Hyppää sisältöön

YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevasta yleissopimuksesta

Ulkoasiainministeriölle 28.5.2009 

Viite

Lausuntopyyntö HEL7852-4; YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus. Komitean Suomen 5. ja 6. määräaikaisraportin johdosta antamien loppupäätelmien täytäntöönpanon seuranta.

Asia

Ulkoministeriö on pyytänyt lapsiasiavaltuutetun lausuntoa loppupäätelmistä, jotka YK:n naisten syrjinnän vastainen komitea antoi Suomelle heinäkuussa 2008. Päätelmät perustuivat Suomen määräaikaisraportteihin vuosilta 2003 ja 2007 koskien  YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen kansallista täytäntöönpanoa.Lapsiasiavaltuutettu on antanut aiemmin samasta asiasta lausunnon 8.5.2007.

Tässä lausunnossa lapsiasiavaltuutettu kiinnitti huomiota tyttöjen mielenterveysongelmien kasvuun, tyttöjen tupakoinnin yleistymiseen, mainonnan ja mediaympäristön seksualisoitumiseen sekä lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan. Lisäksi lausunnossa oli esillä koulujen tasa-arvosuunnittelun edistämisen tarve.Lapsiasiavaltuutetun aiemmassa lausunnossa esille tuomat asiat on huomioitu varsin hyvin YK:n komitean loppupäätelmissä.

Lapsen oikeuksien kannalta pidän tärkeimpinä tyttöjen mielenterveyttä (päätelmä 27 ja 28) sekä tähän liittyvää viestimien ja mainonnan stereotypioita koskeva päätelmää (päätelmät 19 ja 20).

Lausunto

Lapsiasiavaltuutettu on edistänyt tyttöjen mielenterveysongelmista tiedottamista kokoamalla ja jakamalla päättäjille tietoa suomalaisten lasten ja nuorten itsetuhoisuudesta ja esittämällä toimia mielenterveyden tukemiseksi. Aiheesta on julkaistu vuonna 2007 lapsiasiavaltuutetun selvitys (Uusitalo, Tuula: Lasten ja nuorten itsemurhat Suomessa http://www.lapsiasia.fi/c/document_library/get_file?folderId=101063&name=DLFE-8152.pdf ).

Lapsiin kohdistuvan mainonnan ja markkinoinnin sääntelyyn lapsiasiavaltuutettu on vaikuttanut kuluttajansuojalain uudistamisen yhteydessä vuonna 2008. Lapsiasiavaltuutettu kannatti erillisen lapsiin kohdistuvan mainonnan hyvän tavan vastaisuutta koskevan säännöksen sisällyttämistä kuluttajansuojalain 2 §:ään hallituksen esityksen mukaisesti.

Lapsiasiavaltuutettu tuki eduskunnan kannanottoa siitä, että iltapäivälehtien ns. myyntijulisteet voidaan tulkita olevan sekä mainontaa että journalistista aineistoa, jolloin myös kuluttajaviranomainen voi niitä valvoa.Pääosin voin todeta, että lapsiasiavaltuutettu voi omassa vaikuttamistyössään puoltaa komitean esittämiä päätelmiä.

Lapsiasiavaltuutettu haluaa kuitenkin yleisenä näkökulmana korostaa, että se toiminnassaan arvioi lasten hyvinvointia sekä tyttöjen että poikien oikeuksien toteutumisen kannalta. Esimerkiksi väkivaltaa kohdistuu sekä poikiin että tyttöihin. Tytöt kohtaavat väkivaltaa kuitenkin suhteellisesti enemmän kotipiirissä ja pojat kaveripiirissä ja vapaa-aikana.Myös seksuaalisen hyväksikäytön uhreina on sekä tyttöjä että poikia. Kotona ja perheessä lapsiin kohdistavat väkivaltaa sekä miehet että naiset.

Näin ollen väkivallan vähentämisen  kansalliset ohjelmat on vaikuttavinta tehdä niin, että tavoitteena on sekä tyttöjen että poikien suojelu väkivallalta, laiminlyönniltä, kaltoin kohtelulta ja hyväksikäytöltä. Lapsiin kohdistuvan väkivallan vähentäminen onkin sisäisen turvallisuuden ohjelman yhtenä painopisteenä.

Lapsiin kohdistuvasta väkivallasta myös sukupuolen mukaan eriteltynä on antanut tuoretta tietoa Poliisiammattikorkeakoulun sekä Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen toteuttama, vuoden 2008 syksyllä julkaistu ns. lapsiuhritutkimus (Ellonen, Kivivuori, Sariola: Lapsiin kohdistuva väkivalta Suomessa).

Lapsiasiavaltuutettu oli kannanotoillaan tukemassa tutkimuksen rahoitusta ja toteutusta koulukyselynä. Vastaava lapsiuhritutkimus tulee toteuttaa säännöllisesti esimerkiksi neljän -viiden vuoden välein.Lapsiasiavaltuutettu on ottanut kantaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamiseen (päätelmät 9 ja 10).

Lapsiasiavaltuutettu on kannattanut tasa-arvo- ja vähemmistövaltuutetun  parempaa yhteistyötä ja mahdollisuuksien mukaan myös organisatorista yhdistämistä Ruotsin tapaan. Lapsiasiavaltuutettu on myös kannattanut yhtä yleislakia niin, että se olisi nimeltään esimerkiksi laki tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden turvaamisesta, jolloin tasa-arvoasiat tulisivat komiteankin päätelmässä toivotulla tavalla erikseen esille.

Komitea on päätelmissään ottanut esille romani- ja saamelaisnaisten aseman. Lapsiasiavaltuutettu on toiminnassaan perehtynyt saamelais- ja romanilasten näkökulmiin omien oikeuksiensa toteutumiseen. Saamelaislasten mielipiteitä koskeva lapsiasiavaltuutetun selvitys (Rasmus, Minna: Saamelaisuus on kuin lahja) on julkaistu vuonna 2008. Romanilasten haastatteluihin perustuva tutkimus on toteutettu yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa ja se julkaistaan syksyllä 2009.

Jyväskylässä 28.5.2009

Maria Kaisa Aula
Lapsiasiavaltuutettu

Jaana Tervo
Lakimies