LAPS/33/2024, 7.5.2024

Lapsiasia­valtuutetun lausunto valtiovarain­ministeriölle Suomi.fi-palvelujen strategisista tavoitteista

Viite: VN/25697/2023

Lapsiasia­valtuutetun tehtävänä on arvioida ja edistää lapsen oikeuksien toteutumista. Työn perustana on YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus (SopS 59 ja 60/1991, LOS), joka on lailla voimaan saatettu ihmisoikeus­sopimus. Sopimus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsiasiavaltuutettu arvioi strategia­ehdotusta yleis­sopimuksen näkö­kulmasta.

Lapsiasiavaltuutetun lausunto pdf-muodossa (pdf)

Strategia­ehdotuksen keskeinen sisältö

Valtiovarain­ministeriö asetti 3.10.2023 kehittämis­ryhmän Suomi.fi-palvelujen ohjauksen sekä palvelujen pitkän aikavälin vision ja strategisten tavoitteiden kehittämiseksi. Kehittämis­ryhmä on arvioinut Suomi.fi-palvelujen nykytilan vahvuuksia ja haasteita, määritellyt toiminta­ympäristön merkittävimpiä muutos­tekijöitä ja hahmotellut näiden pohjalta Suomi.fi-palvelujen strategisia tavoitteita.

Digi- ja väestötieto­virasto on koonnut työpajojen tulokset päätöksen­teon pohjaksi sekä valmistellut yhdessä valtiovarain­ministeriön kanssa ehdotuksen Suomi.fi-palvelujen strategisista tavoitteista vuoteen 2030.

Lausunto­kierroksen tarkoituksena on paitsi saada näkemyksiä strategisten tavoitteiden osuvuudesta, myös niiden taustaksi hahmotellun nykytilan ja toiminta­ympäristön muutosten määrittelyistä. Lisäksi tavoitteena on kerätä ideoita strategian toimeenpano­suunnitelman laadintaa varten.

Lapsiasia­valtuutetun kannan­otot

Lapsiasia­valtuutetun toimistoon saapuu vuosittain satoja yhteyden­ottoja, jotka koskevat sekä yksittäisten lasten asioita että yleisemmin lapsia koskevia kysymyksiä ja yhteis­kunnallisia epäkohtia. Lapsiasia­valtuutettu ohjaa yhteyden­ottajia tarvittaessa eteenpäin ja usein myös Suomi.fi-palvelujen pariin.

Yhteyden­otoista välittyy kansalaisten vaikeus löytää riittävää ja ymmärrettävää tietoa sekä hämmennys viran­omaisten toimivalta­kysymyksistä. Tarve poikki­hallinnolliselle ja saavutettavalle viranomais­viestinnälle on ilmeinen.

Lapsiasia­valtuutettu jakaa strategia­ehdotuksen näkemykset Suomi.fi-palvelu­kokonaisuuden vahvuuksista ja pitää sen aktiivista kehittämistä erittäin tärkeänä.

Lapset ja nuoret Suomi.fi-palvelujen kohde­ryhmänä

Suomessa asuu yhteensä noin miljoona alle 18-vuotiasta. Merkittävästä väestön­osuudestaan huolimatta lapset ja nuoret jäävät koko väestöä koskevassa kehittämis­työssä usein hyvin vähälle huomiolle. Lausuttavana olevassa aineistossa lapsia ja nuoria ei valitettavasti huomioida lainkaan.

Strategisen tavoitteen 4 mukaan ”Palvelut huomioivat erilaisten ihmisten ja yritysten tarpeet ja tilanteet”. Ilmaisun voi ajatella kattavan myös eri-ikäisten ihmisten tarpeet ja tilanteet.

Lapsiasia­valtuutettu pitää kuitenkin tärkeänä, että alle 18-vuotiaat lapset ja nuoret mainittaisiin strategisissa tavoitteissa nimen­omaisesti. Muutoin vaarana on, että heidän tarpeensa ja tilanteensa jäävät asian­mukaisesti huomioimatta.

Esimerkiksi sähköiseen viestintään ja muihin vahvan tunnistamisen edellyttäviin palveluihin liittyvät kysymykset tulee pohtia alaikäisten osalta erikseen. Kaikilla itsenäistymis­taitoja harjoittelevilla nuoriso­ikäisillä ei ole käytössään omia vahvan tunnistamisen välineitä. Lapsen ja nuoren puolesta asiointiin taas liittyy omia erityisiä kysymyksiä.

Lasten ja nuorten huomioiminen tarkoittaa lisäksi lapsi­ystävällisen viestinnän (ml. neuvonnan) kehittämistä. Vaatimukset lapset ja nuoret saavuttavalle ja heidän näkökulmastaan ymmärrettävälle viestinnälle eroavat merkittävästi aikuisille viestimisestä. Lisäksi eri-ikäisten lasten ja nuorten tarpeet poikkeavat toisistaan, ja eri erityis­ryhmiin kuuluvilla lapsilla on myös omia erityisiä tarpeitaan.

Lasten ja nuorten tarpeet huomioivalla viestinnällä voidaan edistää merkittävällä tavalla lapsen perus- ja ihmis­oikeutta osallistua ja vaikuttaa (LOS 12 art ja PL 6.3 §).

Lapsille ja nuorille suunnattu viranomais­viestintä on Suomessa vielä laajuudeltaan ja ainakin osin myös laadultaan hyvin vaatimatonta.

Lapsiasia­valtuutetun näkemyksen mukaan poikki­hallinnollinen Suomi.fi-palvelu olisi erinomainen paikka kehittää lapsille suunnattua viestintää tavoitteellisesti, pitkä­jänteisesti ja toimiala­rajat ylittäen. Selkeästä ja ymmärrettävästä viestinnästä hyötyvät lasten lisäksi myös monet aikuiset.

 

 

Jyväskylässä 7.5.2024

Elina Pekkarinen, lapsiasiavaltuutettu

Reetta Peltonen, juristi