LAPS/82/2022, 11.11.2022

Lapsiasia­valtuutetun lausunto sosiaaliturva­komitean lasten ja perheiden sosiaali­turva ja palvelut -työ­ryhmälle

Viite: Lausunto­pyyntö 8.11.2022 / LASPET-työryhmä

Lapsiasia­valtuutetun tehtävänä on arvioida ja edistää lapsen oikeuksien toteutumista. Työn perustana on YK:n lapsen oikeuksien yleis­sopimus (SopS 59 ja 60/1991, LOS), joka on lailla voimaan saatettu ihmisoikeus­sopimus. Sopimus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita.

Sosiaaliturva­komitean alainen lasten ja perheiden sosiaali­turva ja palvelut -työ­ryhmän (LASPET) on käsitellyt kuluvana syksynä sosiaali­huollon, ml. lasten­suojelun, palveluiden sekä etuus­järjestelmän suhdetta. Työ­ryhmä on pyytänyt lapsiasia­valtuutetulta tiivistä lausuntoa keskeisistä ongelmista ja kehittämis­kohteista.

Lapsiasia­valtuutetun lausunto (pdf)

Lapsiasia­valtuutetun huomioita

Yleistä

Suomessa lapsiperhe­köyhyys ei ole yhtä yleistä kuin muissa OECD-maissa, mutta se kasautuu esimerkiksi maahanmuuttaja­taustaisille vahvemmin kuin muualla. Toimeen­tuloon liittyviä ongelmia on erityisesti niillä lapsi­perheillä, joissa on vain yksi huoltaja, huoltajan /huoltajien koulutustaso on matala, huoltaja /huoltajat ovat työttömiä tai opiskelevat, perheessä on useita lapsia tai perhe on ulkomaalais­taustainen.

Muihin OECD-maihin verrattuna Suomen erityis­piirteinä ovat pitkä­aikainen toimeentulo­tuen käyttö ja työssä­käyvien lapsi­perheiden köyhyys. Lapsi­perheet joutuvat toistuvasti ja pitkä­aikaisesti turvautumaan viime­sijaiseksi ja väli­aikaiseksi tarkoitettuun toimeentulo­tukeen. Lisäksi on huomattava, että monet eri tuki­muodot muodostavat kannustin­loukkuja, joista voi olla vaikea päästä irti. Työssä­käynnin kannustimet ovat vähäiset, jos työssä­käynti koetaan tai se tosi­asiasiallisesti on kannatta­matonta.

Lapsi­perheiden toimeen­tuloon vaikuttaa muun muassa asumisen kalleus. Suomen ilmasto edellyttää rakennusten lämmittämistä ja sitä, että asuin­rakennukset täyttävät tietyt standardit, mikä osaltaan tekee asumisesta kallista. Asumis­kulut ovat korkeat erityisesti isoissa kaupungeissa, ja toisaalta haja-asutus­alueilla asuville voi kertyä suuriakin kustannuksia työhön, kouluun ja harrastuksiin liikkumisesta, vaikka varsinaisesti asumiseen liittyvät kustannukset olisivatkin alhaisempia. Energian hinnan­nousukin kaventaa asumisen kustannusten eroa taajamien ja haja-asutus­alueiden välillä.

Perus­asumiskustannuksista voi olla lähes mahdotonta tinkiä. Niiden merkitys matala­palkkaisten perheiden toimeen­tuloon onkin varsin suuri, ja työssä­käynnin kannusteet voivat jäädä vaatimattomiksi, jos vaihto­ehtona on esimerkiksi asumis­tuen ja toimeentulo­tuen turvin rahoitettu asuminen. Tilannetta vaikeuttaa edelleen tiedossa oleva sähkön hinnan erittäin suuri nousu ja inflaatiokehitys. Keski­tuloisten perheiden kohdalla asumis­kustannuksia aiheuttaa lisäksi korkea asuntovelka­taso. Velkaantuneissa koti­talouksissa käytettävissä olevat tulot voivat olla selkeästi alemmat kuin laskennal­listen tulojen määrä.

Viime­aikaiset kriisit, korona­pandemia ja Ukrainan sota seurannais­vaikutuksineen ovat heikentäneet lapsi­perheiden hyvin­vointia ja lisäävät lapsiperhe­köyhyyttä. Vaikka nopeat kerta­luonteiset tuet ovat terve­tulleita toimen­piteitä, tulisi lapsi­perheiden tukemiseen ja erityisesti työssä­käyntiin kannustamiseen määrä­tietoisesti panostaa. Tämä edellyttää työn kannustinten lisäämistä ja työn sekä perheen yhteen­sovittamisen edistämistä.

Lapsiasia­valtuutetun toimistossa on syksyllä 2022 toteutettu viestintä­kampanja, jossa laaja työelämä­verkosto on sitoutunut edistämään työn ja perhe-elämän yhteen­sovittamista. Tämä edellyttää asenne­muutoksia, toiminta­kulttuurin muutoksia ja joustoja niin työn­tekijöiltä kuin erityisesti työn­antajilta silloin, kun työn­tekijän perheessä on lapsia.

Kehittämis­kohteita

Sosiaaliturva­järjestelmän kykyä joustaa nopeastikin muuttuvissa tilanteissa tulee kehittää. Tällä hetkellä sosiaaliturva­järjestelmä on jäykkä ja hidas. Lapsiasia­valtuutettu painottaa, että järjestelmän kehittämisen yhteydessä on välttämätöntä tehdä laaja-alainen ja perusteellinen lapsi­vaikutusten arviointi.

Lapsiasia­valtuutetun havaintojen mukaan, mm. kansalais­yhteydenottojen perusteella, ainakin seuraavan­laisia ongelmia ilmenee:

1. Sosiaaliturva­järjestelmän vaikea­selkoisuus

Sosiaaliturva­järjestelmä on erittäin moni­mutkainen ja vaikeasti hahmotettava kokonaisuus. Viestinnän ja ohjeistuksen kehittämiseen on panostettava. Erityisten nuorten ja lapsi­perheiden on vaikea ymmärtää sosiaali­turvan kokonaisuutta ja saada selvää heille kuuluvista palveluista ja etuuksista, joten heillä voi myös olla haasteita käyttää niitä oikein.

2. Varhais­kasvatuksen laatu ei ole riittävä

Varhais­kasvatuksen laatu on osassa kuntia ja yksiköitä erittäin heikkoa. Tämä voi vaikuttaa etenkin pienten, alle 2-vuotiaiden lasten vanhempien halukkuuteen siirtyä työ­elämään. Erityistä tukea tarvitseville lapsille voi kunnassa olla tarjolla tila­päistä hoito­apua, mutta se ei välttämättä ole laadultaan sellaista, että lapsen voisi jättää hoitoon rauhallisin mielin.

3. Sopivaa palvelua ei ole saatavilla

Esimerkiksi lapsen hoito ja huolen­pito (muun muassa eri syistä erityistä tukea tarvitsevat lapset) saattaa edellyttää, että huoltaja on toistuvasti pois töistä tai joutuu keskeyttämään työ­päivän, minkä seurauksena palkkaa vähennetään. Joskus kyse voi olla myös siitä, että perhe ei voi itse vaikuttaa lapsen tarvitseman palvelun saamisen aikaan ja paikkaa, vaikka edellytyksenä on, että myös huoltaja on paikalla. Palvelun vastaan­ottaminen voi siten ainakin tila­päisesti estää huoltajan työssä­käynnin.

Tulon­menetystä ei näissä tilanteissa korvaa mikään etuus. Huoltajalla on mahdollisuus lyhentää työ­aikaa, mutta se ei välttämättä auta edellä mainituissa tilanteissa, ja se pienentää perheen tuloja.

Huoltajan työssä­käyntiin /työllistymiseen voi vaikuttaa myös muun muassa se, että lapselle ei löydy hoito­paikkaa tai hoitajaa lyhyellä varoitus­ajalla ja lyhyt­aikaisesti. Huoltajan voi olla mahdotonta ottaa vastaan määrä­aikaisia tehtäviä tai pysyvämpiäkään tehtäviä, jos lapselle ei löydy turvallista hoito­paikkaa.

4. Perheet kieltäytyvät avusta palvelu­maksujen vuoksi

Monet sosiaalihuolto­lain mukaiset palvelut ovat lapsi­perheille maksullisia. Vaikka perheellä olisi laskennallisesti riittävästi tuloja, ne eivät välttämättä vastaa käytettävissä olevia tuloja. Myös palvelun laatu vaikuttaa maksu­halukkuuteen. Tarpeellinenkin ennalta ehkäisevä tuki voi siis jäädä saamatta.

5. Palvelujen ja etuuksien moni­mutkaiset yhdistelmät, kun lapsella on useampi kuin yksi koti

Palvelu­järjestelmä on moni­mutkainen, eikä se edelleenkään tunnista riittävästi ero­perheiden todellisuutta. Korostuneesti tämä tulee esiin vuoro­asumisen tilanteissa, ja niissä perheissä, joissa etä- ja lähi­vanhempi asuvat eri paikka­kunnilla tai muuten kaukana toisistaan. Lapsen arkipäivän toimet, kuten varhais­kasvatus, koulu ja harrastukset voivat vaikeutua kohtuuttomasti toisen vanhemman luona asuessa tai oleskellessa, jos palvelu- ja etuus­järjestelmä tunnistaa lapselle vain yhden kodin. Sen seurauksen lapsen oikeus säilyttää suhteensa kumpaankin vanhempaansa voi vaarantua.

6. Opiskelevien perheiden riittävän tuen puute

Syntyvyyden aleneminen ja synnyttäjien keski-iän nousu on haaste suomalaiselle yhteis­kunnalle. Sosiaaliturva­järjestelmän tulisi tukea entistä paremmin opiskelevia nuoria aikuisia siten, että perheellistyminen olisi mahdollista jo opiskelu­aikana.

7. Lapsen sijoitus lasten­suojelun toimen­piteenä vaikuttaa kokonais­valtaisesti perheen tuloihin ja sen myötä usein myös asumiseen

Lasten­suojelun asiakkuus on vahvasti yhteydessä köyhyyteen. Lapsen sijoittaminen kodin ulko­puolelle voi romuttaa perheen talouden lopullisesti. Se tarkoittaa usein myös muuttoa, koska asumis­tuki pienenee. Tämä taas vaikeuttaa lapsen kotilomia, kotiuttamista ja perheen jälleen­yhdistämistä.

Työssäkäyvät, omillaan pärjäävät perheet taasen joutuvat maksamaan toisinaan korkeitakin maksuja lapsen sijoittamisesta kodin ulkopuolelle, mikä tuntuu kohtuuttomalta etenkin tahdon­vastaisten huostaan­ottojen kohdalla. Kohtuuttomuuden kokemus korostuu, jos lasten­suojelun palveluilla ei onnistuta auttamaan lasta ja lapsen tilanne pikemminkin heikkenee kuin paranee (esim. lapsi toistuvasti ”hatkaa”, käyttää päihteitä tms.).

Olemme tässä lyhyessä lausunnossa koonneet ilmiöitä, joita meille lapsiasia­valtuutetun toimistoon välittyy kansalais­yhteydenottojen ja ammattilaisten tahoilta. Haluamme lopuksi muistuttaa, että YK:n lapsen oikeuksien yleis­sopimuksen mukaisesti Suomi on sitoutunut turvaamaan jokaisen lapsen oikeuden ruumiillisen, henkisen, hengellisen, moraalisen ja sosiaalisen kehityksensä kannalta riittävään elintasoon (27 artikla). Ensisijainen vastuu elintason turvaamisesta on lapsen huoltajilla, mutta valtion on tuettava huoltajia tässä tehtävässä ja annettava tarvittaessa erilaista apua ja tukea, joissa kiinnitetään erityisesti huomiota perus­tarpeisiin kuten ravintoon, asumiseen ja vaatetukseen. Tätä vahvistaa myös kansallisen perustus­lain (731/1999) 19.3 §, jonka mukaan julkisen vallan on tuettava perheen ja muiden lapsen huolen­pidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvin­vointi ja yksilöllinen kasvu (19.3 §).

Jyväskylässä 11.11.2022

Elina Pekkarinen, lapsiasia­valtuutettu

Merike Helander, lakimies

Katja Mettinen, ylitarkastaja