LAPS/15/2024, 12.3.2024

Lapsiasia­valtuutetun lausunto sisä­ministeriölle hallituksen esitys­luonnoksesta ulkomaalais­lain muuttamiseksi

Viite: VN/24058/2023

Lapsiasia­valtuutetun tehtävänä on arvioida ja edistää lapsen oikeuksien toteutumista. Työn perustana on YK:n lapsen oikeuksien yleis­sopimus (SopS 59 ja 60/1991, LOS), joka on lailla voimaan saatettu ihmisoikeus­sopimus. Sopimus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsiasia­valtuutettu arvioi hallituksen esitys­luonnosta yleis­sopimuksen näkökulmasta.

Hallituksen esitys­luonnoksen keskeinen sisältö

Esityksen tarkoituksena on tehdä hallitus­ohjelman mukaisesti EU:n määritelmä­direktiivin mahdollistamat tiukennukset ulkomaalais­lakiin. Esityksellä lyhennettäisiin kansain­välisen suojelun perusteella myönnettävien oleskelu­lupien pituutta. Lupien jatkaminen edellyttäisi arviota kansain­välisen suojelun jatkamisen tarpeesta.

Lisäksi esityksessä uudistettaisiin kansain­välisen suojelu­aseman myöntämistä, lakkauttamista ja peruuttamista koskevaa sääntelyä vastaamaan määritelmä­direktiivin mahdollistamia tiukennuksia. Toissijaisen suojelu­aseman poissuljenta­perusteita täydennettäisiin määritelmä­direktiivin mahdollistamalla tavalla.

Esityksen on tarkoitus tulla voimaan 1.9.2024.

Lapsiasia­valtuutetun kannan­otot

Kaikilla alle 18-vuotiailla on YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen perusteella oikeus saada etunsa arvioiduksi ja huomioiduksi kaikissa itseään koskevissa toimissa tai päätöksissä. Sopimuksen 3 (1) artiklan mukaan kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaali­huollon, tuomio­istuinten, hallinto­viranomaisten tai lainsäädäntö­elimien toimissa, jotka koskevat lapsia, on ensi­sijaisena harkinta­perusteena oltava lapsen etu. Yleis­sopimuksen täytäntöön­panoa ja toteutumista valvovan YK:n lapsen oikeuksien komitean mukaan lapsen etu toteutuu, kun kaikki yleis­sopimuksessa taatut lapsen oikeudet toteutuvat.[1]

Lain­valmistelussa lapsen edun huomioiminen turvataan laatimalla huolellinen lapsi­vaikutusten arviointi. Sen avulla on mahdollista tunnistaa valmistelussa ne kohdat, joissa tulee huomioida lapsiin ja nuoriin kohdistuvat välittömät ja välilliset sekä negatiiviset ja positiiviset vaikutukset. Huolellisessa lapsivaikutusten arvioinnissa muutosten vaikutuksia arvioidaan tutkittuun tietoon perustuen, konkreettisesti kuvaten ja eri vaihtoehtoja punniten. Sen tulee sisältää arviointi kaikista eri etenemis­vaihtoehdoista sekä erityisesti valittavasta sääntely­ehdotuksesta. Koska YK:n lapsen oikeuksien sopimus asettaa lapsen edun huomioimisen oikeudellisesti korotettuun asemaan, on valittavien lainsäädäntö­ratkaisujen oltava ensisijaisesti lapsen edun mukaisia. Jos arvioinnin tuloksena on se, ettei tietyllä ehdotuksella ole vaikutuksia lapsiin, tulee asia todeta ja perustella.

Esitys­luonnoksen lapsi­vaikutusten arviointi on hyvin puutteellinen

Lapsiasia­valtuutettu pitää esitys­luonnoksen lapsivaikutusten arviointia hyvin puutteellisena. Sen täydentäminen jatko­valmistelussa on välttämätöntä.  

Esitys­luonnoksen kohta 5.2.3.2 Vaikutukset lapsiin ja perheisiin käsittää vain kaksi lyhyttä kappaletta. Lapsiin kohdistuvia vaikutuksia ei arvioida myöskään muualla esitys­luonnoksessa. Ko. kohdassa mainitaan, että esitetyt oleskelu­lupien lyhenemiset vaikuttavat suoraan alaikäisiin mukana hakeneisiin sekä yksin tulleisiin alaikäisiin turvapaikan­hakijoihin, jotka saavat kansain­välistä suojelua. Oleskelu­lupien lyhenemisen ja aiempaa tiheämmän jatko­lupien hakemisen arvioidaan vaikuttavan ainoastaan lapsen motivaatioon kotoutua. Tämänkin osalta epäselväksi jää, olisiko vaikutus negatiivinen vai positiivinen ja mihin argumentteihin arvio perustuu.  

Kohdassa todetaan lisäksi, että ”alle 18-vuotiaiden nuorten osuus kaikista tuomituista rangaistuksista on pieni, joten uusien rikoksiin ja kansalliseen turvallisuuteen liittyvien kansain­välisen suojelu­aseman lakkauttamisen ja peruuttamisen, pakolais­aseman myöntämättä jättämisen sekä toissijaisen suojelu­aseman poissulkemis­lausekkeiden laajentamisen perusteilla arvioidaan olevan hyvin vähäinen suora vaikutus alaikäisiin ulkomaalaisiin”.

Esitettyjen muutosten suora kohdistuminen vain pieneksi arvioituun joukkoon lapsia ei poista velvollisuutta arvioida muutosten konkreettisia vaikutuksia, etenkään kun kyse on hyvin perus- ja ihmisoikeus­herkästä sääntelystä. Lisäksi esitettyjen muutosten mahdolliset välilliset vaikutukset lapsiin tulee arvioida. Jos vaikutuksia ei arvioida olevan, asia tulee esitys­luonnoksessa todeta.

Ulkomaalais­lainsäädännön muutosten yhteis­vaikutukset arvioitava

Hallituksen esitys­luonnos on osa laajempaa hallitus­ohjelman mukaista ulkomaalais­lain kokonais­uudistusta, joka sisältää lukuisia ehdotuksia ulkomaalais­lainsäädännön selkeyttämiseksi, mutta myös tiukentamiseksi[2]. Edellä mainitun kokonaisuuden yhteis­vaikutusten hahmottaminen ja arviointi on välttämätöntä. Tähän mennessä yhteis­vaikutuksia ei ole hallituksen esitys­luonnoksissa juurikaan arvioitu.

Lapsiasia­valtuutettu huomautti yhteis­vaikutusten arvioinnin tarpeesta jo joulukuussa 2023 yhdenvertaisuus­valtuutetun kanssa yhdessä laaditussa kirjelmässä ulkomaalaisten asemaa koskevien lainsäädäntö­hankkeiden vaikutuksista lapsen oikeuksiin, joka osoitettiin sisäisen turvallisuuden ja oikeuden­hoidon ministeri­ryhmälle[3]

Lopuksi lapsiasia­valtuutettu haluaa kiinnittää huomiota esitys­luonnokselle annettuun lyhyeen (3 viikkoa) lausunto­aikaan. Säädös­valmistelun kuulemis­ohjeen mukaan säädös­ehdotuksista pyydettävien kirjallisten lausuntojen antamiseen varataan aikaa vähintään kuusi viikkoa ja laajoissa hankkeissa vähintään kahdeksan viikkoa. Lausunto­aikaa on aihetta pidentää, jos se muuten ajoittuisi yleiseen lomakauteen, tässä tapauksessa hiihtoloma­kauteen. Kiireelliset aikataulut ovat lausunto­kierrosten vaikuttavuuden ja uskottavuuden näkökulmasta hyvin kyseen­alaisia.

 

Jyväskylässä 12.3.2024

Elina Pekkarinen, lapsiasiavaltuutettu

Reetta Peltonen, juristi

 


[1] Yleiskommentti nro 14 lapsen oikeudesta saada etunsa otetuksi ensisijaisesti huomioon CRC/GC/C/14, kohta 4.

[2] Vahva ja välittävä Suomi: Neuvottelutulos hallitusohjelmasta 16.6.2023.  Kohta 10.3. Maahanmuutto- ja kotoutumis­politiikka.

[3] Kirjelmä ulkomaalaisten asemaa koskevien lainsäädäntö­hankkeiden vaikutuksista lapsen oikeuksiin 14.12.2023.