LAPS/15/2023, 24.10.2023

Lapsiasia­valtuutetun lausunto edus­kunnan laki­valiokunnalle hallituksen esityksestä edus­kunnalle laiksi vanhemmuus­lain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi

Viite: Laki­valiokunta torstai 26.10.2023 klo 10.00 / HE 33/2023 vp / Asiantuntija­pyyntö

Lapsiasia­valtuutetun tehtävänä on arvioida ja edistää lapsen oikeuksien toteutumista. Työn perustana on YK:n lapsen oikeuksien yleis­sopimus (SopS 59 ja 60/1991, LOS), joka on lailla voimaan saatettu ihmisoikeus­sopimus. Sopimus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsiasia­valtuutettu arvioi hallituksen esitystä yleis­sopimuksen näkökulmasta.

Lapsiasiavaltuutetun lausunto pdf-muodossa (pdf)

Hallituksen esityksen keskeinen sisältö

Esityksen mukaan vanhemmuus­lakia ja oikeus­geneettisestä isyys­tutkimuksesta annettua lakia muutettaisiin siten, että ne mahdollistavat synnyttäneen äidin äitiyden selvittämisen ja vahvistamisen tilanteessa, jossa äitiydestä ei ole saatavilla asiakirja­näyttöä tai asiakirja­näytön luotettavuudesta ei saada riittävää selvitystä. Oikeus­geneettisestä isyys­tutkimuksesta annetun lain isyyden selvittämistä koskevat säännökset laajennetaan koskemaan myös synnyttäneen äidin selvittämistä.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi oikeus­geneettisestä isyys­tutkimuksesta annettua lakia muutettavaksi siten, että tuomio­istuin voi määrätä oikeus­geneettisen tutkimuksen tehtäväksi viime­sijaisesti myös haudatusta vainajasta. Lisäksi oikeus­geneettisestä isyys­tutkimuksesta annetun lain nimikettä ehdotetaan muutettavaksi siten, että lain nimi olisi jatkossa laki oikeus­geneettisestä vanhemmuus­tutkimuksesta.

Lapsiasia­valtuutetun kannan­otot

Lapsiasia­valtuutetun näkemyksen mukaan hallituksen esitys edistää lapsen oikeuksien yleis­sopimuksen 7 artiklan toteutumista. Artiklan 1. kohdan mukaan lapsi on rekisteröitävä heti syntymän jälkeen, ja hänellä on syntymästään asti oikeus nimeen ja kansalaisuuteen sekä mikäli mahdollista, oikeus tuntea vanhempansa ja olla heidän hoidettavanaan.

Lapsiasia­valtuutettu korostaa, hallituksen esityksessäkin todetusti, että lapsen etu puoltaa sitä, että hänellä on vähintään yksi ja mielellään kaksi laillista huoltajaa ja että vanhemmuuden vahvistaminen voidaan suorittaa mahdollisimman nopeasti, kuitenkin huolellisesti tiedon luotettavuutta varmistaen ja osapuolten oikeuksia kunnioittaen.

Nyt käsillä oleva hallituksen esitys edistää vanhemmuuden vahvistamista tilanteissa, joissa äitiyden selvittämiseen ja vahvistamiseen tarvitaan oikeus­geneettistä tutkimusta. Yksi­mielisissä tilanteissa prosessia nopeutetaan siten, että tarvittava näyte voidaan ottaa lasten­valvojan luona lasten­valvojan edustaessa lasta, joka ei vielä voisi antaa omaa suostumustaan. Huoltajan sijaisen määräämistä oikeus­geneettisessä vanhemmuus­tutkimuksessa tarvittavan näytteen saamiseksi edellytetään vasta siinä tapauksessa, että tutkimuksen kohteena oleva otaksuttu vanhempi vastustaa vanhemmuuden selvittämistä.  

Lapsiasia­valtuutettu haluaa kiinnittää huomiota oikeus­geneettisestä isyys­tutkimuksesta annettu lain (jatkossa laki oikeus­geneettisestä vanhemmuus­tutkimuksesta) geneettisen selvityksen hankkimista koskevan 12 §:n perusteluihin. Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi seuraava säännös: ”Lasten­valvojan tilaama oikeus­geneettinen vanhemmuus­tutkimus voidaan tehdä vain sen suostumuksella, josta näyte on tarkoitus ottaa. Jos lapsella, joka ei ikänsä ja kehitys­tasonsa perusteella voi antaa itse suostumustaan, ei ole huoltajaa tai muuta laillista edustajaa, joka voisi antaa suostumuksen lapsen puolesta, näyte voidaan ottaa ilman suostumusta lasten­valvojan valvonnassa vanhemmuuden selvittämistä varten, jollei se, jonka vanhemmuuden selvittämisestä on kyse, tätä vastusta”.

Säännös itsessään on kannatettava. Se kunnioittaa lapsen oikeutta vaikuttaa itseään koskevaan asiaan ikänsä ja kehitys­tasonsa edellyttämällä tavalla. Samalla varmistetaan, että oikeus­geneettinen tutkimus voidaan tehdä joutuisasti tilanteissa, joissa tutkimuksesta vallitsee yksimielisyys.

Säännöksen perusteluissa (s. 57-58) asiaa tarkennetaan muun muassa seuraavasti: ”ehdotetaan, että jos alaikäinen lapsi ei kykene itse antamaan suostumusta näytteen ottamiseen eikä hänellä ole laillista edustajaa, joka voisi antaa suostumuksen hänen puolestaan, näyte voitaisiin ottaa lasten­valvojan valvonnassa ilman suostumusta, ellei se, jonka vanhemmuuden selvittämisestä on kyse, tätä vastusta. Jos selvitettävänä olisi saman­aikaisesti esimerkiksi sekä synnyttäneen äidin että isän vanhemmuus, edellytettäisiin, että kumpikaan heistä ei vastusta näytteen ottamista. Jos joku, jonka vanhemmuuden selvittämisestä on kyse, vastustaisi näytteen ottamista, lasten­valvojan tulisi hakea lapselle huoltajan sijaisen määräämistä näytteen ottamista varten”.

Perusteluissa todetaan lisäksi, että lapsen kyvylle itsenäisesti antaa suostumusta näytteen ottoon ei voida asettaa vastaavaa 15 vuoden ikärajaa, joka koskee lapsen puhevaltaa ja prosessi­oikeudellista asemaa vanhemmuuden selvittämisen yhteydessä. Edelleen perusteluissa viitataan potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992, potilaslaki) valmisteluasiakirjoihin (HE 185/1991 vp), joissa on todettu, että 12-vuotias voidaan käytännössä miltei aina katsoa niin kypsäksi, että hänen vastustukseensa voidaan suhtautua vakavasti.

Näin ollen 12 § 2 momentin perusteluissa on päädytty siihen, että jo 12-vuotias voisi antaa itsenäisesti suostumuksensa näytteen­ottoon siinä tapauksessa, että hänellä ei ole huoltajaa tai laillista edustajaa eivätkä oletetut vanhemmat vastusta sitä. 

Lapsiasia­valtuutettu yhtyy näkemykseen siitä, että kyse on lapsen edun mukaisesta toimen­piteestä, jonka vuoksi kynnystä lapsen oman suostumuksen hyväksymiselle ei tule asettaa liian korkealle. Säännöksessä ei ole määritelty tiettyä ikärajaa, vaan siinä lapsen kyky antaa suostumus on sidottu ikään ja kehitys­tasoon, mikä on myönteistä. Säännös noudattaa siten myös lapsen oikeuksien yleis­sopimuksen 12 artiklan periaatteita.

Esitämme kuitenkin lievän huolen siitä, että perustelu­tekstin perusteella käytännössä ryhdytään soveltamaan 12 vuoden ikärajaa, eli alle 12-vuotiaan kohdalla suostumusta näytteen­ottoon ei pyydetä lapselta itseltään, vaikka ehdotetussa säännöksessä ikärajaa ei esiinnykään. Perusteluissa viitatun potilaslain soveltamisessa 12 vuoden ikärajan kategorinen soveltaminen on näkynyt käytännössä, ja se nykyäänkin aiheuttaa haasteita lapsen oikeuksien toteutumiselle tietyissä tilanteissa. Lapsiasia­valtuutetun tietoon on saatettu esimerkiksi käytäntöjä, joissa huoltaja ei pääse asioimaan 12 vuotta täyttäneen lapsen puolesta ajanvaraus­asioissa ja potilastieto­järjestelmän määrittelyissä kategorisesti rajataan osa 12 vuotta täyttäneen tiedoista huoltajalle näytettävien tietojen ulkopuolelle.

Vaikka tarkoitus on suojata lapsen itsemääräämis­oikeutta, mitä on pidettävä positiivisena asiana, käytännöt eivät noudata lakia, jossa edellytetään, että lapsen kyvykkyys määrätä hoidostaan (potilaslaki 7 §) ja potilas­tietojensa luovuttamisesta huoltajalleen (potilas­laki 9.2 §) arvioidaan lapsen iän ja kehitys­tason mukaisesti, ei tiettyyn ikärajaan sitoen. Potilas­lain esitöissä viitataan 12 vuoden ikään, viitaten edelleen lapsen huollosta ja tapaamis­oikeudesta annetun lain (361/1983) esi­töihin, jossa edellä mainittu 12 vuotta täyttäneen vastustuksen huomioiminen on todettu. Tosin on huomattava, että kyseisessä hallituksen esityksessä (HE 224/1982 vp) pohditaan ikä­rajaa, josta alkaen lapsella on oikeus vastustaa huoltoa ja tapaamis­oikeutta koskevaa täytäntöön­panoa (s. 25).

Täytäntöön­panon vastustamista koskeva ikäraja asetettiin tuolloin 12 ikävuoteen aikaisemman 15 vuoden sijaan. Samassa kohdin vertailua haettiin myös lapseksi­ottamista koskevasta laista (32/1979), jossa lapsen oikeus vastustaa adoptiota oli asetettu samoin 12 ikävuoteen, vaikkakin kyseisessä laissa myös jo tuolloin annettiin merkitystä alle 12-vuotiaankin vastustukselle, jos hän oli niin kehittynyt, että hänen tahtoonsa voitiin kiinnittää huomioita. Potilas­lain perusteluissa todetaan lapsen oikeuksien yleis­sopimuksen 12 artikla, joka velvoittaa selvittämään lapsen mieli­piteen lasta koskevissa kysymyksissä ja ottamaan mieli­piteen huomioon lapsen iän ja kehitys­tason mukaisesti.

Sinänsä voi olla perusteltua, että käytännössä vanhemmuuden selvittämisen yhteydessä lapsen oma suostumus arvioidaan mahdolliseksi lähellä 12 ikävuotta olevien kohdalla, mutta ikärajan kategorinen soveltaminen ilman lapsen itsemääräämis­kyvyn arviointia ei ole lain kirjaimen mukaista.

Lapsiasia­valtuutettu pitää siis tärkeänä, että lapsella, joka ymmärtää oikeus­geneettistä tutkimusta varten otettavan näytteen merkityksen ja vanhemmuuden selvittämisen tärkeyden, on oikeus ilmaista näkemyksensä asiasta ja että hänen näkemyksensä myös otetaan huomioon iän ja kehitys­tason mukaisesti. Korostamme, että lapselle tulee antaa riittävästi tietoa vanhemmuuden selvittämisestä ja sen vaikutuksista lapsen elämään lapselle ymmärrettävällä tavalla.

Jyväskylässä 23.10.2023

Elina Pekkarinen, lapsiasiavaltuutettu

Merike Helander, juristi