Hyppää sisältöön

PÄIVÄHOIDON KEHITTÄMISESSÄ HUOMIO LAATUUN JA LAPSEN NÄKÖKULMAAN


Tiedote 25/2009  2.10.2009

Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula pitää riittämättömänä sosiaali- ja terveysministeriölle laadittua ehdotusta päivähoitolain uudistamisesta. Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman varhaiskasvatusneuvottelukunnan asiaa valmistellut jaosto julkisti ehdotuksensa elokuussa.

- Uudistus tulee liittää laajemmin pienten lasten palveluihin. Ministeriöiden välisen epäsovun takia esiopetus sekä pienten koululaisten aamu- ja iltapäivähoito ovat jääneet nyt ehdotuksen ulkopuolelle. Avointa päiväkotia ja kerhotoimintaa kotona hoidettaville lapsille ei ole myöskään käsitelty.  Varhaiskasvatuksen ja hoivan palveluiden tulee tukea myös kotikasvatusta, Maria Kaisa Aula korostaa.

Myönteisenä lapsiasiavaltuutettu pitää työryhmän ehdotusta päivähoidon ryhmäkokojen määrittelemisestä laissa.

Lapsiasiavaltuutettu on julkaissut omat teesinsä lasten varhaisten vuosien palveluiden kehittämiseksi kokonaisuutena.  Hän ehdottaa myös vanhempainvapaan pidentämistä vähintään yhteen vuoteen mutta mieluiten puoleentoista vuoteen. Lisäksi alle 3-vuotiaiden päivähoito tulisi järjestää aina perhepäivähoitona tai muuten kodinomaisena. - Mitä pienempi lapsi on, sitä parempi hänen olla kotona tai kodinomaisessa hoidossa. Tätä tukee myös uusin tutkimustieto lapsen kehityksestä, Maria Kaisa Aula perustelee.

Palveluiden tulisi nykyistä paremmin tukea pienten lasten vanhempien mahdollisuuksia osa-aikatyöhön. - Hoitopäivän lyhentäminen on usein juuri lasten oma toivomus, lapsiasiavaltuutettu huomauttaa.

Lapsiasiavaltuutettu ehdottaa päivähoitolain tilalle säädettäväksi uutta lakia lapsen varhaisen hoivan ja kasvatuksen tuesta. Lain perustaksi tulisi ottaa lapsen oikeudet. - Nykyisestä päivähoitolaista puuttuu lapsen ja hänen vanhempiensa oikeus osallistua ja vaikuttaa silloin kun palveluita suunnitellaan ja arvioidaan, Maria Kaisa Aula toteaa.

Päivähoitokeskustelua ovat hallinneet työelämän tarpeet sekä hallinnonalojen ja ammattiryhmien omat painotukset. Huomio pitää lapsiasiavaltuutetun mielestä siirtää lapsen näkökulmaan ja palvelun laatuun. Huonolaatuisesta hoidosta voi olla lapselle haittaa.

- Lapselle laatua ovat tutut hoitajat ja kaverit, pieni ryhmä, sopivan mittainen hoitopäivä, rauhalliset leikkihetket, toimintatuokiot ja ruokailut sekä mukava piha.  Silloin myös lapsen oma ääni kuuluu, Maria Kaisa Aula muistuttaa.

Varhaisen kasvatuksen ja hoivan kokonaisuuteen tulee kuntien suunnittelussa lukea päiväkotien ja perhepäivähoidon ohella seurakuntien, musiikkileikkikoulujen, taidelaitosten ja järjestöjen palvelut.

Lapsiasiavaltuutetun kannanotto pienten lasten palveluiden kehittämisestä löytyy kokonaisuutena sivuilta www.lapsiasia.fi. Julkaisua voi tilata myös painettuna [email protected].

STM:n työryhmän ehdotus
Lisätietoja: Lapsiasiavaltuutettu
Maria Kaisa Aula
[email protected]