LAPS/38/2020, 4.2.2022

Lapsiasia­valtuutetun lausunto opetus- ja kulttuuri­ministeriölle hallituksen esitys­luonnoksesta laiksi oppivelvollisuus­lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Viite: VN/17576/2021

Lapsiasia­valtuutetun tehtävänä on arvioida ja edistää lapsen oikeuksien toteutumista. Työn perustana on YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus (SopS 59 ja 60/1991, LOS), joka on lailla voimaan saatettu ihmisoikeus­sopimus. Sopimus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsiasia­valtuutettu arvioi hallituksen esitys­luonnosta yleis­sopimuksen näkö­kulmasta.

Lausunto on annettu lausunto­palvelu.fi:ssä 4.2.2022.

Lausunto: Lapsiasiavaltuutetun lausunto pdf-muodossa (ei saavutettava) (pdf)

Hallituksen esitys­luonnoksen keskeinen sisältö

Esityksessä esitetään tarkennettavaksi oppivelvollisuus­lain soveltamis­alaa rajaamalla soveltamis­alan ulkopuolelle Suomessa opiskelu­tarkoituksessa oleskelevat, laajennettavaksi 17 vuotta täyttäneiden oppi­velvollisten mahdollisuuksia suorittaa oppi­velvollisuutta lasten perus­opetuksessa, tarkennettavaksi opiskelu­paikan osoittamista koskevaa sääntelyä, säädettäväksi oikeus oppivelvollisuus­lain mukaisiin majoitus- ja matka­korvauksiin koskemaan myös ajallisesti pitkää koulu­matkaa, laajennettavaksi ohjaus- ja valvonta­vastuussa olevan asuin­kunnan tiedonsaanti­oikeuksia sekä tehtäväksi oppivelvollisuus­lakiin eräitä muita teknis­luonteisia tarkennuksia. Koulutusta koskevissa laeissa ehdotetaan säädettäväksi opiskelijan eronneeksi katsomisesta silloin, jos oppi­velvollisuuden suorittaminen on keskeytetty toistaiseksi.

Ammatillisesta koulutuksesta annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös opintonsa aloittavan oppi­velvollisen erityisen tuen tarpeen arvioinnista perus­opetuksessa tehdyn erityisen tuen päätöksen pohjalta. Lisäksi tehdään joitain muita tarkennuksia, joiden tarve on havaittu oppi­velvollisuuden laajentamisen yhteydessä.

Yhteenveto lapsiasia­valtuutetun kannanotoista

  • Lapsiasia­valtuutettu pitää tärkeänä, että oppivelvollisuus­lain täytäntöön­panossa havaitut muutos­tarpeet korjataan pikaisesti.
  • Lapsiasia­valtuutettu katsoo, että ehdotusta, jolla rajataan ulko­maalaiset opiskelu­tarkoituksessa Suomessa olevat ala­ikäiset oppi­velvollisuuden ulko­puolelle, on jossain määrin vaikea arvioida. Lapsi­vaikutusten arvioinnissa tulisi tarkemmin kuvata, millä tavoin ehdotettu muutos vaikuttaisi kyseisen lapsi­ryhmän oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä heidän huoltajiensa oikeudelliseen asemaan oppi­velvollisuuteen liittyvien velvoitteiden suhteen. 
  • Lapsiasia­valtuutettu kannattaa ehdotusta, jonka mukaan 17 vuotta täyttäneellä olisi mahdollista jatkaa perus­opetuksen loppuun suorittaminen myös lasten perus­opetuksessa, mutta katsoo, että jatko­valmistelussa tulisi vielä harkita, että kyseinen oikeus kirjoitettaisiin lapsen subjektiiviseksi oikeudeksi.

Lapsiasia­valtuutetun kannan­otot

Lapsiasia­valtuutettu katsoo, että esitys­luonnoksen tavoitteet – jokaiselle oppivelvolliselle löytyy tarkoituksen­mukainen koulutus­muoto ja opiskelu­paikka oppi­velvollisuuden suorittamiseksi, tuetaan oppi­velvollisuuden suorittamis­mahdollisuuksia, koulutus­polun jatkuvuutta ja toisen asteen tutkinnon suorittamista – ovat yhtenevät oppi­velvollisuuden laajentamiselle asetettujen tavoitteiden kanssa. On tärkeää, että lain­säädännön täytäntöön­panossa havaitut muutos­tarpeet korjataan pikaisesti.

Lapsiasia­valtuutettu pitää muutos­ehdotuksia yleisesti ottaen kannatettavina, mutta kiinnittää huomioita seuraaviin seikkoihin.

Opiskelemaan tulleiden ulko­maisten opiskelijoiden rajaaminen oppi­velvollisuuden ulko­puolelle

Esitys­luonnoksessa ehdotetaan, että opiskelu­tarkoituksessa Suomessa oleskelevat ala­ikäiset opiskelijat rajataan oppi­velvollisuuden ulkopuolelle. Yksityis­kohtaisissa perusteluissa (2.1 §) todetaan, että ehdotetun säännöksen mukaan lapsi katsottaisiin Suomessa vakinaisesti asuvaksi, jos hänellä on kotikunta­laissa tarkoitettu koti­kunta ja hänen maassa oleskelunsa peruste on muu kuin opiskelu. Maassa­olon perusteen selvittämiseksi opiskelijan tulisi osoittaa maassaolon peruste esimerkiksi oleskelu­oikeuden rekisteröintiin tai oleskelu­lupaan liittyvillä asia­kirjoilla.

Esitys­luonnoksen mukaan asian arvioidaan koskevan korkeintaan muutamaa sataa opiskelijaa vuosittain (s. 20). Rajausta perustellaan muun muassa sillä, että opiskelu­tarkoituksessa Suomeen tulleiden nuorten kohdalla on perusteltua säilyttää opiskelun vapaa­ehtoisuus ja tarkoitus ei myöskään ole ollut, että he kuuluisivat laajennetun oppi­velvollisuuden piiriin. Ongelmaksi on myös nähty esimerkiksi se, että käytännössä näiden nuorten huoltajilla ei ole mahdollisuutta valvoa oppi­velvollisuuden suorittamista, koska nuoret oleskelevat Suomessa ilman huoltajiaan ja yhteyden­pito oppi­laitoksen ja huoltajien välillä voi olla haasteellista (s. 7). Ehdotuksen arvioidaan (s. 22) lisäävän jonkin verran koulutuksen järjestäjän selvittely­työtä, koska ulkomaisen opiskelijan kotikunnan lisäksi olisi selvitettävä hänen maassa­olonsa peruste. Toisaalta arvioidaan, että muutos yksin­kertaistaisi yhteyden­pito- ja ilmoitus­velvoitteita ulkomailla asuvien huoltajien kanssa. Koulutuksen järjestäjä voisi halutessaan jatkossakin tarjota maksuttomat oppimateriaalit myös niille opiskelijoille, jotka eivät kuulu laajennetun oppi­velvollisuuden piiriin (s. 19).

Lapsiasia­valtuutettu katsoo, että ehdotusta on jossain määrin vaikea arvioida, koska sen vaikutukset kyseiseen lapsi­ryhmään on kuvattu varsin niukasti. Lapsi­vaikutusten arviointi -kohtaan (4.2.3.1) tulisi tarkemmin kuvata, millä tavoin ehdotettu rajaus selkeyttäisi opiskelu­tarkoituksessa Suomessa oleskelevien opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa oikeudellista asemaa oppi­velvollisuuteen liittyvien velvoitteiden suhteen. Oleellisia seikkoja on esitetty muun muassa kohdassa 12, jossa arvioidaan muutosten suhdetta perustus­lakiin, mutta niitä ei ole käsitelty lapsi­vaikutusten arviointi -kohdassa tarkemmin.  

Lapsiasia­valtuutettu pitää tärkeänä, että hallituksen esitys­luonnokseen sisältyy siirtymä­säännös, jonka mukaan ulkomaisen opiskelijan oikeus maksuttomaan koulutukseen säilyisi ennen muutos­lain voimaan­tuloa alkaneissa opinnoissa, vaikka hän ei enää olisikaan jatkossa oppi­velvollinen. 

Oppi­velvollisuuden rajaaminen ehdotetulla tavalla tulee lisäämään ainakin jossain määrin koulutuksen järjestäjän hallinnollista työtä, kun he selvittävät ulkomaisten opiskelijoiden maassa olon perusteita. Toisaalta koulutuksen järjestäjä voisi edelleen päättää maksuttomien oppi­materiaalien tarjoamisesta oppi­velvollisuuden piiriin kuulumattomille. Lapsiasia­valtuutettu katsoo, että hallituksen esitys­luonnoksessa tulisi arvioida, vaikuttaako edellä todettu yhden­vertaisuuden toteutumiseen käytännössä, kun oppi­materiaalit ovat joko maksuttomia tai maksullisia ei-oppivelvollisille opiskelijoille, riippuen koulutuksen järjestäjästä.

Oppi­velvollisuuden suorittamis­mahdollisuuden laajentaminen 17 vuotta täyttäneille

Ehdotetulla muutoksella (5.3 §) mahdollistettaisiin se, että oppi­velvollinen, joka ei vielä ole suorittanut perus­opetuksen oppi­määrää 17 vuotta täytettyään, voisi jatkossa suorittaa perus­opetuksen loppuun myös lasten perusopetuksessa. Aikuisten perus­opetusta ei järjestetä kaikissa kunnissa, eikä siellä ole järjestetty oppimisen ja koulun­käynnin tukea vastaavalla tavalla kuin lasten perus­opetuksessa. Muuhun koulutukseen siirtyminen näissä tilanteissa ei useinkaan ole ollut tarkoituksen­mukainen ja lapsen edun mukainen vaihto­ehto. Muutoksella palautetaan oppivelvollisuus­lain voimaan tuloa edeltänyt tilanne, eli koulutuksen järjestäjän mahdollisuus tarjota opintojen jatkamista lasten perus­opetuksessa myös 17 vuotta täyttäneelle.

Lapsiasia­valtuutettu katsoo, että muutos on tärkeä ja se parantaa usein hyvin haavoittuvassa asemassa olevan lapsen oikeutta opetukseen. Lapsiasia­valtuutettu katsoo, että jatko­valmistelussa tulisi harkita, että oikeus jatkaa lasten perus­opetuksessa kirjoitettaisiin lapsen subjektiiviseksi oikeudeksi. Joka tapauksessa päätös opintojen suorittamis­paikasta tulee tehdä siten, että se tukee parhaalla tavalla lapsen oikeutta oppimiseen ja hyvin­vointiin. Säännöksen (5.3 §) yksityis­kohtaisiin perusteluihin tulisi vähintäänkin tarkentaa, missä tilanteissa ja millä perustein päätös opintojen jatkamisesta lasten perus­opetuksessa jatkamisesta tulisi tehdä. Nyt perusteluissa korostetaan aikuisten perus­opetusta ja muuta oppivelvollisuus­lain 4 §:n mukaista koulutusta ensi­sijaisina vaihtoehtoina, mutta ei tarkenneta, milloin lasten perus­opetus olisi perustellumpi vaihto­ehto.

Jyväskylässä 4.2.2022

Elina Pekkarinen, lapsiasiavaltuutettu

Merike Helander, lakimies