Barn ska beaktas i krisberedskapen

Barnombudsmannens årsberättelse publiceras 24.5.

Barn beaktas inte adekvat i krisberedskapen. Beredskapen ska omedelbart uppdateras med beaktande av barnens behov, framhåller barnombudsmannens i ställningstagandet i sin årsberättelse.

– På grund av sin ålder och utvecklingsnivå är barn i mer sårbar ställning än de vuxna. I händelse av en kris kan det vara svårt att reagera adekvat på barnens omedelbara behov om barn inte har tagits i beaktande redan i planeringsskedet, påpekar barnombudsmannen Elina Pekkarinen.

– För att barn ska klara sig behöver de mycket hjälp och stöd av de vuxna. I synnerhet små barn kan inte självständigt påverka frågor som berör dem, de kan inte förbereda sig eller bereda sig, och deras tillgång till information är ofta begränsad. Barnens bästa och behov bör alltid beaktas i beredskapen från räddningen och skydd ända till näring och sjukvård, fortsätter Pekkarinen.

I Finland är alla myndigheter skyldiga att se till att samhället fungerar både under normala förhållanden, vid olika störningar och under undantagsförhållanden. Det som är gemensamt för många av beredskapsplanerna är att de inte tar hänsyn till barnen. Vid tidigare kriser har man observerat att barnens sätt att reagera på kriser samt att söka information och stöd skiljer sig från de sätt som de vuxna använder.

 

Jämlikhet i pandemitider

Barnombudsmannen lämnar sin årsberättelse till statsrådet vid ett publikationstillfälle som anordnas på tisdagen 24.5. kl. 9.30.

Temat för årsberättelsen är jämlikhet som var det strategiska prioriterade området i barnombudsmannens verksamhet under 2021. Jämlikhet garanteras i FN:s konvention om barnets rättigheter där barnets rätt till icke-diskriminering är en av konventionens fyra allmänna principer. Icke-diskriminering är en grundläggande rättighet som har fastställts i Finlands grundlag. Trots det utsätts barn i Finland för diskriminering såväl av andra barn, närstående vuxna som av yrkespersoner och myndigheter.

– Under senare år har vårt samhälle drabbats av flera kriser, såsom klimatkrisen, coronapandemin och kriget i Ukraina. Kriser brukar göra läget med barnets rättigheter väl synligt och ytterligare försvåra problemen, säger överinspektör Katja Mettinen vid barnombudsmannens byrå.

– För närvarande finns det en risk i vårt samhälle att barns och barngruppers ojämlikhet ökar. Det krävs tunga åtgärder för att förebygga detta så att barn inte blir lidande vid krishantering och på grund av tidsbrist, tillägger Mettinen.

Under 2021 träffade barnombudsmannen barn och unga som tillhör olika minoritetsgrupper. Tillgodoseendet av jämlikhet påverkar barnens vardag. Barnen ser olikheter som en rikedom: det skulle vara trist om alla var likadana och tyckte om samma saker. Barn ser till exempel olika funktionsnedsättningar och könsmångfalden som människors naturliga egenskaper.

Enligt barnens syn skapas en positiv atmosfär och gemenskap i vardagen av små saker, till exempel att man hälsar varandra, frågar hur de mår och låter alla vara med. Barn efterlyser respekt för alla och anser att denna respekt ska också höras i de vuxnas sätt att prata och i de vuxnas beteende. Dessutom önskar barn att både vuxna som arbetar med barn och barn redan inom småbarnspedagogiken och lågstadiet skulle utbildas i hur man bemöter mångfald. Information om olika minoriteter borde vara mer tillgänglig för att fördomarna ska minska.

– Jämlikhet tillgodoses inte bara med hjälp av lagar och yrkespersoner. Medmänniskor som uppskattar mångfald och förstår att mångfald är rikedom bidrar till en positiv stämning i barnens vardag. Vi är alla skyldiga att behandla alla barn väl, påminner barnombudsmannen Elina Pekkarinen.

 

Mer information

Elina Pekkarinen & Katja Mettinen (toim.) (2022). Jämlikhet i pandemitider: Barnombudsmannens årsberättelse 2021. Barnombudsmannens byrås publikationer 2022:7.

Elina Pekkarinen & Katja Mettinen (red.) (2022). Yhdenvertaisuus pandemian ajassa: Lapsiasiavaltuutetun vuosikertomus 2021. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2022:6.

Publikationstillfället för barnombudsmannens årsberättelse anordnas på tisdagen 24.5.2022 kl. 9.30–11.00 via distansförbindelser. Deltagarlänk