LAPS/58/2024, 10.6.2024

Lapsiasia­valtuutetun kirjelmä sisä­ministeriölle

Asia: Rahapeli­järjestelmä­hanke. Lainsäädäntö­hanke rahapeli­järjestelmän uudistamiseksi. SM053:00/2023

Lapsiasia­valtuutettu on ollut yhteydessä useisiin kansalais­järjestöihin ja -toimijoihin rahapeli­järjestelmän uudistamiseen liittyvissä kysymyksissä. Pääministeri Orpon hallituksen ohjelman mukaisessa rahapeli­järjestelmä­hankkeessa valmistellaan ehdotus rahapelien lisenssi­järjestelmään siirtymistä koskevasta säädös­perustasta. Tämä kirjelmä koskee etenkin lisenssi­järjestelmän piiriin sisällytettävien rahapeli­ryhmien ja raha­pelien markkinointia ja sponsorointia (asia­kokonaisuudet 1 ja 9)[1] .

Raha­pelaamiseen liittyy alaikäisten kannalta lukuisia muitakin ongelmia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen teettämän väestö­kyselyn mukaan 15–17-vuotiaista nuorista riski­tasolla pelaa noin kuusi prosenttia (vuonna 2019 osuus oli 4,7 %). Saman ikäryhmän nuorista noin 12 prosentilla on läheinen, joka pelaa ongelmallisesti rahapelejä. Rahapeli­ongelmat koskettavat siten suoraan tai välillisesti kymmeniä­tuhansia lapsia ja nuoria.[2] Tutkimusten mukaan muun muassa pelien helppo saatavuus, kaverien käytöksestä juontuva sosiaalinen paine sekä vanhempien antama pelaamisen malli altistavat rahapeli­ongelmille.[3]

Rahapeli­järjestelmän muutos hallitus­ohjelmassa

Pääministeri Orpon hallitus­ohjelman tavoitteena on rahapeli­järjestelmän muutos, jonka myötä järjestelmä avataan lisenssi­mallin avulla kilpailulle viimeistään 1.1.2026 alkaen. Hallitus­ohjelmassa todetaan, että muutokset ”toteutetaan siten, ettei markkinoinnilla edistetä haittoja aiheuttavaa pelaamista, eikä alaikäisille kohdisteta suoraan rahapelien markkinointia. Markkinoinnin on oltava sisällöltään, laajuudeltaan, näkyvyydeltään ja toistuvuudeltaan maltillista ja vastuullista. Pelien henkilö­kohtainen markkinointi ilman henkilön nimen­omaista suostumusta kielletään”. [4]

YK:n lapsen oikeuksien yleis­sopimuksessa (SopS 59–60/1991) korostetaan lapsen oikeutta kasvaa ja kehittyä mahdollisimman hyvissä ja turvallisissa oloissa. Lapsilla on oikeus erityiseen suojeluun, joka kattaa laajasti erilaiset lapsen tervettä kehitystä vaarantavat tekijät. YK:n lapsen oikeuksien komitea suositteli Suomelle kesällä 2023 antamissaan loppu­päätelmissä, että valtio varmistaa, että lapset ja nuoret, joilla on peli­riippuvuutta ja muita verkko­riippuvuuden muotoja, saavat tarvittavan avun ja tuen.[5]

Rahapeli­järjestelmään kaavailtu lisenssi­järjestelmä koskee ennen kaikkea verkossa pelattavia rahapelejä kuten netti­kasinoa, raha-automaatteja, kasino­pöytäpelejä ja vedon­lyöntiä. Kyseiset peli­muodot ovat eniten haittoja ja ongelmia aiheuttavia peli­muotoja peli­ongelmissa auttavasta Peluurista apua hakeneilla[6]. Toden­näköisesti suunnitellut muutokset tulevat lisäämään paitsi kyseisten peli­muotojen tarjontaa myös niiden markkinointia. Nykyisessä arpajais­laissa netin kasino- ja raha-automaatti­pelien markkinointi on kiellettyä niiden haitallisuuteen perustuen.

Lapsiasia­valtuutettu korostaa, että markkinoinnin muutoksilla on vaikutuksia lapsiin, vaikka lapsiin suoraan kohdistuva markkinointi kiellettäisiin. Lapset kohtaisivat raha­pelien markkinointia mainosten tai sponsoroinnin kautta elin­ympäristöissään, kuten urheilu­tapahtumissa, sosiaalisessa mediassa ja erilaisissa lasten ja nuorten suosimissa verkko­ympäristöissä. Sponsoroinnissa lapset voisivat altistua rahapelien markkinointiin ihailemiensa sosiaalisen median vaikuttajien tai urheilijoiden kautta. Markkinoinnin lisääminen on erityisen huolestuttavaa myös siksi, että lasten raha­pelaaminen on viime aikoina lisääntynyt [7]. Kaikkein eniten haittoja aiheuttavien rahapelien mahdollinen siirtyminen markkinoinnin piiriin kasvattaa toden­näköisesti myös rahapeli­haittoja lasten perheissä esimerkiksi vanhempien lisääntyneen pelaamisen myötä.

Tämän vuoksi katsomme, että rahapeli­järjestelmän uudistuksessa sen vaikutukset lapsiin tulee arvioida huolellisesti. Vaikutukset tulee huomioida lain uudistamisessa ja toimeen­panossa, ja niitä tulee seurata. Lapsiin kohdistuvien vaikutusten kattava arviointi on ainoa keino tunnistaa lasten oikeuksiin ja hyvin­vointiin vaikuttavat tekijät siten, että tehtävät päätökset ja uudistukset olisivat lasten edun mukaisia.

Jyväskylässä 10.6.2024

Elina Pekkarinen, lapsiasiavaltuutettu

Katja Mettinen, ylitarkastaja

 

Lapsiasia­valtuutetun tehtävänä on arvioida ja edistää lapsen oikeuksien toteutumista. Työn perustana on YK:n lapsen oikeuksien yleis­sopimus (SopS 59 ja 60/1991), joka on lailla voimaan saatettu ihmisoikeus­sopimus. Sopimus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita.

Jakelu

Sisäministeri Mari Rantanen ja esikunta

Sisäministeriön kirjaamo

Neuvotteleva virkamies Elina Rydman, Rahapelijärjestelmä­hanke

Neuvotteleva virkamies Jukka Tukia, Rahapelijärjestelmä­hanke

 


[2] Grönroos, T., ym. (2024). Suomalaisten rahapelaaminen 2023. Rahapelaaminen vähentynyt, peliongelma yleistynyt ja suhtautuminen pelaamiseen muuttunut. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilasto­raportti 15/2024. (16.4.2024.)

[3] Raitasalo, Kirsimarja (2023). Alustus lapsiasia­neuvottelukunnan kokouksessa 2.2.2023.

[4] Valtioneuvosto (2024). Vahva ja välittävä Suomi. Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelma.

[5] Loppupäätelmät Suomen yhdistetyistä viidennestä ja kuudennesta raportista. 2. kesäkuuta 2023. CRC/C/FIN/CO/5–6.

[6] Silvennoinen, I. (2024). Peluurin vuosiraportti 2023.

[7] Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2023). Kouluterveyskyselyn 2023 tulokset. Tilasto- ja indikaattori­pankki Sotkanet.fi.