LAPS/29/2021, 1.3.2023

Lapsiasia­valtuutetun lausunto sosiaali- ja terveys­ministeriölle esityksestä valtio­neuvoston asetukseksi erikois­sairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä annetun asetuksen muuttamisesta

Viite: VN/28904/2022

 

Lapsiasia­valtuutetun tehtävänä on arvioida ja edistää lapsen oikeuksien toteutumista. Työn perustana on YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus (SopS 59 ja 60/1991, LOS), joka on lailla voimaan saatettu ihmisoikeus­sopimus. Sopimus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsiasia­valtuutettu arvioi esitystä yleis­sopimuksen näkö­kulmasta.

Lapsiasia­valtuutetun lausunto pdf-muodossa (pdf)

Esityksen keskeinen sisältö

Uuden sukupuolen vahvistamisesta annetun lain voimaan­tullessa nykyinen translaki kumotaan ja täten myös sen nojalla annettu sukupuolen muuttamiseen tähtäävän tutkimuksen ja hoidon järjestämisestä sekä lääke­tieteellisestä selvityksestä trans­seksuaalin sukupuolen vahvistamista varten annettu sosiaali- ja terveys­ministeriön asetus (1053/2002, transasetus) kumoutuu.

Kyseisessä asetuksessa muun ohella säädetään hoidon keskittämisestä. Sääntely keskittämisestä tulee kuitenkin säilyttää ja siirtää toiseen asetukseen. Keskittämisestä ehdotetaan säädettävän erikois­sairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä annetussa valtio­neuvoston asetuksessa (582/2017, keskittämis­asetus).

Yhteen­veto lapsiasia­valtuutetun kannan­otoista

  • Perus­terveydenhuollon ammattilaisten osaamista sukupuoli­dysforiasta ja sukupuolen moninaisuudesta tulee lisätä merkittävästi.

  • On tärkeää turvata lapsen pääsy maan­tieteellisesti saavutettavaan sekä laadukkaaseen hoitoon.

  • Nk. trans­poliklinikoiden resursseja on lisättävä.

Lapsiasia­valtuutetun kannan­otot

Lapsiasia­valtuutettu arvioi käsillä olevista asetusehdotuksista nk. keskittämis­asetusta tarkastellen sitä erityisesti YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 24 artiklassa vahvistetun lapsen oikeuden parhaaseen mahdolliseen terveyden­tilaan kautta. Kyseinen artikla edellyttää sopimus­valtioilta pyrkimystä varmistaa, ettei yksikään lapsi joudu luopumaan oikeudestaan nauttia terveys­palveluista. Toimen­piteitä ja erityis­huomiota tulee kohdistaa epä­edullisessa asemassa oleviin ja riittämättömiä palveluja tarjoavilla alueilla asuviin lapsiin.[1]

Lapsen oikeus parhaaseen mahdolliseen terveyden­tilaan edellyttää lisäksi, että terveys­palvelut ovat laadukkaita ja että saatavilla on riittävästi asian­mukaisesti koulutettua ja osaavaa henkilö­kuntaa, jotta kaikilla lapsilla on pääsy tarvitsemiinsa terveys­palveluihin.[2]

Lapsiasia­valtuutetun käsityksen mukaan osaavan henkilö­kunnan saatavuudessa on paljon maan­tieteellistä vaihtelua. Lapsiasia­valtuutetun tapaamisessa sateen­kaarevien nuorten kanssa vuonna 2021 nousi esiin haasteita muun muassa koulu­terveyden­huollossa.

Lapsiasia­valtuutetun saamat tiedot eivät tue sitä, että koulu­terveyden­huollossa olisi tällä hetkellä riittävää osaamista sukupuolen moninaisuudesta tai sukupuoli­dysforian hoidosta. Alla suoria lainauksia nuorilta:

”Mutta mä oon kuullu paljon niinku just terveyden­huollosta negatiivista mun kavereilta, jotka kuuluu seksuaali- tai sukupuoli­vähemmistöön. Et he on kyl kohdannu taas sit semmosta niinku, ehkä semmost viel epä­sopivampaa käyttäytymistä. Et mulle se on lähinnä ollu sit semmosta, et oletetaan, et on sit hetero ja cis-sukupuolinen.”

”Mä koen, että varsinkin siis sellaset vähän no, miten nyt sanois, ei-kaupunki­alueiden pikku­koulut, ni ne ei tuu suostumaan edistämään sitä sellasta tasa-arvosuutta, ellei sitten ihan rauta­langasta vääntämällä. Että muulla tavoin siihen ei oikeen päästä. Ja mieluisintahan se olis, että kaikilla on kiva olla ja kaikki haluu kaikille hyvää, mutta faktahan on valitettavasti se, että kaikki ei vaan halua hyvää. Tai siis että ihmiset ei aina tiedä mikä se hyvä on, vaikka mieltävätkin tekevänsä hyvää.”

”Oppi­laitosten työn­tekijät kaipaa enemmän siis koulutusta oikean­laisesta kohtaamisesta, ja mikä sitten on sitä väärän­laista kohtaamista.”

Yleisesti lapsiasia­valtuutettu toteaa, että kaikkien lasten hoitoon pääsy on hoidon­tarpeen syystä ja lapsen maan­tieteellisestä sijainnista huolimatta turvattava yhden­vertaisesti.

Matka sukupuoli­dysforiaan erikoistuneen moni­ammatillisen hoidon pariin on hyvin pitkä etenkin Itä- ja Pohjois-Suomesta. Lapselle matka on suhteellisesti vielä pidempi ja hankalampi kuin jo itsenäiselle aikuiselle, ja YK:n lapsen oikeuksien komiteakin on alleviivannut terveys­palvelujen saatavuutta kohtuullisen väli­matkan päässä.[3]

Lapsiasia­valtuutettu ymmärtää kolmannen trans­poliklinikan perustamiseen liittyvät haasteet sikäli, että pelkästään olemassa olevia HYKSin ja TAYSin trans­poliklinikoita on vaivannut pula osaavasta henkilöstöstä (s. 3.). Lapsiasia­valtuutettu ymmärtää, että osaavaa henkilöstöä ei ilmaannu tyhjästä. Siksi Suomessa on panostettava riittävään erikoistumis­koulutukseen.

Lapsiasia­valtuutettu pitää tärkeänä olemassa olevien trans­poliklinikoiden resurssien lisäämistä siten, että ne pystyvät vastaamaan hoidon­tarpeeseen.

Lisäksi lapsiasia­valtuutettu edellyttää, että ECRI:n suositusta edistetään ja Suomeen pyritään perustamaan kolmas erityis­poliklinikka.

Lopuksi termistö­valintaan liittyvänä huomautuksena, että perustelu­muistion sivulla 10 puhutaan trans­sukupuolisuudesta trans­seksuaalisuutena. Tämä korjattaneen. Muistutus myös lapsiasia­valtuutetun kirjoitus­asusta (s. 11 ”Lapsiasiain­valtuutettu”).   

Jyväskylässä 1.3.2023

Elina Pekkarinen, lapsiasia­valtuutettu

Sonja Vahtera, lakimies


[1] YK:n lapsen oikeuksien komitean yleis­kommentti nro 15 (2013) lapsen oikeudesta nauttia parhaasta mahdollisesta terveyden­tilasta (CRC/C/GC/15), kohdat 11 ja 28.

[2] CRC/C/GC/15, kohdat 27 ja 116.

[3] CRC/C/GC/15, kohta 114.