LAPS/8/2022, 10.3.2022

Lapsiasia­valtuutetun lausunto edus­kunnan sivistys­valiokunnalle tutkimus­julkaisusta Nuorten syrjäytymisen ehkäisyn palvelu­rakenne, raha­virrat sekä seurannan haasteet

Viite: Kirjallisen lausunnon pyyntö sivistys­valiokunnalta / O 41/2020 vp

Lapsiasia­valtuutetun tehtävänä on arvioida ja edistää lapsen oikeuksien toteutumista. Työn perustana on YK:n lapsen oikeuksien yleis­sopimus (SopS 59 ja 60/1991, LOS), joka on lailla voimaan saatettu ihmisoikeus­sopimus. Sopimus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsiasia­valtuutettu arvioi tutkimus­julkaisua yleis­sopimuksen näkökulmasta.

Lapsiasiavaltuutetun lausunto pdf-muodossa (ei saavutettava) (pdf)

Tutkimus­julkaisun keskeinen sisältö

Edus­kunnan tarkastus­valiokunnan julkaisussa ”Nuorten syrjäytymisen ehkäisyn palvelu­rakenne, raha­virrat sekä seurannan haasteet” tarkastellaan a) nuorten syrjäytymistä ehkäiseviä palvelu- ja etuus­rakenteita sekä palvelun­tuottajien välistä yhteis­työtä, b) nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn käytettyjä resursseja ja niiden kohdentumista sekä c) syrjäytymisen ehkäisyyn käytettyjen julkisten varojen vaikutuksia.

Tutkimus­julkaisun lopussa esitetään strategisen tason, palvelu­tuotantotason ja asiakas­tason suosituksia. Strategisella tasolla suosituksina on seurata rahoitus­järjestelmän vaikuttavuutta, suunnitella budjettia ja seurata sen toteutumista sekä kehittää johtamista yhdys­pinnoilla. Palvelu­tuotanto­tasolla suositellaan kehittämään moni­alaista työtä ja palvelu­tuotantoa, asiakas­tasolla suosituksena on mukauttaa suunnitelmat asiakkaiden tarpeisiin.

Yhteen­veto lapsiasia­valtuutetun kannan­otoista

  • Tutkimus­julkaisun tavoitteet ovat hyviä ja aiheellisia, ja sen tulokset kuvaavat realistisesti ja kriittisesti nuorten syrjäytymistä ehkäisevien palvelujen nykytilaa sekä niiden vaikuttavuuden seurantaa.

  • On myönteistä, että tutkimuksessa on haastateltu nuoria ja heidän näkemyksiään on huomioitu suosituksissa.

  • Tutkimus­julkaisun suositukset ovat kannatettavia, mutta osin liian vaatimattomia.

  • Nuorten syrjäytymisen ja rahoitus- ja palvelu­järjestelmän vaikuttavuuden seuranta­indikaattorit tulisi saada jo käyttöön.

  • Nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja siihen käytettävät budjetti­varat eivät voi olla riippuvaisia poliittisesta tahto­tilasta, vaan syrjäytymisen ehkäisyn tulee olla pitkä­jänteistä toimintaa ja siihen on kohdistettava riittävät voima­varat.

  • Nuorten syrjäytymisen ehkäisyn kannalta olennaista on turvata lasten ja nuorten mielen­terveys- ja päihde­palvelut. Suomen tulee vahvistaa lasten ja nuorten mielen­terveys- ja päihde­palvelujen saatavuutta.

  • Nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tulee olla yksi tärkeä lähtökohta sosiaaliturva­uudistuksessa.

Lapsiasia­valtuutetun kannanotot

Lapsiasia­valtuutettu pitää tutkimus­julkaisun tavoitteita ja tutkimus­kysymyksiä hyvinä ja aiheellisina. Tutkimuksen tulokset kuvaavat realistisesti ja kriittisesti syrjäytymistä ehkäisevien palvelujen nykytilaa ja niiden vaikuttavuuden seurantaa. Lapsiasia­valtuutettu yhtyy näkemyksiin esimerkiksi palvelu­kentän sirpaleisuudesta, moni­ammatillisuuden ja pitkä­jänteisen työn puutteesta, hallinnon­alojen siiloutumisesta, palvelujen vaikuttavuuden seurannan vähäisyydestä sekä poliittisen tahto­tilan merkityksestä varojen ohjautumisessa. Kiitettävänä voidaan pitää sitä, että tutkimuksessa on haastateltu nuoria ja heidän näkemyksiään on huomioitu suosituksissa.

Lapsiasia­valtuutettu pitää julkaisussa esitettyjä suosituksia kannatettavina, mutta osin liian vaatimattomina. On hyvä, että julkaisussa suositellaan rahoitus­järjestelmän vaikuttavuuden seurantaa ja sen kehittämistä. On kuitenkin syytä huomioida, että keskustelua seuranta­indikaattoreista on käyty ainakin kahden vuosi­kymmenen ajan ja että suositusten mukaiset, toisistaan riippumattomat seuranta­indikaattorit tulisi saada jo käyttöön. Luonteva taho nuorten indikaattori­tietojen kehittämiselle ja rahoitus­järjestelmän vaikuttavuuden seurannalle voisi lapsiasia­valtuutetun näkemyksen mukaan olla Itsenäisyyden juhlavuoden lasten­säätiö (Itla) tai raportin suositusten mukaisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tai Nuorisotutkimus­seura. Indikaattori­tietojen kehittämisessä on oltava riittävästi eri tieteen­alojen osaamista ml. talous­tieteen osaamista.

Tutkimus­julkaisun tuloksissa (s. 74) todetaan, että ”poliittista tahto­tilaa valtion budjetti­varojen käyttämiseen yhteisesti nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ei [ministeriöiden mukaan] ole” ja että ”varojen ohjautuminen on sidoksissa sen hetken poliittiseen tahtotilaan”. Suosituksissa näitä asioita ei ole nostettu esille. Lapsiasia­valtuutettu painottaa, että nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja siihen käytettävät budjetti­varat eivät voi olla riippuvaisia poliittisesta tahto­tilasta, vaan syrjäytymisen ehkäisyn tulee olla pitkä­jänteistä toimintaa ja siihen on kohdistettava riittävät voimavarat. Etenkin ennalta­ehkäisevien palvelujen tukeminen on taloudellisesti ja inhimillisesti järkevää, kuten julkaisussa tuodaan esille.

Lapsiasia­valtuutettu muistuttaa, että YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus (jälj. LOS) edellyttää valtioiden ryhtyvän kaikkiin tarpeellisiin lain­säädännöllisiin[1], hallinnollisiin ja muihin toimiin yleis­sopimuksessa tunnustettujen oikeuksien toteuttamiseksi. Tämä tarkoittaa muun muassa, että valtioilla on velvoite varata riittävästi julkisia voimavaroja, jotka kohdennetaan ja käytetään tehokkaasti lasten oikeuksien täysi­määräiseen toteuttamiseen lainsäädännön, politiikkojen, ohjelmien ja talous­arvioiden kautta.[2] Valtiolla on velvoite turvata kaikkien LOS:ssa vahvistettujen oikeuksien toteutumista aktiivisin toimin ja huomioida lapsen edun ensisijaisuus (LOS 3.1 art.) kaikissa lapsiin vaikuttavissa talousarvio­päätöksissä. Lapsen edun ensisijaisuus on ratkaiseva, kun valtiot punnitsevat kilpailevia talousarvio­määrärahoja ja menojen paino­pisteitä[3]

Lapsella on LOS 24 artiklan mukaan oikeus parhaaseen mahdolliseen terveyteen. Oikeus terveyteen sisältää myös ehkäisevän terveyden­huollon sekä valtion velvollisuuden kehittää sitä. Syrjäytymisen ehkäisy on tärkeässä osassa terveyden suhteen.[4] YK:n lapsen oikeuksien komitea (jälj. LOS-komitea) on erikseen ilmaissut huolensa syrjäytymisen vaikutuksista lasten terveyteen ja todennut, että ehkäisevässä terveyden­huollossa tulisi erityisesti puuttua esimerkiksi päihteiden väärin­käyttöön sekä mielen­terveyden ongelmiin.[5] Suunniteltaessa palveluja ja rahoitusta on huomattava, että syrjäytyneet lapset ovat ryhmä, joka tulisi asettaa etusijalle.[6]

Lapsiasia­valtuutettu tapaa säännöllisesti erilaisia lasten ja nuorten ryhmiä selvittääkseen heidän ajatuksiaan ja kokemuksiaan eri teemoista ja heille ajan­kohtaisista asioista. Viime aikoina yksi toistuva lasten ja nuorten esille nostama teema tapaamisissa on ollut mielen­terveys. Ahdistuneisuudesta, mielen­terveyden ongelmista ja mielenterveys­palvelujen saatavuuden haasteista ovat viestineet esimerkiksi Tampereen lasten parlamentin ja nuoriso­valtuuston edustajat, Vaasan nuoriso­valtuuston edustajat, Suomen Kasper ry:n Nuoret ero­vaikuttajat sekä saamelais­lapset ja -nuoret.

Valtion koulu­kodit on toistuvasti kertonut lapsiasia­valtuutetulle lasten ja nuorten vakavan päihteiden­käytön lisääntymisestä, jota myös nuorten huume­kuolemien lisääntyminen indikoi. Nuorten syrjäytymisen ehkäisyn kannalta olennaista on turvata lasten ja nuorten mielen­terveys- ja päihde­palvelut. LOS-komitea on edellisissä Suomea koskevissa loppu­päätelmissään kehottanut, että Suomen tulisi vahvistaa lasten mielenterveys­palvelujen saatavuutta ja taata kaikille lapsille pääsy tutkimuksiin ja hoitoon tarvittaessa.[7] Myös YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitea (TSS-komitea) on painottanut tarvetta lasten ja nuorten erityiselle huomioimiselle mielenterveys­palveluiden saatavuuden parantamisessa.[8] Lasten terveys­palvelujen tarjoamisessa on hyvä huomioida, että TSS-komitea on määritellyt lasten terveys­palvelut sellaisiksi, joiden saavutetusta tasosta tai saatavuudesta ei tule tinkiä esimerkiksi talouden taantumaan vedoten.[9] Tämä on merkittävää ottaen huomioon myös selvityksessä mainitun haasteen toimiviksi todettujen hankkeiden jatkumisesta hallitus­kausien yli (s. 74).

LOS-komitea on myös muille valtioille antamissaan loppu­päätelmissä painottanut mielen­terveyteen liittyvien toimen­piteiden kiireellisyyttä, kehottanut painokkaasti lisäämään mielenterveys­palvelujen tarjontaa lapsille ja nuorille sekä edellyttänyt, että valtiot panostavat mielenterveys­ongelmien juuri­syiden selvittämiseen.[10] Selvityksessä mainitaan erityisinä haasteina syrjäytymiselle Suomen kontekstissa mielenterveys­ongelmien lisäksi päihteiden­käytön aiheuttamat haasteet (s. 15). Myös tähän LOS-komitea on ottanut kantaa ja edellyttänyt, että valtiot esimerkiksi osoittavat riittävästi taloudellisia resursseja nuorille suunnattuihin palveluihin, jotka ovat ehkäiseviä, haittoja vähentäviä ja riippuvuuden hoitoon tarkoitettuja.[11] LOS-komitea on ilmaissut huolensa lasten päihteiden käytöstä ja edellyttänyt Suomelta entistä vahvempia toimen­piteitä asiassa.[12] LOS-komitea on myös esimerkiksi suositellut, että valtio huolehtii nimenomaisesti nuorille suunnattujen päihde­palvelujen saatavuudesta.[13] Lapsiasia­valtuutettu on alleviivannut päihde­palvelujen kehittämistä siten, että ne vastaavat lasten ja nuorten tarpeita.[14]

Lapsiasiavaltuutettu huomauttaa, että nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tulisi alkaa jo varhais­lapsuudesta. Nuorten palvelujen kehittämisen ohella tulee huomiota kiinnittää myös perheiden ja lasten palveluihin. Vaikka julkaisussa (s. 76) todetaan, että ”yli 18-vuotiaiden nuorten syrjäytymistä ehkäiseviin palveluihin käytettiin merkittävästi vähemmän rahaa kuin alle 18-vuotiaille tarkoitettuihin palveluihin”, ei toteamusta tulisi lapsiasia­valtuutetun näkemyksen mukaan tulkita siten, että alle 18-vuotiaiden ja yli 18-vuotiaiden palvelut asetetaan taloudellisessa vertailussa vastakkain. Kaikkia lapsille ja nuorille suunnattuja palveluja tulee kehittää yhden­vertaisesti, jotta julkaisussakin esille tuotu palveluketju olisi mahdollisimman sujuva nuorten kannalta.

Lisäksi lapsiasia­valtuutettu huomauttaa, että nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tulee olla yksi tärkeä lähtökohta sosiaaliturva­uudistuksessa. Lapsiasia­valtuutettu tapasi vuonna 2018 ammatillisessa koulutuksessa opiskelevia nuoria, jotka olivat sitä mieltä, että toisella asteella opinto­lainaa ei tulisi katsoa opinto­tueksi, joka on ensisijainen ennen toimeentulo­tukea, vaan viime kädessä tulisi maksaa toimeentulo­tukea, jos taloudellinen tilanne opiskelijalla on heikko. Lapsiasia­valtuutettu pitää tärkeänä, että nuorten taloudellinen asema turvataan kuitenkin niin, ettei kannustin­loukkuja synny.

Jyväskylässä 10.3.2022

Elina Pekkarinen, lapsiasiavaltuutettu

Terhi Tuukkanen, erikoistutkija

Sonja Vahtera, lakimies


[1] "Lainsäädännöllisiin toimiin", joihin sopimusvaltiot ovat velvollisia ryhtymään talousarvioiden yhteydessä, kuuluvat olemassa olevan lainsäädännön tarkistaminen ja sellaisen lainsäädännön laatiminen ja hyväksyminen, jolla pyritään varmistamaan, että talousarviot ovat riittävän suuria lasten oikeuksien toteuttamiseksi kansallisella ja paikallisella tasolla.

[2] YK:n lapsen oikeuksien komitea yleiskommentti nro 19 (2016) julkisesta budjetoinnista lasten oikeuksien toteuttamiseksi (CRC/C/GC/19), kohdat 18–21.

[3] CRC/C/GC/19, kohdat 45–46.

[4] YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentti nro 15 (2013) lapsen oikeudesta nauttia parhaasta mahdollisesta terveydentilasta (CRC/C/GC/15), kohta 4.

[5] CRC/C/GC/15, kohdat 5, 38 ja 62.

[6] CRC/C/GC/15, kohta 98.

[7] YK:n lapsen oikeuksien komitean loppupäätelmät Suomelle vuodelta 2011(CRC/C/FIN/CO/4), kohta 45.

[8] YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitean loppupäätelmät Suomelle vuodelta 2021 (E/C.12/FIN/CO/7), kohta 44.

[9] Ks. esim. YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitean yleiskommentti nro 14 (2000) oikeudesta parhaaseen mahdolliseen terveyteen (E/C.12/2000/4).

[10] Ks. esim. YK:n lapsen oikeuksien komitean loppupäätelmät Itävallalle vuodelta 2020 (CRC/C/AUT/CO/5-6), kohdat 4 ja 34; YK:n lapsen oikeuksien komitean loppupäätelmät Australialle vuodelta 2019 (CRC/C/AUS/CO/5-6), kohta 38; YK:n lapsen oikeuksien komitean loppupäätelmät Espanjalle vuodelta 2018 (CRC/C/ESP/CO/5-6), kohta 33.

[11] YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentti nro 20 (2016) lapsen oikeuksien täytäntöönpanosta nuoruusiässä (CRC/C/GC/20), kohta 64.

[12] CRC/C/FIN/CO/4, kohta 49.

[13] YK:n lapsen oikeuksien komitean loppupäätelmät Ranskalle vuodelta 2016 (CRC/C/FRA/CO/5), kohta 68.

[14] Ks. esim: Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi (24.2.2021). Saatavilla: https://lapsiasia.fi/-/lausunnot-laps_lausunto_lav_he2412020vp_sotelait.