Kriiseihin varautumisessa on huomioitava lapset

Lapsiasiavaltuutetun vuosikertomus julkaistaan 24.5.

Kriiseihin varautumisessa on huomioitu heikosti lapset. Varautumista on välittömästi päivitettävä lasten tarpeita silmällä pitäen, lapsiasiavaltuutettu esittää vuosikertomuksensa kannanotossa.

– Lapset ovat ikänsä ja kehitystasonsa vuoksi aikuisia haavoittuvammassa asemassa. Lasten välittömiin tarpeisiin voi kriisin tullessa olla vaikea riittävällä tavalla reagoida, jos lapsia ei ole huomioitu jo suunnitteluvaiheessa, lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen huomauttaa.

– Lapset tarvitsevat selviytyäkseen paljon aikuisten apua ja tukea. Etenkään pienet lapset eivät pysty itsenäisesti vaikuttamaan asioihinsa, ennakoimaan tai varautumaan, ja heidän tiedonsaantiaan on usein rajoitettu. Lasten etu ja tarpeet tulisikin varautumisessa huomioida aina pelastautumisesta ja suojautumisesta ravinnonsaantiin ja sairaanhoitoon saakka, Pekkarinen jatkaa.

Suomessa kaikilla viranomaisilla on velvollisuus huolehtia siitä, että yhteiskunta toimii normaalioloissa, erilaisissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Yhteistä monille varautumis- ja valmiussuunnitelmille on, ettei niissä huomioida lapsia. Jo kohdatuissa kriiseissä on havaittu, että lasten tapa reagoida kriiseihin, etsiä tietoa ja hakea tukea poikkeavat aikuisten tavoista.

 

Yhdenvertaisuus pandemian ajassa

Lapsiasiavaltuutettu luovuttaa vuosikertomuksensa valtioneuvostolle tiistaina 24.5. klo 9.30 järjestettävässä julkaisutilaisuudessa.

Vuosikertomuksen teemana on yhdenvertaisuus, joka oli lapsiasiavaltuutetun toiminnan painopiste vuonna 2021. Yhdenvertaisuus taataan YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksessa, jossa lapsen oikeus syrjimättömyyteen on yksi sopimuksen neljästä yleisperiaatteesta. Syrjimättömyys on Suomen perustuslaissa vahvistettu perusoikeus. Tästä huolimatta lapset kokevat Suomessa syrjintää niin toisten lasten, lähipiirinsä aikuisten kuin ammattilaisten ja viranomaisten taholta.

– Viime vuosina yhteiskuntaamme ovat koetelleet monet kriisit, kuten ilmastokriisi, koronapandemia ja Ukrainan sota. Kriisit tyypillisesti tuovat selkeästi näkyville lapsen oikeuksien tilan ja pahentavat hankalia asioita entisestään, ylitarkastaja Katja Mettinen lapsiasiavaltuutetun toimistosta sanoo.

– Yhteiskunnassamme on nyt havaittavissa riski, että lasten ja lapsiryhmien eriarvoisuus kasvaa. Tämän ehkäiseminen vaatii painavia toimia, jotta lapset eivät jää kriisienhoidon ja kiireen jalkoihin, Mettinen lisää.

Vuonna 2021 lapsiasiavaltuutettu tapasi lapsia ja nuoria eri vähemmistöryhmistä. Yhdenvertaisuuden toteutuminen vaikuttaa lasten arkeen. Ihmisten erilaisuuden lapset näkevät rikkautena: olisi tylsää, jos kaikki olisivat samanlaisia ja tykkäisivät samanlaisista asioista. Esimerkiksi erilaiset toimintarajoitteet tai sukupuolen moninaisuus näyttäytyvät lapsille ihmisten luonnollisina ominaisuuksina.

Lasten näkemysten mukaan positiivinen, kaikki mukaan ottava ilmapiiri ja yhteisöllisyys syntyvät arjen yhteisöihin pienistä asioista, kuten toisten tervehtimisestä, kuulumisten kyselemisestä ja mukaan ottamisesta. Lapset peräänkuuluttavat toisten kunnioittamista, minkä tulee kuulua myös aikuisten puheessa ja käytöksessä. Lisäksi lapset toivovat, että moninaisuuden kohtaamisen taitoja opetettaisiin enemmän sekä lasten kanssa toimiville aikuisille että lapsille jo varhaiskasvatuksessa ja alakoulussa. Tietoa erilaisista vähemmistöistä tulisi olla enemmän saatavilla, jotta ennakkoluulot vähenisivät.

– Yhdenvertaisuus ei toteudu vain lakien ja ammattilaisten avulla. Myönteistä virettä lasten arjessa lisäävät kanssaihmiset, jotka arvostavat moninaisuutta ja ymmärtävät sen rikkauden. Kaikkien lasten hyvä kohtelu on meidän jokaisen velvollisuus, lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen muistuttaa.

 

Lisätietoja

Elina Pekkarinen & Katja Mettinen (toim.) (2022). Yhdenvertaisuus pandemian ajassa: Lapsiasiavaltuutetun vuosikertomus 2021. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2022:6.

Elina Pekkarinen & Katja Mettinen (red.) (2022). Jämlikhet i pandemitider: Barnombudsmannens årsberättelse 2021. Barnombudsmannens byrås publikationer 2022:7.

Lapsiasiavaltuutetun vuosikertomuksen julkaisutilaisuus tiistaina 24.5.2022 klo 9.30–11.00 etäyhteydellä. Osallistumislinkki