LAPS/43/2021, 23.2.2022

Lapsiasia­valtuutetun lausunto edus­kunnan sosiaali- ja terveys­valiokunnalle hallituksen esityksestä edus­kunnalle laeiksi sosiaalihuolto­lain ja ikääntyneen väestön toimint­akyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveys­palveluista annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Viite: Sosiaali- ja terveys­valiokunta perjantai 25.2.2022 klo 9.00 / HE 231/2021 vp / Lausunto­pyyntö

Lapsiasia­valtuutetun tehtävänä on arvioida ja edistää lapsen oikeuksien toteutumista. Työn perustana on YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus (SopS 59 ja 60/1991, LOS), joka on lailla voimaan saatettu ihmisoikeus­sopimus. Sopimus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsiasia­valtuutettu arvioi hallituksen esitystä yleis­sopimuksen näkökulmasta.

Lapsiasia­valtuutetun lausunto pdf-muodossa (ei saavutettava) (pdf)

Hallituksen esityksen keskeinen sisältö

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi sosiaalihuolto­lakia, ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveys­palveluista annettua lakia, sosiaali- ja terveyden­huollon asiakas­maksuista annettua lakia sekä yksityisistä sosiaali­palveluista annettua lakia.

Esityksen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa muun muassa koti­hoidon resursseja ja laatua, kehittää asumisen väli­muotoisia ratkaisuja ja palvelu­järjestelmää, tehostaa omavalvontaa ja vanhusp­alvelujen johtamista sekä ottaa käyttöön teknologisia ratkaisuja iäkkäiden henkilöiden kotiin annettavissa palveluissa. Kotiin annettavia palveluja ja asumis­palveluja koskevat sosiaalihuolto­lain säännökset ehdotetaan uudistettavaksi.

Säännökset lapsi­perheen oikeudesta koti­palveluun erotettaisiin omaksi kokonaisuudekseen, mikä mahdollistaa säännösten muotoilemisen niin, että ne kuvaavat nykyistä täsmällisemmin lapsi­perheen tarpeita, mutta säilyvät asia­sisällöltään pääosin ennallaan. 

Yhteenveto lapsiasia­valtuutetun kannanotoista

  • Lapsi­perheiden koti­palvelun erottaminen omaksi säännökseksi on hyvä ratkaisu.
  • Esitys jättää epäselväksi, miten lapsi­perheiden kohdalla koti­palvelun lisäksi tarjottavat tuki­palvelut on tarkoitus jatkossa järjestää.
  • Lapsi­perheiden koti­palvelujen toteutumista on seurattava aktiivisesti ja varmistettava, että palvelua järjestetään tosi­asiallisen tarpeen mukaisesti ja että niiden toteuttamiseen on käytettävissä riittävät ja ammatti­taitoiset resurssit.

Lapsiasia­valtuutetun kannanotot

Lapsiasia­valtuutettu ottaa lausunnossaan kantaa hallituksen esitykseen vain siltä osin kuin se koskee lapsi­perheiden oikeutta koti­palveluun.

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 3.2 artiklan mukaan sopimus­valtiot ovat sitoutuneet takaamaan lapselle hänen hyvin­voinnilleen välttämättömän suojelun ja huolen­pidon ottaen huomioon hänen vanhempiensa, laillisten huoltajiensa tai muiden hänestä oikeudellisessa vastuussa olevien henkilöiden oikeudet ja velvollisuudet. Tähän pyrkiessään sopimus­valtiot ryhtyvät kaikkiin tarpeellisiin lain­säädäntö- ja hallinto­toimiin. Sopimuksessa tunnustetaan lapsen vanhempien ja laillisten huoltajien ensi­sijainen vastuu lapsen hyvin­voinnista (erityisesti 5 artikla ja 18.1 artikla), mutta myös valtion vastuu tukea vanhempia ja huoltajia heidän lastenkasvatus­tehtävässään (18.2 artikla). Myös perustus­laki vahvistaa vastaavat perus­oikeudet (PL 19 §).

Lapsi­perheiden koti­palvelu on tarkoitettu ennalta­ehkäiseväksi palveluksi, jonka tehtävänä on tukea perheen jaksamista ja pärjäämistä joko tilapäisissä tai pidempi­aikaisissa kuormittavissa tilanteissa. Kynnyksen tarjota perheelle koti­palvelua tulisi olla matala.

Kotiin annettavia palveluja koskevien sosiaalihuolto­lain säännösten rakenne ehdotetaan uudistettavaksi niin, että koti­palvelu ja koti­sairaanhoito yhdistetään koti­hoidoksi. Koti­palvelun käsite koskisi jatkossa ainoastaan lapsi­perheiden palvelua, ja lapsi­perheen oikeus koti­palveluun erotettaisiin omaksi pykäläkseen. Lapsi­perheen koti­palveluista säädettäisiin sosiaalihuolto­lain uudessa 18 a §:ssä. 

Hallituksen esityksen mukaan (s. 71) esitys ei muuta nykyisen, subjektiivisena oikeutena myönnettävän lapsi­perheiden koti­palvelun saanti­oikeuksia, mutta palvelun merkitys sosiaalihuolto­laissa säädettynä omana palvelunaan tekee siitä näkyvämmän ja voi siten tosi­asiallisesti parantaa lapsi­perheiden palvelujen saantia. Lisäksi perusteluissa todetaan, että palvelun sisällön täsmentäminen lapsi­perheen tarpeita vastaavaksi vahvistaa palvelun alku­peräistä tarkoitusta lapsi­perheen arjen toiminta­kykyä turvaavana ja vahvistavana palveluna.

Lapsiasia­valtuutetun näkemyksen mukaan lapsi­perheiden koti­palvelun erottaminen omaksi säännökseksi on hyvä ratkaisu. Myös terminologinen koti­palvelun erottaminen kotihoidosta on kannatettava muutos.

Esityksessä ei ole arvioitu sen vaikutuksia lapsiin ja lapsi­perheisiin, lukuun ottamatta edellä mainittua toteamusta mahdollisesta palvelujen saannin parantumisesta. Tämä lienee seurausta siitä, että esitys keskittyy vahvasti ikä­ihmisille annettaviin palvelujen järjestämiseen, eikä esityksellä ole tarkoitus muuttaa nykytilaa lapsiperheiden osalta. Siitä huolimatta jatko­seurannan kannalta olisi ollut tärkeää, että esityksessä olisi tuotu esiin muun muassa se, kuinka paljon lapsi­perheet saavat koti­palvelua ja missä määrin palvelut vastaavat palvelu­tarpeeseen.

Lapsiasia­valtuutettu pitää tärkeänä, että myös lapsi­perheiden koti­palvelujen toteutumista seurataan aktiivisesti ja varmistetaan, että palvelua järjestetään tosi­asiallisen tarpeen mukaisesti ja että niiden toteuttamiseen on käytettävissä riittävät ja ammatti­taitoiset resurssit.

Koti­palveluna (18 a §) järjestetään perheen yksilöllisen tarpeen mukaan hoitoa ja huolen­pitoa, lapsen hoidon ja kasvatuksen tukemista, aterioiden valmistamiseen, vaatteiden huoltamiseen ja kodin siisteydestä huolehtimiseen liittyviä tehtäviä sekä muita jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Sen lisäksi yksityis­kohtaisten perustelujen (s. 91) mukaan koti­palvelun ohella lapsi­perheessä voidaan tarvita myös laki­ehdotuksen 19 §:ssä tarkoitettuja tuki­palveluja, esimerkiksi ateria-, vaatehuolto- ja siivous­palvelua, joita järjestettäisiin lapsi­perheen jäsenelle samoin perustein kuin muillekin asiakkaille.

Tuki­palveluja koskevan 19 § 3 momentissa säädetään tuki­palvelujen saannin edellytyksistä, jotka ovat samat kuin 19 a §:n koti­hoidon saannin edellytykset.

Nykytilasta poiketen ehdotetussa säännöksessä ei ole mainittu enää synnytystä edellytyksenä tuki­palvelujen saamiselle. Yksityis­kohtaisten perustelujen mukaan näin on tehty siksi, että synnytys on mainittu 18 a §:ssä perusteena lapsi­perheen koti­palvelun saamiseksi. Esityksestä ei kuitenkaan käy ilmi, miksi tuki­palveluja ei tulisi järjestää jatkossa synnytyksestä seuraavan tarpeen vuoksi. Onko tarkoitus, että kotipalvelu itsessään jo kattaisi myös 19 §:ssä tarkoitetut tuki­palvelut? Millä tavoin synnytys­tilanne eroaisi muista lapsi­perheen koti­palvelun edellytyksinä mainituista tilanteista tuki­palvelujen järjestämisen kannalta? Viittaamme myös sosiaalihuolto­lain 3 §:n (määritelmät) perusteluihin (s. 91), jossa todetaan, että ”[e}hdotetussa laissa tukipalvelut olisivat erillisiä sosiaali­palveluja eivätkä koti­palvelun liitännäis­palveluja”.

Lapsiasia­valtuutettu katsoo, että esitys on tältä osin epäselvä ja ehdottaa, että sosiaali- ja terveys­valiokunta tarvittaessa ottaisi kantaa lapsi­perheiden koti­palvelun lisäksi tarjottavien tuki­palvelujen järjestämiseen.

Jyväskylässä 23.2.2022

Elina Pekkarinen, lapsiasiavaltuutettu

Merike Helander, lakimies