LAPS/81/2021, 23.12.2021

Lapsiasia­valtuutetun lausunto sosiaali- ja terveys­ministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi terveydenhuolto­lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta (perus­terveydenhuollon hoitotakuun tiukentaminen)

Viite: VN/12948/2019

Lapsiasia­valtuutetun tehtävänä on arvioida ja edistää lapsen oikeuksien toteutumista. Työn perustana on YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus (SopS 59 ja 60/1991), joka on lailla voimaan saatettu ihmisoikeus­sopimus. Sopimus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsiasia­valtuutettu arvioi esitys­luonnosta yleis­sopimuksen näkökulmasta.

Lausunto on annettu lausunto­palvelu.fi:ssä 23.12.2021.

Lapsiasia­valtuutetun lausunto pdf-muodossa (ei saavutettava)

Esitys­luonnoksen keskeinen sisältö

Esityksessä ehdotetaan tiukennettavaksi perus­terveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsyn määrä­aikoja. Potilaan tulisi olla mahdollista saada arki­päivisin virka-aikana välittömästi yhteys perus­terveydenhuollon toiminta­yksikköön ja saada yksilöllinen arvio hoidon tarpeesta.

Perus­terveydenhuollon kiireettömässä sairaan­hoidossa ensimmäinen hoito­tapahtuma tulisi järjestää seitsemässä vuoro­kaudessa, jos hoito­tapahtuma liittyy sairastumiseen, vammaan, pitkäaikais­sairauden vaikeutumiseen, uusien oireiden esille­tuloon tai toiminta­kyvyn alenemiseen.

Suun terveyden­huollossa hammas­lääke­tieteellisesti tarpeelliseksi todettu tutkimus tai hoito tulisi järjestää kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun arviointi hoidon tarpeesta on tehty.

Laissa olisi lisäksi säännöksiä niitä tilanteita varten, joissa potilas on ensin ohjattu muun terveyden­huollon ammatti­henkilön kuin lääkärin tai hammas­lääkärin vastaanotolle. Erikois­sairaanhoidon hoito­takuun määrä­aikaan ei ehdoteta muutoksia.

Yhteenveto lapsiasia­valtuutetun kannan­otoista

  • Ehdotetut muutokset, joilla pyritään parantamaan hoitoon pääsyn yhden­vertaisuutta, ovat kannatettavia.

  • Esitys­luonnoksessa ei ole täysin tunnistettu kaikkia erityisen haavoittuvia lapsi­ryhmiä, kuten paperittomia lapsia. 

  • Terveys­palvelujen saatavuutta rajoittavat taloudelliset, institutionaaliset ja kulttuuriset esteet tulee tunnistaa, ja tässä on konsultoitava lapsia.

  • Vastuutahot lasten perusterveydenhuollon mielenterveys­palvelujen tarjoamisessa on nimettävä selkeästi.

Lapsiasia­valtuutetun kannan­otot

Lapsiasia­valtuutettu pitää ehdotettuja muutoksia sekä itsessään että tavoitteiltaan (terveyden­huollon perus­palvelujen vahvistaminen ja palvelujen saatavuuden parantaminen) kannatettavina. Sivu­huomioina heti alkuun, että YK:n lapsen oikeuksien yleis­sopimuksen (jälj. LOS) yhtey­dessä on yleensä tapana viitata sopimus­sarjanumeroon SopS 59–60/1991 (vrt. esitys­luon­oksen s. 111).

Lapsella on LOS 24 artiklan mukaisesti oikeus nauttia parhaasta mahdollisesta terveyden­tilasta, ja sopimus­valtioiden tulee erityisesti ryhtyä toimiin varmistaakseen, että kaikki lapset saavat välttämättömän lääkärin- ja terveyden­hoidon, jossa painottuu perus­terveydenhoidon kehittäminen[1].

Ehdotettu uudistus on terve­tullut etenkin nyt vallitsevassa tilanteessa, kun lasten pahoin­vointi on lisääntynyt[2], ja hoitoon pääsyn nopeuttamisen voi katsoa osaltaan edistävän lapsen hyvin­vointiin vaikuttaviin haasteisiin puuttumista.

On hyvä, että esitys­luonnoksessa on huomioitu myös covid-19-pandemian aiheuttama kuormitus terveydenhuolto­järjestelmään sekä sen vaikutus kiireettömien perus­terveydenhuollon palvelujen saatavuuteen (s. 29–31, 42, 54). Nyt ehdotetun uudistuksen käytännön toteutukseen vaikuttavat vääjäämättä resurssi­kysymykset ja esimerkiksi se, millä tasolla terveyden­huollon henkilöstön jaksaminen on pitkän yli­kuormituksen jälkeen. Lapsiasia­valtuutettu toi­voo, että resurssi­kysymysten lisäksi huomioidaan myös muut hoidon saavutettavuuteen vaikuttavat tekijät.

Haavoittuvassa asemassa olevat

Esitys­luonnoksen mukaan sen tavoitteena on myös ”väestö­ryhmien välisten hyvinvointi- ja terveys­erojen kaventaminen” (s. 58). LOS 2.1 artikla edellyttää sopimus­valtioiden takaavan yleis­sopimuksessa tunnustetut oikeudet kaikille niiden lainkäyttö­vallan alaisille lapsille ilman minkään­laista syrjintää. Lisäksi LOS 2.2 artiklan nojalla sopimus­valtioiden tulee ryhtyä kaikkiin tarpeellisiin toimiin varmistaakseen, että lasta suojellaan kaiken­laiselta syrjinnältä ja rangaistukselta, jotka perustuvat hänen vanhempiensa, laillisten huoltajiensa tai muiden perheen­jäsentensä asemaan, toimintaan, mieli­piteisiin tai vakaumuksiin.

Esitys­luonnoksessa todetaan, että ”hoitoon pääsyn nopeutumisesta hyötyisivät erityisesti myös haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt” (s. 78). Lapsi­vaikutukset-osiossa on erikseen todettu, että ”esitys parantaisi yhden­vertaisesti lasten mahdollisuuksia päästä nopeammin hoitoon” (s. 77). Näin varmasti voidaan pitkälti olettaa käyvän, mutta jää epäselväksi, keitä oikeastaan tarkoitetaan viitatessa haavoittuvassa asemassa oleviin, sekä se, miten heidän asemansa paranee.[3]

Lapsi­vaikutusten arvioinnissa ei ole täysin onnistuttu kiinnittämään huomiota haavoittuvassa asemassa oleviin lapsiin. Huomioiden esimerkiksi vastikään valmistunut Lapsi­vaikutusten arvioinnin käsikirja lain­valmistelijoille, jää epäselväksi, miksei osiossa ole tuotu esiin tilanne­kuvaa esimerkiksi paperittomien lasten osalta.[4] Edellä mainitussa käsi­kirjassa on tarkistus­lista, joka antaa osviittaa siitä, mitä arvioinnissa tulee huomioida.[5] Oletukset myönteisistä vaikutuksista kaikille lapsille eivät ole riittäviä lapsi­vaikutusten arvioinnin funktion kannalta.

Myös LOS:n osalta haavoittuvassa asemassa olevat lapset on nostettu esitys­luonnoksessa esiin ja viitattu erityisesti vamman kanssa eläviin sekä vähemmistöihin kuuluviin lapsiin (s. 114).[6] Herää kuitenkin kysymys, miten esimerkiksi kiistattomasti haavoittuvassa asemassa olevien paperittomien lasten aseman katsotaan paranevan esitettävien muutosten myötä. YK:n lapsen oikeuksien komitea (jälj. LOS-komitea) on alle­viivannut, että ”jokaisella siirtolais­lapsella tulisi olla pääsy terveyden­huoltoon yhden­vertaisesti kansalaisten kanssa heidän siirtolais­asemastaan riippumatta”.[7]  

Tiettyjen haavoittuvassa asemassa olevien, kuten paperittomien lasten, hoitoon pääsyn turvaaminen tulisi varmasti ensi­sijaisesti toteuttaa muussa yhteydessä, kuin hoito­takuuseen liittyen, mutta lapsiasia­valtuutettu näkee tarpeelliseksi myös tässä yhteydessä[8] nostaa esiin, että paperittomilla lapsilla on yhtä lailla oikeus parhaaseen mahdolliseen terveyteen. On hyvä, että valtio­neuvosto on käynnistänyt selvitys­työn paperittomien henkilöiden sosiaalisten oikeuksien toteutumisesta Suomessa, mutta lasten oikeuksien näkökulmasta tilanne on yksi­selitteinen ja selkeä: kaikilla Suomen lainkäyttö­vallan alaisilla lapsilla on LOS 2 ja 24 artiklojen mukaan oikeus parhaaseen mahdolliseen terveyteen.[9]

Esityksessä on tuotu esille YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansain­välisen yleis­sopimuksen (jälj. TSS-sopimus) ja YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitean[10] (jälj. TSS-komitea) asettamia edellytyksiä oikeuden parhaaseen mahdolliseen terveyteen (12 art) toteutumiselle (s. 111-112). On totta, että TSS-oikeuksiin liittyy harkinta­marginaalia (s. 111), mutta esitys­luonnoksessa ei kuitenkaan selvä­sanaisesti tuoda esiin sitä, että TSS-komitea on myös määritellyt tiettyjä vähimmäis­edellytyksiä (nk. core obligations), joista ei saa poiketa.[11]

Vähimmäis­velvollisuutena koskien oikeutta parhaaseen mahdolliseen terveyteen on muun ohella, että terveyden­huoltoon pääsyssä huomioidaan erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat.[12] Haavoittuva asema voi johtua oleskelu­oikeusasemasta,[13] ja on syytä tunnustaa myös se, että lapset ovat jo pelkästään ikänsä vuoksi haavoittuvassa asemassa. Esitys­luonnoksessa tuodaan TSS-sopimuksen velvoitteiden lisäksi esiin TSS-komitean Suomelle maalis­kuussa 2021 antamat loppu­päätelmät, joissa on mm. kehotettu huomioimaan paperittomien asema[14] sote-uudistuksessa (s. 112). Asiaan ei kuitenkaan loppu­päätelmiä koskevan toteamuksen lisäksi oteta kantaa.

Lapsiasia­valtuutettu on ollut huolissaan paperittomien lasten asemasta ja edellyttänyt huomion kiinnittämistä heidän yhden­vertaiseen kohteluunsa.[15] Lapsella on erittäin rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa siihen, missä oleskelee tai onko hänellä vakuutuksia, jotka oikeuttaisivat terveyden­huollon palveluihin. LOS-komitea on yksi­selitteisesti kieltänyt lapsen syrjinnän perustuen esim. vanhemman asemaan ja toisaalta painottanut sitä, että kaikki yleis­sopimuksessa lapsille taatut oikeudet ovat keskenään riippuvaisia ja yhtä tärkeitä. Tämä tarkoittaa sitä, että oikeuden terveyteen toteutuminen ”on myös välttämätöntä kaikkien muiden yleis­sopimuksen mukaisten oikeuksien nauttimisen kannalta”.[16]

Ajallisen hoito­takuun lisäksi huomioitavaa

Terveys­palvelujen saavutettavuuden parantamisessa aika ei ole ainoa huomioitava seikka, vaan hoitoon pääsyyn voi vaikuttaa moni muukin asia. Sopimus­valtioiden tulisi tunnistaa ja poistaa lasten pääsyä terveys­palvelujen piiriin rajoittavat esteet, myös taloudelliset, institutionaaliset ja kulttuuriset esteet.[17] LOS-komitea on todennut, että sopimus­valtioiden tulisi yhdessä nuorten kanssa tehdä kattavia selvityksiä esteistä, joita nuoret kohtaavat palveluihin pääsyssä.[18] Paperittomien lasten ja nuorten kohdalla korostuu se, että vaikka oikeudet palveluihin olisi laissa turvattu, voi ilmetä hallinnollisia ja muita esteitä niihin pääsyssä.[19]

Lisäksi loppuun on syytä todeta, että perus­tason mielenterveys­palvelujen saatavuus on ensi­arvoisen tärkeää ja siksi lasten ja nuorten perus­terveydenhuollon mielenterveys­palvelujen heikko järjestely herättää huolta: erityisesti lasten mielen­terveyttä tukevien palvelujen yhden­vertainen saatavuus, jonka haasteet käyvät osin ilmi myös esitys­luonnoksesta (esim. s. 30, 67). Onkin ehdottoman hyvä, että mielenterveys­palvelujen saatavuutta perus­terveydenhuollossa pyritään parantamaan (s. 67) ja että esitys­luonnoksessa todetaan hyvinvointi­alueiden velvollisuudeksi jatkaa hoito- ja palvelu­polkujen selkeyttämistä (s. 68). Lapsilla tulee olla yhden­vertainen pääsy mielenterveys­palveluihin riippumatta siitä, missä he asuvat, ja varmin keino turvata tämä on säätää selkeistä vastuu­tahoista.

Lapsi­vaikutusten arviointi -osiossa todetaan, että ”hoitoon pääsyn nopeutuminen seitsemään päivään parantaisi erityisesti mielen­terveyden ongelmista ja oireista kärsivien lasten ja heidän perheidensä tilannetta” (s. 78). Lapsiasia­valtuutettu haluaa muistuttaa, että hoito­takuun merkitys on vähäinen, eikä sen hyöty tavoita kaikkia lapsia yhden­vertaisesti, ellei perustason mielenterveys­palvelujen vastuutahoa määritellä selkeästi laissa. Pahimmassa tapauksessa kukaan ei ota vastuuta lasten mielenterveys­palvelujen piiriin pääsystä.[20]

 

Helsingissä 23.12.2021

Elina Pekkarinen, lapsiasiavaltuutettu

Sonja Vahtera, lakimies


[1] Perus­terveydenhuollosta YK:n lapsen oikeuksien komitea on todennut mm. seuraavaa: ”Valtioiden tulisi ensisijaisesti pyrkiä takaamaan lapsille yleinen pääsy perus­terveydenhoito­palveluihin, joita tarjotaan mahdollisimman lähellä lasten ja heidän vanhempiensa asuinpaikkaa ja etenkin paikallis­ympäristössä.” YK:n lapsen oikeuksien komitean yleis­kommentti nro 15 (2013) lapsen oikeudesta nauttia parhaasta mahdollisesta terveyden­tilasta (CRC/C/GC/15), kohta 36.

[3] Kyseisessä kohdassa esitys­luonnoksessa viitataan sosiaalihuolto­lain mukaisesti erityistä tukea tarvitseviin henkilöihin.

[4] ”On myös huolehdittava siitä, että haavoittuvassa asemassa olevien lasten hyvin­voinnista ja oikeuksien toteutumista kuvaavaa tietoa (tutkimukset, selvitykset ja raportit) käytetään lain­valmistelussa ja sen lapsivaikutusten arvioinnissa lapsen oikeuksien komitean suositusten mukaisesti. Kansalais­järjestöillä, jotka työskentelevät eri lapsi- ja nuorisoryhmien sekä heidän perheidensä kanssa, on myös tietoa, jota voidaan lain­valmistelussa hyödyntää.” Iivonen, Esa ja Pollari, Kirsi: Lapsivaikutusten arvioinnin käsikirja lain­valmistelijoille. Valtio­neuvoston kanslian julkaisuja 2021:5, s. 46. Saatavilla: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-370-8.

[5] Ibid. s. 55-63.

[6] YK:n lapsen oikeuksien komitea on tunnistanut useita haavoittuvia lapsiryhmiä, ks. esim. YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentti nro 4 (2003) nuorten terveydestä ja kehityksestä lapsen oikeuksien yleissopimuksen yhteydessä (CRC/GC/2003/4), kohdat 23, 34, 38; YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentti nro 6 (2005) ilman huoltajaa olevien ja perheestään eroon joutuneiden lasten kohtelu kotimaansa ulkopuolella (CRC/GC/2005/6) kohdat 4 ja 31; YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentti nro 7 (2005) Lapsen oikeuksien täytäntöönpano varhaislapsuudessa (CRC/C/GC/7/Rev.1), kohta 24; YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentti nro 14 (2013) lapsen oikeudesta saada etunsa otetuksi ensisijaisesti huomioon (CRC/C/GC/14), kohta 75.

[7] Siirtotyöläisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksia käsittelevän komitean ja YK:n lapsen oikeuksien komitean yhteinen yleiskommentti nro 23 (2017) lasten ihmisoikeuksiin kansain­välisen siirtolaisuuden yhteydessä liittyvistä valtioiden velvollisuuksista lähtö-, kauttakulku, kohde- ja paluumaissa (CMW/C/GC/4 – CRC/C/GC/23), kohta 55.

[8] Ks. myös esim. lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle hyvinvointi­alueiden perustamista ja sosiaali- ja terveyden­huollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon perus­kirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi.

[9] CRC/C/GC/15, kohta 100.

[10] TSS-komitean ratkaisu­käytännöstä on pääteltävissä, että se arvioi sopimus­valtion toimien yleis­sopimuksen mukaisuutta erityisesti suhteessa siihen, kuinka haavoittuvan ryhmän oikeuksien rajoittamisesta on kyse. Liebenberg, Sandra: Between Sovereignty and Accountability: The Emerging Jurisprudence of the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights Under the Optional Protocol. Human Rights Quarterly, Volume 42, Number 1, February 2020, s. 84.

[11]YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitean yleiskommentti nro 3 (1990) sopimus­valtioiden velvoitteiden luonteesta, kohta 10.

[12] YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitean yleiskommentti nro 14 (2000) oikeudesta parhaaseen mahdolliseen terveyteen (E/C.12/2000/4), kohta 43 (a).

[13] Siirtotyöläisten ja heidän perheen­jäsentensä oikeuksia käsittelevän komitean ja YK:n lapsen oikeuksien komitean yhteinen yleiskommentti nro (2017) lasten ihmisoikeuksia koskevista yleisperiaatteista kansain­välisen siirtolaisuuden yhteydessä (CMW/C/GC/3 – CRC/C/GC/22), kohta 3.

[14] ”The Committee also recommends that, in addition to taking account of regional characteristics, the reform should also address the obstacles to access to services by groups such as unemployed persons, older persons and undocumented migrants. Recalling its general comment No. 14 (2000) on the right to the highest attainable standard of health, the Committee recommends that the State party ensure that all persons, including migrants, have in law and in practice equal access to preventive, curative and palliative health services, regardless of their legal status and documentation.” YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitean suositukset Suomelle perustuen Suomen seitsemänteen määräaikais­raporttiin taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansain­välisen yleissopimuksen täytäntöön­panosta (E/C.12/FIN/CO/7), kohta 42.

[15] Ks. esim: Lapsiasia­valtuutetun vuosikirja 2020, jossa painotetaan sitä, ”että niin lain­valmistelussa kuin muissakin hallitus­ohjelman mukaisissa toimissa varmistetaan kattavalla lapsi­vaikutusten arvioinnilla, että tehtävät päätökset eivät johda lasten suoraan tai välilliseen syrjintään…. Pakolais- ja turvapaikan­hakija­lapset sekä paperittomat lapset ovat haavoittuva ryhmä, joiden yhden­vertaiseen kohteluun on kiinnitettävä erityistä huomiota.” Lapsen etua etsimässä: Lapsiasia­valtuutetun vuosikirja 2020. Lapsiasia­valtuutetun toimiston julkaisuja 2020:2, s. 22-23. Saatavilla: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-919-3.

[17] Ibid., kohta 29.

[18] YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentti nro 20 (2016) lapsen oikeuksien täytäntöön­panosta nuoruusiässä (CRC/C/GC/20), kohta 57.

[19] Näitä ovat muun muassa henkilöllisyys­asiakirjoja tai sosiaaliturva­tunnuksia koskevat vaatimukset, vahingolliset ja epätarkat iänmääritys­menetelmät, taloudelliset ja kielelliset esteet sekä riski siitä, että palveluun pääsy johtaa pidätykseen tai karkotukseen. CRC/C/GC/20, kohta 76.