LAPS/41/2022, 23.5.2022

Lapsiasia­valtuutetun lausunto sisä­ministeriölle hallituksen esitys­luonnoksesta ulkomaalais­lain muuttamisesta

Viite: VN/8021/2022-SM-3, 10.5.2022

Lapsiasia­valtuutetun tehtävänä on arvioida ja edistää lapsen oikeuksien toteutumista. Työn perustana on YK:n lapsen oikeuksien yleis­sopimus (SopS 59 ja 60/1991, LOS), joka on lailla voimaan saatettu ihmisoikeus­sopimus. Sopimus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsiasia­valtuutettu arvioi hallituksen esitystä yleis­sopimuksen näkökulmasta.

Lapsiasia­valtuutetun lausunto pdf-muodossa (ei saavutettava) (pdf)

Hallituksen esitys­luonnoksen keskeinen sisältö

Esitys­luonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalais­lakia. Tarkoituksena on tehdä tarvittavat muutokset EU:n turvapaikka­menettely­direktiivin mukaisen raja­menettelyn käyttöön­ottamiseksi Suomessa.

Lausunto­pyynnössä pyydetään erityisesti ottamaan kantaa raja­menettelyn soveltamiseen ilman huoltajaa olevien ala­ikäisten hakijoiden kohdalla. Menettely­direktiivissä rajataan raja­menettelyn ja ulkomaalais­laissa nopeutetun menettelyn soveltamista tämän ryhmän kohdalla. Direktiivi jättää kansallisen sääntelyn varaan muun menettelyn aikaisen liikkumis­vapauden rajoittamisen järjestämisen sekä menettelyn päättämisen.

Yhteenveto lapsiasia­valtuutetun kannan­otoista

  • Raja­menettelyn soveltaminen yksin maahan tulleisiin lapsiin ja lapsi­perheisiin on haastavaa, ja yleisellä tasolla lapsiasia­valtuutettu ei kannata menettelyn käyttöön­ottoa lasten kohdalla. Hallituksen esitys­luonnosta on kuitenkin vielä täydennettävä, jotta asiaan voidaan ottaa kantaa tarkemmalla tasolla.
  • Hallituksen esitys­luonnoksen lapsi­vaikutusten arviointia tulee tarkentaa.

Lapsiasia­valtuutetun kannan­otot

Lapsiasia­valtuutettu keskittyy lausunnossaan arvioimaan hallituksen esitys­luonnosta lapsiin liittyvien seikkojen osalta.

Lapsiasia­valtuutettu korostaa yleisellä tasolla, että raja­menettelyä harkittaessa tai sitä sovellettaessa lapsi­perheisiin ja yksin maahan tuleviin lapsiin, on ensi­sijaisena harkinta­perusteena kaikissa vaiheissa oltava lapsen etu. Hallituksen esitys­luonnoksessa lapsen edun sisältöä tulisi avata tarkemmin muun muassa kuvaamalla seikkoja, joita erityisesti tulisi ottaa huomioon siinä käsitellyissä tilanteissa. Lapsi­vaikutusten arviointia tulisi myös tarkentaa siten, että arvioinnissa selkeästi esitettäisiin, miten lapsen etua – lapsen oikeuksien toteutumista – on punnittu erilaisissa tilanteissa.

Lapsiasia­valtuutettu kehottaa tekemään huolellisen lapsi­vaikutusten arvioinnin jo sääntelyn vaihto­ehtoja harkittaessa, jotta valittava vaihto­ehto toteuttaisi lapsen etua mahdollisimman täysi­määräisesti.

Raja­menettelyn soveltaminen on rajattu koskemaan vain tilanteita, joissa turvapaikka­hakemus tehdään ulko­rajan rajanylitys­pisteellä tai laittoman ulko­rajan ylityksen yhteydessä (ehdotettu ulkomaalais­lain 104 a §), ja hakemus voitaisiin jättää tutkimatta (ulkomaalais­laki 103 §) tai se voitaisiin ratkaista nopeutetussa menettelyssä (104 §).

Lapsiasia­valtuutetun näkemyksen mukaan yleisellä tasolla raja­menettelyn soveltaminen lapsiin (lapsi­perheisiin ja yksin maahan tulleisiin lapsiin) on haastavaa ja ensi­sijaisesti tulisi harkita, että lapset rajataan raja­menettelyn ulko­puolelle kokonaan. Käytännössä lasten tilanteen arviointi olisi raja­menettelyn lyhyessä neljän viikon määrä­ajassa jo lähes mahdotonta, kuten myös hallituksen esitys­luonnoksessakin yksin maahan tulleiden lasten osalta todetaan (s.11).

Kohdassa 5.1. Vaihto­ehdot ja niiden valinta on esitetty näkemyksiä siitä, miksi menettelyä ei tulisi soveltaa yksin maahan tulleisiin lapsiin (s. 29). Lapsi­perheiden osalta hallituksen esitys­luonnoksessa asiaa ei pohdita samalla tarkkuudella. Ala­ikäisiin kohdistuvat vaikutukset on arvioitu kohdassa 4.2.5 vain hyvin yleisellä tasolla sen kannalta, että raja­menettelyssä rajoitetaan liikkumista vastaanotto­keskuksen alueelle ja mainitaan tiukat kriteerit säilöön­otolle.

Hallituksen esitys­luonnoksessa ei vielä ole esitetty sääntelyä raja­menettelyn soveltamisesta yksin maahan tuleviin ala­ikäisiin hakijoihin. Esitys­luonnoksen mukaan soveltamisesta tullaan päättämään lausunto­palautteen perusteella. Lapsiasia­valtuutettu kuitenkin katsoo, että sääntely­vaihtoehtojen vaikutusten arviointi sekä säännös­ehdotusten tekeminen ja niiden perustelujen laatiminen kuuluu lainvalmistelu­prosessin perus­valmisteluun.

Jyväskylässä 23.5.2022

Elina Pekkarinen, lapsiasiavaltuutettu

Merike Helander, lakimies