, että huostaanotosta palautettavien lasten koteihin tulisi asentaa kameravalvonta lasten turvallisuuden varmistamiseksi.
Lapsiasiavaltuutettu on toimittanut tämän kansalaisten reaktioista kertovan muistion tiedoksi STM:n lastensuojelulain uudistamista pohtivalle työryhmälle. Lapsiasiavaltuutettu ottaa kansalaisten yhteydenotot huomioon myös muussa vaikuttamistyössään.