LAPS/90/2021, 4.2.2022

Lapsiasia­valtuutetun lausunto oikeus­ministeriölle hallituksen esitys­luonnoksesta oikeus­hallinnon erityis­viranomaisista ja siihen liittyvistä laeista

Viite: VN/21073/2021

Lausunto on annettu lausunto­palvelu.fi:ssä 4.2.2022.

Lausunto: Lapsiasia­valtuutetun lausunto pdf-muodossa (ei saavutettava) (pdf)

Esitys­luonnoksen keskeinen sisältö

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Oikeus­hallinnon erityis­viranomaisista ja muutettavaksi 11 muuta lakia.

Esityksen tarkoituksena on perustaa uusi Oikeus­hallinnon erityis­viranomaiset -virasto, johon koottaisiin oikeus­ministeriön hallinnon­alalla toimivat Euroopan kriminaali­politiikan instituutti, konkurssi­asiamies, kuluttajariita­lautakunta, lapsiasia­valtuutetun toimisto, oikeudenkäynti­avustaja­lautakunta, Onnettomuus­tutkinta­keskus, tasa-arvo­valtuutetun toimisto, tiedustelu­valvonta­valtuutettu, tieto­suoja­valtuutetun toimisto, vanhusasia­valtuutettu ja yhdenvertaisuus­valtuutetun toimisto sekä niiden tuki- ja hallinto­palvelut.

Viran­omaiset säilyttäisivät virastossa itsenäisyyteensä ja nykyisen tehtävä­alansa. Viran­omaisia koskevia lakeja muutettaisiin niin, että viran­omaiset eivät enää sijaitsisi oikeus­ministeriön tai jonkin toisen viran­omaisen yhteydessä. Lisäksi rekrytointi­toimivaltoja täsmennettäisiin.

Yhteen­veto lapsiasia­valtuutetun kannan­otoista

  • Esitys­luonnoksen tavoitteet ovat kannatettavia.

  • Lapsiasia­valtuutettu pitää erittäin myönteisenä, että toimiston sijainti Jyväs­kylässä tunnustetaan.

  • Käytännön toteutuksessa on huomioitava palvelujen tasa­puolinen saatavuus ja joustavat käytännöt sekä se, ettei ohjaus­ryhmän työ aiheuta merkittävää resurssi­tarvetta.

  • Etenkin pienen erityis­viranomaisen työskentelyn sujuvuuden sekä myös viran­omaisen itsenäisyyden ja riippumattomuuden kannalta on tärkeää, että jatkossakin turvataan viran­omaisen oman hallinto­virkamiehen fyysinen läsnä­olo toimi­pisteessä.

Lapsiasia­valtuutetun kannan­otot

Lapsiasia­valtuutettu pitää esitys­luonnoksen tavoitteita kannatettavina. On myönteistä, että erityis­viranomaisten itsenäistä ja riippumatonta asemaa pyritään korostamaan sekä samalla vapauttamaan resursseja sisältö­työhön. Esitys­luonnoksessa esiin tuodut nyky­mallin haasteet (esim. s. 28) ovat läsnä lapsiasia­valtuutetun toimiston työssä, ja hallinto on erityisesti pienelle viran­omaiselle tällä hetkellä hajanainen, epäselvä ja raskas. Nyky­järjestely on myös henkilö­sidonnainen ja siksi hyvin haavoittuva.

Huomioita käytännön toteutuksesta

Lapsiasia­valtuutettu pitää perusteltuna, että hallinto­palvelu­yksikön tehtävistä säädetään ei-tyhjentävästi (3 §). Jotta tavoite resurssien vapauttamisesta sisältö­työhön toteutuu, on tärkeää, että hallinto­palvelu­yksikkö pystyy vastaamaan joustavasti erityis­viranomaisten tuki­tarpeisiin. Lapsiasia­valtuutettu pitää hyvänä ratkaisuna, että kukin erityis­viranomainen määrittelee yhdessä hallinto­palvelu­yksikön kanssa palvelu­suunnitelman. On myös tärkeää, että palvelu­suunnitelmia (5 §) voidaan tarvittaessa päivittää tavalla, joka ei kuormita erityis­viranomaisia tai hallinto­palvelu­yksikköä. Tilanne­kohtainen joustavuus esimerkiksi kilpailutus- tai käännös­palvelujen kohdalla olisi myös hyvä säilyttää, jotta päivittäisessä työssä voitaisiin toimia kunkin tilanteen vaatimalla tavalla tehokkaasti. Hallinto­palvelu­yksikölle voi tulla saman­aikaisesti useilta erityis­viranomaisilta pyyntöjä, jolloin sen mahdollisuudet vastata palvelu­tarpeeseen luonnollisesti hidastuvat. Näissä tilanteissa on hyvä olla yhteiset sään­nöt sille, miten palvelu­suunnitelmista poiketaan. Käytännön tasolla on kiinnitettävä huomiota siihen, että erityis­viranomaiset saavat tasa­puolisesti palveluja hallinto­palvelu­yksiköltä. Erityis­viranomaisten koko ja toimen­kuva vaihtelevat suuresti, eikä näillä tekijöillä tule olla vaikutusta siihen, miten tuki­palveluja tarjotaan.

Resurssien vapauttaminen sisältö­työhön on pienen toimijan kannalta erityisen tärkeää. Onkin myönteistä, että hallinto­palvelu­yksiköltä saa tukea muun muassa tieto­suoja-asioissa ja hankinta- sekä kilpailutus­kysymyksissä. Tehokkuutta voisi parantaa myös se, että tuleva hallinto­palvelu­yksikkö toimisi erityis­viranomaisten keskitettynä yhteys­tahona valtion yhteisten palvelun­tuottajien suuntaan. Joidenkin tehtävien keskittäminen hallinto­palvelu­yksikköön, kuten yhteisissä koulutus­asioissa ja tietokanta-aineistojen hankinnoissa, tukisivat erityis­viranomaisten työtä kustannus­tehokkaalla tavalla.

Lapsiasia­valtuutetun toimistoon liittyviä erityis­näkökohtia

Lapsiasia­valtuutettu pitää erittäin myönteisenä, että toimiston sijainti Jyväs­kylässä on nyt kirjattu hallituksen esitykseen. Se, että lapsiasia­valtuutetun toimisto toimii Jyväskylässä, tulisi kuitenkin huomioida uudistuksessa hallinto­palvelujen järjestely- ja toteutus­vaiheessa. Etä­työskentelyn sujuvammaksi tehneestä ja covid-19-pandemian jouduttamasta digiloikasta huolimatta esimerkiksi juoksevan hallinnon sujuvuuden, tuki­henkilöstön saatavuuden ja virkamatka­järjestelyjen kannalta on edelleen merkitystä sillä, että hallinto­palveluita hoitava virkamies on jatkossakin erityis­viranomaisen kanssa fyysisesti samoissa tiloissa. Oman hallinto­virkamiehen fyysinen läsnäolo toimi­pisteessä turvaa niin ikään erityis­viranomaisen itsenäisyyttä ja riippumattomuutta. Käytännön työn toimivuuden kannalta on myös tärkeää, että tietyt hallinnolliset tehtävät säilyvät edelleen erityis­viranomaisella. Lisäksi hallinto­palvelu­yksikön resursoinnissa tulee huomioida erityis­viranomaisten määrältään ja luonteeltaan erilaiset tuki­tarpeet.

Esitys­luonnoksessa on kiitettävästi tunnistettu erityisesti pienten viran­omaisten haavoittuvuus (s. 29-30), ja nyt esitetyillä muutoksilla pyritään osaltaan nimen­omaisesti hallinnon haavoittuvuuden vähentämiseen (s. 36). Tämä on kannatettava pyrkimys, ja hallinnon haavoittuvuus­riskit oletettavasti vähenevät keskitetyssä mallissa. Lapsiasia­valtuutetun toimiston pienestä koosta johtuen hallinnolliset tehtävät vaikuttavat sisältö­työn resursseihin enemmän kuin suuremmilla tahoilla. Lisäksi sijaisuuksia ja hallinnollisen työn vastuita on haastavaa koordinoida kuuden henkilö­työvuoden organisaatiossa. Huomautamme tässä kohdin, että lapsiasia­valtuutetun toimistossa työskentelee vakituisesti 6 henkilöä, ei 8-17 henkilöä kuten s. 8 mainitaan. Lapsiasia­valtuutettu korostaa, että viran­omaisen toiminnan haavoittuvuutta voidaan vähentää takaamalla sille toiminnan kannalta riittävät resurssit. Tämä käy ilmi myös kansain­välisestä vertailusta, josta esitys­luonnoksessakin mainitaan kohdassa 5.2.

Muuta huomioitavaa

Lapsiasia­valtuutetulle jää esitys­luonnoksen perusteella osin epäselväksi, miksi hallinto­palvelu­yksikön johtaja nimetään viideksi vuodeksi kerrallaan. On varmasti totta, että näin tuetaan virka­kiertoa ja viraston jatkuvaa kehittämistä ammatti­taitoisesti (s. 52), mutta määrä­aikaisuudet myös aiheuttavat säännöllisin väliajoin tarpeen perehdytykselle, joka vie aikaa hallinto­palvelu­yksikön (ja mahdollisesti erityis­viranomaisten) ydin­tehtäviltä. Toisaalta on todettava myönteisenä se, että virka­kausia ei ole rajoitettu, joka mahdollistaa myös pitkä­jänteisemmän sitoutumisen hallinto­palvelu­yksikön kehittämiseen johto­tasolla.

Virastolle ehdotetaan perustettavaksi ohjaus­ryhmä, joka olisi oikeus­hallinnon erityis­viranomaisia yhdistävä elin (7 §), mutta kuitenkin ilman itsenäistä ratkaisu­valtaa. Ehdotetun asetuksen muotoilussa (”Ohjaus­ryhmässä käsitellään tuki- ja kehittämis­palvelujen laadun­seurantaa, merkittävimpiä hallinnollisia asioita ja niihin liittyviä kehittämis­linjauksia. Ohjaus­ryhmässä voidaan käsitellä myös muita yhteisiä asioita.”) ohjaus­ryhmän tehtävä jää hyvin yleiselle tasolle. Käytännössä tulisi huolehtia siitä, etteivät ohjaus­ryhmässä käsiteltävät asiat kuormita tarpeettomasti erityis­viranomaisten toimintaa ja resursseja.

 

Jyväskylässä 4.2.2022

Elina Pekkarinen, lapsiasiavaltuutettu

Sonja Vahtera, lakimies