LAPS/47/2024, 23.5.2024

Lapsiasia­valtuutetun lausunto edus­kunnan sosiaali- ja terveys­valiokunnalle hallituksen esityksestä edus­kunnalle laiksi tupakka­lain muuttamisesta

Viite: Sosiaali- ja terveys­valiokunta perjantai 24.5.2024 klo 9.00 / HE 38/2024 vp / Asiantuntija­pyyntö

Lapsiasia­valtuutetun tehtävänä on arvioida ja edistää lapsen oikeuksien toteutumista. Työn perustana on YK:n lapsen oikeuksien yleis­sopimus (SopS 59 ja 60/1991, LOS), joka on lailla voimaan saatettu ihmisoikeus­sopimus. Sopimus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsiasia­valtuutettu arvioi hallituksen esitystä yleis­sopimuksen näkö­kulmasta.

Yhteen­veto lapsiasia­valtuutetun kannan­otoista

  • Lapsiasia­valtuutetun näkemyksen mukaan hallituksen esitys on risti­riidassa tupakka­lain tavoitteiden kanssa.

  • Savuttomia nikotiini­tuotteita koskevat rajoitukset ovat osin kannatettavia mutta eivät riittäviä.

  • Lapsiasia­valtuutettu katsoo, että nikotiini­raja tule asettaa mahdollisimman alhaalle ja korkeintaan 4 mg/g, jos nikotiini­pussien myynti sallitaan.

  • Lapsiasia­valtuutettu pitää erittäin vastuuttomana sitä, että esityksessä ehdotetaan sallittavaksi tunnus­omaisia makuja ja tuoksuja, kuten minttu ja mentoli, jotka jo ennalta tiedetään nuoria houkuttaviksi.

  • Lapsiasia­valtuutetun näkemyksen mukaan kaikki maut ja tuoksut, joiden on jollain tavoin tarkoitettu lisäävän nikotiini­pussien käytön miellyttävyyttä, tulisi kieltää.

  • Lapsiasia­valtuutettu katsoo, että savuttomien nikotiini­tuotteiden matkustaja­tuonnin yläraja on aivan liian korkea.

Lapsiasia­valtuutetun kannan­otot

Hallituksen esityksellä toteutetaan pääministeri Orpon hallitus­ohjelman kirjausta, jonka mukaan nikotiini­pussit otetaan tupakka­lain soveltamis­alan piiriin ja niiden myynti sallitaan noudattaen niille asetettuja sääntöjä, joilla pyritään ehkäisemään nuoriso­käyttöä, harmaa­tuontia ja laitonta kauppaa sekä torjumaan järjestäytynyttä rikollisuutta. Vähittäis­myynti säädetään luvan­varaiseksi, tuotteille säädetään naapuri­maissa käytössä olevat nikotiini­rajat ja tuotteissa sallitaan vain aikuisille tarkoitetut maut.

Tupakka­lain (549/2016) säännös­tasolle (1 §) kirjattuna tavoitteena on ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakka­tuotteiden ja muiden nikotiini­pitoisten tuotteiden käytön loppuminen. Lapsiasia­valtuutetun näkemyksen mukaan hallituksen esitys on ainakin osittain risti­riitainen tämän tavoitteen kanssa.

Lapsiasia­valtuutettu katsoo, että uusien nikotiini­tuotteiden markkinoille tuominen tukee huonosti myös WHO:n tupakka­puitesopimuksen (SopS 27/2005) tupakoinnin pysyvään vähentämiseen ja tupakan terveys­haittojen vähentämiseen tähtääviä tavoitteita. Suomi on sitoutunut sopimuksen ratifioidessaan muun muassa siihen, että valtio mahdollisuuksien mukaan hyväksyy ja toteuttaa tehokkaita lainsäädäntö-, täytäntöön­pano- ja hallinto­toimenpiteitä ja/tai muunlaisia toimen­piteitä ja tarvittaessa toimii yhteis­työssä muiden sopimus­puolien kanssa, jotta sopimus­puolet voivat laatia asian­mukaisia toiminta­linjoja tupakan kulutuksen, nikotiini­riippuvuuden ja ympäristön tupakan­savulle altistumisen torjumiseksi ja vähentämiseksi (5 artikla 2 b-kohta). [1]

Nikotiini­pussien käyttö kasvaa

Hallituksen esityksen mukaan (esim. s. 7) nikotiini­pussien käyttö on toden­näköisesti lisääntynyt ainakin jonkin verran sen jälkeen, kun Fimea keväällä 2023 katsoi, että lääke­lakia ei enää sovelleta nikotiini­pusseihin. Fimean tulkinnan myötä nikotiini­pusseihin sovelletaan tupakka­lain ja kemikaali­lain (599/2013) säännöksiä. Nikotiini­pusseja voi siis tällä hetkellä myydä Suomessa ilman vähittäis­myynti­lupaa. Nikotiini­pussin nikotiini­pitoisuudelle ei myöskään ole lain­säädännöllä säädetty rajoja.

Kuten hallituksen esityksessäkin todetaan (s. 7), vuoden 2023 Kouluterveys­kyselyn mukaan nikotiini­pussien päivittäistä käyttöä esiintyi perus­opetuksen 8. ja 9. luokan pojilla neljällä (4) prosentilla ja ammattiin opiskelevilla pojilla viidellä (5) prosentilla vastaajista. Päivittäin tai satunnaisesti nikotiini­pusseja ilmoitti käyttäneensä perus­opetuksen 8. ja 9. luokan pojista 11 prosenttia ja tytöistä kolme prosenttia, lukion 1. ja 2. vuoden pojista seitsemän prosenttia ja tytöistä kaksi prosenttia sekä ammatillisten oppi­laitosten 1. ja 2. vuoden pojista 21 prosenttia ja tytöistä kahdeksan prosenttia. Tiedot kerättiin osittain samaan aikaan, jolloin nikotiini­pussien myynti oli vielä lääke­lain sääntelyä alaista, joten oletuksena on, että käyttö on lisääntynyt ainakin jonkin verran myynnin vapauduttua.

THL:n vuosien 2017–2023 Kouluterveys­kyselyihin perustuvassa tutkimuksessa[2] todetaan, että tupakointi on vähentynyt ala­ikäisten piirissä. Myös nuuskan käyttö on vähentynyt hieman, lukuun ottamatta ammattiin opiskelevien poikien päivittäistä käyttöä, joka yleistyi. Sähkö­savukkeen käytön väheneminen kääntyi nousuun vuosina 2021–2023. Kokeileva käyttö yleistyi jo 4.–5.-luokkalaisilla. Nikotiini­pusseista ei ole vielä saatavilla seuranta­tietoja.

Edellä mainitussa tutkimuksessa ”uutena ilmiönä vuonna 2023 havaittiin sähkö­savukkeiden käytön laskun pysähtyminen ja selkeä kasvu erityisesti tytöillä. Käyttö yleistyi aiemmista vuosista myös kaikista nuorimmilla, alakoulun 4.–5.-luokkalaisilla. Tätä selittänevät markkinoille tulleet uuden­tyyppiset ns. kerta­käyttöiset nikotiinittomat 'vapet', jotka katsotaan tupakka­laissa tupakan vastikkeeksi.” Näissä tuotteissa käytetään muun muassa erilaisia makuja ja ulkonäköä, jotka houkuttelevat nuoria käyttäjiä. Tutkimuksessa todetaan, että nikotiinittoman ”vapen” käyttö voi madaltaa kynnystä käyttää vastaavaa nikotiinia sisältävää tuotetta.[3]

Lapsiasia­valtuutettu kannattaa ehdotuksia (s. 14), joiden mukaan savuttomista nikotiini­tuotteista säädettäisiin tupakka­laissa pääosin samalla tavoin kuin tupakka­tuotteista ja nikotiini­nesteistä. Tuotteista olisi tehtävä ilmoitukset Valviralle ja maksettava vuosittaiset valvonta­maksut. Vähittäis­myynti­pakkauksiin vaadittaisiin suomen- ja ruotsin­kieliset terveys­varoitukset ja pakkausten ulkoasu yhden­mukaistettaisiin. Tuotteiden vähittäis­myynti olisi luvan­varaista ja tukku­myynti ilmoituksen­varaista. Tuotteiden etä­myynti kiellettäisiin ja tuotteiden maahan­tuontia rajoitettaisiin. Tuotteiden muukin kuin elinkeino­toiminnassa tapahtuva myynti alle 18-vuotiaille kiellettäisiin. Lisäksi kaikkien tupakan vastikkeiden hallussa­pito ja maahan­tuonti kiellettäisiin alle 18-vuotiailta.

On kuitenkin selvää, että tupakka­lain tavoitteen – tupakka­tuotteiden ja muiden nikotiini­pitoisten tuotteiden käytön loppuminen – saavuttamiseksi jatkossa tupakka­lain sääntelyä on edelleen kiristettävä, sillä nyky­sääntelyn aikana tupakka­tuotteiden ja muiden nikotiini­tuotteiden käyttöä ei kaikilta osin ole saatu vähenemään eikä niiden käyttöä estettyä alaikäisten piirissä.

Lapsiasia­valtuutettu esittää lisäksi hallituksen esitykseen seuraavat huomautukset.

Nikotiini­pitoisuuden rajoittaminen

Nikotiini on voimakkaasti riippuvuutta aiheuttava aine, jolla voi olla vakavia terveyttä vaarantavia vaikutuksia (ks. esim. hallituksen esitys s. 8–11).[4] Nikotiini­pussien vaikutuksesta ihmisten terveyteen ei vielä ole saatavilla juurikaan tutkimusta. Vaikka se olisi mahdollisesti vähemmän haitallinen vaihto­ehto kuin tupakointi tai nuuskan käyttö, sen käyttö toden­näköisesti vaarantaa vakavalla tavalla erityisesti lapsen terveyttä lyhyellä ja pitkällä aika­välillä aiheuttaen riippuvuutta ja muita terveys­ongelmia.

Tuotteissa voi olla hyvinkin korkeita nikotiini­pitoisuuksia tai muita haitallisia aineita, joiden pitoisuudesta käyttäjä ei nyky­tilanteessa voi olla tosi­asiallisesti varma. Hallituksen esityksen mukaan savuttomien nikotiini­tuotteiden nikotiini­rajaksi säädettäisiin enintään 16,6 milli­grammaa / gramma tuotetta.

Sinänsä ehdotusta voidaan pitää oikean­suuntaisena (lasku nykyisestä 20 mg/g rajoituksesta) siksi, että sillä pyritään varmistamaan, että käyttäjä tietää minkä vahvuista tuotetta käyttää. Se ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että sallituksi ehdotettava pitoisuus on erittäin korkea ja voi vakavasti vaarantaa lapsen terveyden ja jopa lapsen hengen.

Hallituksen esityksessä on todettu, että hengen ja terveyden vaarantuminen koskee sekä tuotetta käyttävää lasta että esimerkiksi pieniä lapsia, jotka voivat ymmärtämättö­myyttään syödä nikotiini­pussin (HE s. 10). Lisäksi on huomattava, että esimerkiksi itse­hoitoon tarkoitettujen nikotiini­korvaus­tuotteiden nikotiini­raja oli ennen Fimean viime keväistä päätöstä huomattavasti alhaisempi, enintään 4 mg/g.

Lapsiasia­valtuutettu katsoo, että nikotiini­raja tulee asettaa mahdollisimman alhaiseksi ja korkeintaan 4 mg:aan/g, jos nikotiini­pussien myynti sallitaan.

Tunnus­omaiset maut ja tuoksut

Hallituksen esityksen mukaan savuttomista nikotiini­tuotteista kiellettäisiin tunnus­omaiset tuoksut tai maut lukuun ottamatta mentolin, mintun, teen, inkiväärin, rosmariinin ja puun makua. Hallituksen esityksen mukaan (s. 11) ”nikotiini­pusseissa olevat maut muodostavat tuotteen pää­asiallisen maun, eikä niiden tarkoituksena ole niinkään peittää tuotteessa olevaa pahaa makua vaan tehdä tuotteesta houkutteleva. Nikotiini­pusseissa käytettävät aromi­aineet toden­näköisesti lisäävät nikotiini­pussien myrkyllisyyttä. Osa nikotiini­pusseissa käytettävistä maku­aineista vahvistaa myös nikotiinin imeytymistä.”

Maut ja tuoksut voivat lisätä tuotteiden houkuttelevuutta erityisesti lasten keskuudessa jo siinä vaiheessa, kun tuotetta vasta kokeillaan. Miellyttävät maut ja tuoksut voivat myös antaa vaikutelman, että nikotiini­pussin käyttö ei olisi vaarallista. Huolimatta siitä, että sallittuja makuja rajoitetaan, on hallituksen esityksessä todettu (s. 23), että esimerkiksi nikotiini­tuotteille sallitut mintun ja mentolin maut kiellettiin tupakka­tuotteista ennen kaikkia siksi, että niiden oli todettu houkuttelevan etenkin nuoria. Näin arvioidaan käyvän myös nikotiini­pussien osalta.

Lapsiasia­valtuutettu pitää erittäin vastuuttomana sitä, että esityksessä ehdotetaan sallittavaksi tunnus­omaisia makuja ja tuoksuja, jotka jo ennalta tiedetään nuoria houkuttaviksi. Esityksen mukaan (s. 27) vaihto­ehto, jonka mukaan kaikki nikotiini­pussien maut ja tuoksut kiellettäisiin vastaavalla tavalla kuin on toimittu savukkeiden, kääre­tupakan ja kuumennettavien tupakka­tuotteiden sekä nikotiini­nesteiden ja höyrystettäväksi tarkoitettujen nikotiinittomien nesteiden kohdalla, hylättiin siksi, että kiellon arvioitiin rajoittavan nikotiini­pussien makuja liikaa ja haittaavan sen tavoitteen toteutumista, että nikotiini­pussit olisivat riittävän houkutteleva vaihto­ehto nuuskalle.

Lapsiasia­valtuutettu katsoo, että pyrkimys korvata nuuskan käyttöä nikotiini­pusseilla ei tue tupakka­lain tavoitetta nikotiini­tuotteiden käytön lopettamiseksi. Valittu vaihto­ehto myös sivuuttaa lain­säätäjän velvollisuuden ottaa lapsen etu ensi­sijaiseksi harkinta­perusteeksi sääntely­vaihtoehtoja arvioitaessa.

Lapsiasia­valtuutetun näkemyksen mukaan kaikki maut ja tuoksut, joiden on jollain tavoin tarkoitettu lisäävän nikotiini­pussien käytön miellyttävyyttä, tulisi kieltää.

Matkustaja­tuonnin rajoitukset

Esityksen mukaan tupakka­lain 67 §:ään lisättäisiin uusi kohta 4, jonka mukaan savuttomia nikotiini­tuotteita, joiden vähittäis­myynti­pakkauksissa ei ole suomen- ja ruotsin­kielisiä terveys­varoituksia (uusi 39 a §, kohta 5), ei saisi tuoda maahan enempää kuin 1 000 grammaa. Määrä on varsin suuri, mikä lisää riskiä, että näitä tuotteita välitetään lapsille ja nuorille tavalla tai toisella.

Lapsiasia­valtuutettu katsoo, että sallittu matkustaja­tuonnin määrä on aivan liian korkea. Lisäksi katsomme, että sallitun tuonti­määrän rajoituksen tulisi koskea kaikkia savuttomien nikotiini­tuotteiden vähittäis­myynti­pakkauksia, riippumatta siitä, millaisia varoituksia niissä on tai niistä puuttuu.

Jyväskylässä 23.5.2024

Elina Pekkarinen, lapsiasia­valtuutettu

Merike Helander, juristi

 


[2] Ollila, H. & Ruokolainen, O. (2023). Tupakka- ja nikotiini­tuotteiden käyttö ja hankintatavat nuorilla oppilaitos­tyypeittäin 2017–2023. Tutkimuksesta tiivisti 49/2023. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

[3] Ibid.

[4] Ks. myös ETENEn kannanotto 10.4.2024 ”Lapsia ja nuoria on suojeltava nikotiinia sisältäviltä tuotteilta”, lähde­viitteineen.