LAPS 85/2023, 15.2.2024

Lapsiasia­valtuutetun lausunto oikeus­ministeriölle julkisuus­lain ajan­tasaistamista koskevasta työryhmä­mietinnöstä

Viite: VN/27452/2020

Lapsiasia­valtuutetun tehtävänä on arvioida ja edistää lapsen oikeuksien toteutumista. Työn perustana on YK:n lapsen oikeuksien yleis­sopimus (SopS 59 ja 60/1991, LOS), joka on lailla voimaan saatettu ihmisoikeus­sopimus. Sopimus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsiasia­valtuutettu arvioi työryhmän mietintöä yleis­sopimuksen näkökulmasta.

Lapsiasiavaltuutetun lausunto pdf-muodossa (pdf)

Työryhmä­mietinnön keskeinen sisältö

Työryhmän mietinnössä ehdotetaan säädettäväksi uusi julkisuus­laki. Voimassa oleva viran­omaisten toiminnan julkisuudesta annettu laki (621/1999) kumottaisiin. Esityksellä pyritään muodostamaan voimassa olevaa lakia selkeämpi ja ajantasaisempi sääntely­kokonaisuus, joka edistää perustus­lain 12 §:n 2 momentin mukaisen julkisuus­periaatteen toteutumista ottaen samalla huomioon tietojen­käsittelyssä tapahtuneet muutokset.

Esityksellä ehdotetaan laajennettavan julkisuus­lain organisatorista soveltamis­alaa. Lisäksi työryhmän mietinnön ehdotuksilla selkeytettäisiin ja ajan­tasaistettaisiin julkisuus­lain sääntelyä. Erityisesti selkeytettäisiin tieto­pyyntöjen käsittelyä koskevia menettely­säännöksiä suhteessa voimassa olevaan lakiin ja täsmennettäisiin tiedonsaanti­oikeuden kohdetta määrittävää viran­omaisen asia­kirjan määritelmää. Lisäksi ehdotetaan menettely­säännöksiä, joilla voitaisiin varmistaa henkilö­tietojen suojan ja julkisuus­periaatteen yhteen­sovittaminen EU:n yleisen tieto­suoja-asetuksen mahdollistamalla tavalla.

Esityksellä myös ajan­tasaistettaisiin ja osin muutettaisiin voimassa olevaan lakiin sisältyviä salassa pidettävän tiedon luovuttamista koskevia säännöksiä. Julkisuus­lain salassapito­perusteiden ja niihin liittyvien vahinko­edellytysten systemaattinen sisällöllinen tarkastelu ja uudistaminen eivät kuitenkaan kuuluneet työryhmän tehtävän­antoon, vaan salassapito­perusteita koskeva mahdollinen uudistaminen jää työryhmän asettamis­päätöksen mukaan toteutettavaksi myöhemmin.

Lapsiasia­valtuutetun lausunto on annettu lausunto­palvelu.fi:ssä 15.2.2024.

Yhteen­veto lapsiasia­valtuutetun kannan­otoista

  • Julkisuus­periaate edistää keskeisesti lasten ja nuorten osallistumis- ja vaikuttamis­oikeuksia (LOS 12 art ja PL 6.3 §), sanan­vapautta (LOS 13 ja PL 12 §) sekä oikeus­turvan toteutumista (PL 21 §).

  • Lapsiasia­valtuutettu kannattaa lapsen edun erikseen mainitsemista jatkossakin asian­osaisen tiedonsaanti­oikeuden rajoituksena.

  • On tärkeää, että lapset huomioidaan nimen­omaisesti menettely­säännöksissä, jotka koskevat tiedon pyytämistä julkisia henkilö­tietoja sisältävästä viran­omaisen asia­kirjasta.

  • Lapsi­ystävällinen viestintä on monelta osin lapsen­kengissä, ja viran­omaisen tuottamaa lapsi­ystävällistä materiaalia on saatavilla valitettavan vähän. Säädettäessä viran­omaisen velvollisuudesta edistää tiedon­saantia tulee siksi korostaa viran­omaisten velvollisuutta tuottaa lapsi­ystävällistä materiaalia ja viestiä lapsi­ystävällisellä tavalla.

Lapsiasia­valtuutetun kannan­otot

Lapsiasia­valtuutettu pitää julkisuus­lain ajan­tasaistamista ja selkeyttämistä tarpeellisena. Kuten mietinnössäkin tuodaan useassa kohdin esiin, tiedon­käsittelyä koskeva toiminta­ympäristö on muuttunut suuresti nykyisen lain voimassa­olon aikana. Esimerkiksi käsitteistön ajan­mukaistaminen on siksi tärkeää.

Perustus­laissa turvatun ja julkisuus­laissa täsmentyvän julkisuus­periaatteen tehtävät ja tavoitteet ovat yhden­vertaisesti merkityksellisiä kaikille Suomessa asuville lapsille ja nuorille. Julkisuus­periaate edistää lasten ja nuorten osallistumis- ja vaikuttamis­oikeuksia (LOS 12 ja PL 6.3 §), sanan­vapautta (LOS 13 ja PL 12 §) sekä oikeus­turvan toteutumista (PL 21 §). Lasten ja nuorten kohdalla oikeuksien tosi­asiallinen toteutuminen edellyttää heidän erityistä huomioimistaan aikuis­väestöstä erillisenä ihmis­ryhmänä ja vielä kehittyvinä yksilöinä. Erityisiä toimen­piteitä tarvitaan sekä julkisuus­periaatteen toteutumiseksi että lapsen suojelemiseksi peri­aatteesta poikkeamalla.  

Lapsen etu asian­osaisen tiedonsaanti­oikeuden rajoituksena

Työryhmän mietinnön mukaan julkisuus­laissa mainittaisiin jatkossakin nimen­omaisesti lapsen etu asian­osaisen tiedonsaanti­oikeuden rajoituksena (s. 130–131). Lapsiasia­valtuutettu pitää lapsen edun mainitsemista lain tasolla hyvin tärkeänä. Vaikka lapsen edun turvaamisesta säädetään erityis­lainsäädännössä kattavasti, julkisuus­lailla on yleis­lakina merkittävä ohjaava tehtävä. Lapsen edun korostaminen tärkeänä yksityisenä etuna edistää lapselle YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa turvattua oikeutta saada etunsa ensi­sijaisesti huomioiduksi kaikissa häntä koskevissa toimissa (LOS 3.1 artikla).

Yksityis­kohtaisten perustelujen mukaan lapsen edun erikseen mainitsemista on pidettävä tärkeänä viran­omaisten huomion kiinnittämiseksi lapsen asemaan etenkin sellaisissa tilanteissa, joissa vajaa­valtaisen ja hänen laillisten edustajiensa edut voivat olla vastakkaisia, kuten lastensuojelu­asioissa (s. 131). Lastensuojelu­asiat mainitaan yksityis­kohtaisissa perusteluissa uudelleen hieman jäljempänä. Lastensuojelu­asiat ovatkin asia­ryhmä, jossa asian­osaisen tiedoksisaanti­oikeuksien rajoittaminen lapsen edun perusteella ajan­kohtaistuu käytännössä usein.

Asianosais­julkisuuden rajaamista lapsen edun turvaamiseksi joudutaan harkitsemaan kuitenkin myös muun­laisissa asioissa. Ensinnäkin vaikeissa huolto­riidoissa voidaan joutua tilanteeseen, jossa on lapsen edun mukaista olla luovuttamatta tietoja toiselle huoltajalle. Myös esimerkiksi terveyden­huollon ja oppilas­huollon asia­kirjat voivat sisältää tietoja, jotka ovat lapsen edun toteutumiseksi tarpeen salata muulta asian­osaiselta / muilta asian­osaisilta. Vaikka myös näistä tilanteista säädetään erityis­lainsäädännössä asian­mukaisesti, tilanteiden moninaisuus olisi hyvä näkyä myös käytäntöjä yleis­lakina ohjaavan julkisuus­lain esitöissä.

Tiedon pyytäminen julkisia henkilö­tietoja sisältävästä viran­omaisen asia­kirjasta

Esitetyn lain 15 §:ssä säädettäisiin menettely­säännöksistä tiedon pyytämiselle julkisia henkilö­tietoja sisältävästä viran­omaisen asia­kirjasta. Pykälän tarkoituksena on sovittaa yhteen viran­omaisen asia­kirjassa olevien henkilö­tietojen julkisuus henkilö­tietojen suojaa koskevien vaatimusten kanssa sellaisten henkilö­tietojen osalta, joita ei ole säädetty salassa pidettäviksi. Sen 1 momentin mukaan pyydettäessä asia­kirjaa, joka sisältää julkisia henkilö­tietoja, tiedon pyytäjän on viran­omaisen pyynnöstä ilmoitettava henkilö­tietojen käyttö­tarkoitus ja muut sellaiset tiedot, joita viran­omainen tarvitsee arvioidakseen, onko tiedon­saajalla henkilö­tietojen suojaa koskevan lain­säädännön mukaan oikeus käsitellä tietoja.

Viran­omainen voisi pyytää edellä mainittuja tietoja kuitenkin ainoastaan, jos kyse on henkilö­tiedoista, joiden käsittelyyn liittyy erityisiä riskejä ottaen huomioon tietojen luonne, määrä ja niiden merkitys yksityis­elämän suojan kannalta (1 mom 1 kohta) tai jos pyynnön perusteella syntyy perusteltu epäily siitä, että annettuja tietoja on tarkoitus käsitellä ilman tietosuoja­sääntelyn mukaista laillista perustetta (1 mom 2 kohta) (s. 153–154).

Pykälän yksityis­kohtaisissa perusteluissa todetaan, että esimerkiksi lapsiin tai muihin erityisen haavoittuvassa asemassa oleviin henkilöihin liittyvät julkiset henkilö­tiedot voisivat olla laadultaan tai merkitykseltään sellaisia, joiden käsittelyyn voidaan arvioida liittyvän erityisiä riskejä. Lapsiasia­valtuutettu pitää hyvänä, että lapset mainitaan perusteluissa nimen­omaisesti erikseen. Näin korostetaan kattavan riski­arvioinnin merkitystä juuri ala­ikäisten kohdalla, mikä on perusteltua ottaen huomioon heidän erityisen suojelunsa tarve.

Perusteluissa käydään lisäksi läpi koti­osoitteen luovuttamiseen liittyviä riskejä. Niiden mukaan viran­omaisen asia­kirjaan sisältyvien julkisten koti­osoitteita koskevien tietojen voidaan arvioida lähtö­kohtaisesti olevan tietoja, joiden käsittelyyn ei liity erityisiä riskejä. Jos tiedot olisivat osa esimerkiksi varhais­kasvatusta koskevia asia­kirjoja, tietojen luovuttamiseen voidaan kuitenkin joissakin tilanteissa arvioida liittyvän erityisiä riskejä. Perusteluissa ei avata lainkaan sitä, miksi varhais­kasvatus nostetaan esimerkkinä esiin ja mitä erityisiä riskejä tietojen luovuttamiseen liittyy juuri varhais­kasvatuksessa. Asiaa olisi tärkeä täsmentää ja mahdollisesti mainita myös muita riski­tilanteita, joissa ala­ikäisten henkilöiden julkisen koti­osoitteen käsittelyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Viran­omaisen velvollisuus edistää tiedon­saantia

Viran­omaisille asetetuista yleisistä velvollisuuksista edistää tiedon­saantia ehdotetaan säädettäväksi uuden lain 5 luvussa. Luku sisältää säännökset viran­omaisen velvollisuudesta antaa tietoja asioiden valmistelusta, viran­omaisen velvollisuudesta tuottaa tietoa, viestinnästä, tiedonsaanti­oikeuksia tukevasta harkinnan­varaisesta uuden asia­kirjan laatimisesta sekä eräiden tietojen saattamisesta yleisesti julkisuuteen. (s. 183)

Ehdotetun lain 23 § koskee viran­omaisen viestintää. Sen 2 momentin mukaan viran­omaisen viestinnän on oltava asiallista, selkeää ja ymmärrettävää ja siinä on otettava huomioon eri asiakas­ryhmien tarpeet. Perusteluissa viran­omaiset velvoitetaan arvioimaan, mitkä olisivat ne henkilö­ryhmät, joiden tarpeet olisi erityisesti otettava viestinnässä huomioon, ja mainitaan lapset ja nuoret yhtenä näin huomioitavana ihmis­ryhmänä (s. 189). Lapsiasia­valtuutettu pitää mainintaa tärkeänä, sillä vaatimukset lapset ja nuoret saavuttavalle ja heidän näkö­kulmastaan ymmärrettävälle viestinnälle poikkeavat suuresti aikuisille viestimisestä. Käytännössä lapsille ja nuorille suunnattu viranomais­viestintä on monilta osin vielä aivan lapsen­kengissä.

Huomioitaessa lapset ja nuoret aikuisista erillisenä kohde­ryhmänä on samalla tärkeä muistaa, etteivät lapset ja nuoret ole homogeeninen ryhmä. Ensinnäkin lasten ja nuorten tarpeet ja toiveet eroavat toisistaan suuresti. Esimerkiksi kieli­vähemmistöihin kuuluvien lasten ja vammaisten lasten oikeudet vaativat toteutuakseen erityistä huomiota. Esitöissä olisi hyvä muistuttaa tarpeesta huomioida erikseen sekä eri-ikäisten lasten ja nuorten että erityis­ryhmiin kuuluvien lasten tarpeet. Lisäksi valittavien viestintä­kanavien tulee tavoittaa lapset ja nuoret tosi­asiallisesti.

Esityksen mukaan viran­omaisen on edistettävä toimintansa avoimuutta tuottamalla riittävästi tietoja palveluistaan, valmistelussa olevista asioista ja niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä päätöksistä ja päätösten vaikutuksista sekä yksilöiden ja yhteisöjen oikeuksista ja velvollisuuksista toimi­alaansa liittyvissä asioissa (22.1 §). Perustelujen mukaan säännöksen tarkoituksena on tehostaa julkisuus­periaatteen toteutumista korostamalla viran­omaisen omaa aktiivisuutta tiedon tuottajana ja jakajana. Tietoa voitaisiin antaa esimerkiksi julkaisujen, oppaiden tai tilastojen avulla. (s. 186.)

Lapsilla on YK:n lasten oikeuksien sopimuksen 12 artiklan ja perustus­lain 6.3 §:n perusteella yhden­vertainen oikeus osallistua ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Jotta oikeus osallistua ja vaikuttaa voi käytännössä toteutua, lapsen on saatava riittävästi tietoa itseään koskevista asioista. Tosi­asiassa viran­omaiset tuottavat valitettavan vähän lapsille suunnattua materiaalia, ja materiaalin saavutettavuus ja saatavuus on usein heikkoa. Lapsen osallisuuden toteutumiseksi olisi toivottavaa, että viran­omaiset tuottaisivat yhä enemmän ja johdon­mukaisemmin materiaalia, joka on suunniteltu alusta alkaen lasten tarpeet silmällä pitäen. Siksi lapsiasia­valtuutettu esittää, että myös tiedon­tuottamista koskevan lain­kohdan perusteluihin lisättäisiin velvoite tuottaa lapsi­ystävällistä materiaalia.

 

Jyväskylässä 15.2.2024

Elina Pekkarinen, lapsiasiavaltuutettu

Reetta Peltonen, juristi

Merike Helander, juristi