Lapsiasia­valtuutetun lausunto: Yhden­vertainen Suomi -toiminta­ohjelman keskeiset tavoitteet ja toimen­piteet

Lapsiasia­valtuutetun lausunto pdf-muodossa (pdf)

Lapsiasia­valtuutetun alustus tiedon­antoa valmistelevan työryhmän kuulemisessa 8.8.2023 (ei saavutettava) (pdf)

YK:n lapsen oikeuksien yleis­sopimuksen (SopS 59–60/1991) yksi läpi­leikkaavista peri­aatteista on syrjimättömyys (2 art.). Tämä tarkoittaa muun ohella, että valtioiden tulee aktiivisesti pyrkiä tunnistamaan yksittäiset lapset ja lapsi­ryhmät, joiden oikeuksien tunnustaminen ja toteuttaminen saattavat vaatia erityisiä toimen­piteitä.[1]

Vuonna 2021 lapsiasia­valtuutetun paino­pisteenä oli yhden­vertaisuus, ja vuoden aikana tavattiin useita lapsi­ryhmiä, joiden kanssa keskusteltiin yhdenvertaisuus­asioista sekä syrjintä­kokemuksista. Lisäksi lapsiasia­valtuutettu on toimittanut Vammaisuus ja lapsen oikeudet -teoksen sekä toteuttanut kansallisen lapsi­strategian tuella saamelais- ja romani­lapsia koskevat selvitykset.

Lapsiasia­valtuutettu katsoo, että lasten kokemusten, tutkimus­tulosten ja YK:n lapsen oikeuksien komitean antamien suositusten perusteella kolme erityisen tärkeää Yhden­vertainen Suomi –toiminta­ohjelman tavoitetta ovat eri­arvoistavien rakenteiden tunnistaminen ja purkaminen (tavoite 1), viran­omaisten yhdenvertaisuus­osaamisen vahvistaminen eri tasoilla (tavoite 3) ja tietoisuuden kasvattaminen rasismista ja sen eri muodoista (tavoite 4).

Palaute, jota lapsilta on saatu indikoi, että toiminta­ohjelman kaikki toimen­piteet, joilla tähdätään lasten kanssa työskentelevien yhdenvertaisuus­osaamisen vahvistamiseen, ovat terve­tulleita. Lisäksi toimen­pide 24, jolla tähdätään TET-harjoittelu­mahdollisuuksien yhden­vertaisuuden edistämiseen, on hyvin tärkeä.

Nuoret neuvon­antajat -tapaamisissa nousee säännöllisesti esiin lasten syrjintä­kokemuksia. Romani­nuoret kertoivat valtuutetulle TET-harjoittelun olevan heille erityisen tärkeä, mutta harjoittelu­paikkoja oli vaikea saada.[2] Myös romani­lasten hyvin­vointia koskevassa selvityksessä nousi esiin turhautuminen opiskeluun, sillä syrjinnän oletettiin vaikeuttavan työ­paikan saamista.[3] Maahanmuuttaja­taustaiset tytöt taas tunsivat yksinäisyyttä, koska kokivat tulevansa syrjityksi ulko­näön perusteella. Lisäksi he kertoivat kuulevansa joskus rasistisia kommentteja kadulla. Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat nuoret kertoivat kiusaamisesta ja seksuaalisesta hyväksi­käytöstä. Nuorten mukaan koulun henkilö­kunnan kyky tunnistaa turvattomuutta on heikko ja kyky käsitellä asioita usein vaillinainen. Nuoret toivoivatkin, että oppi­laitosten yhden­vertaisuus- ja tasa-arvo­suunnitelmia valmisteltaisiin ja toimeen­pantaisiin yhdessä. Sateen­kaarevat lapset ja nuoret kertoivat, että aikuisten moninaisuus­osaaminen on puutteellista ja että useat koulu­maailman käytännöt ovat edelleen hetero­normatiivisia ja turhaan suku­puolittuneita. He olivat kokeneet syrjintää myös harrastuksissa ja terveyden­huollossa.

Monet tutkimukset osoittavat, että vammaiset tai pitkäaikais­sairaat lapset, kieli- ja kulttuuri­vähemmistöihin kuuluvat, seksuaali- ja sukupuoli­vähemmistöihin kuuluvat ja lasten­suojelun asiakkaina olevat lapset ovat keski­määräistä alttiimpia syrjinnälle. Verkossa tapahtuva häirintä kohdistuu erityisesti vähemmistöihin kuuluviin lapsiin ja tyttöihin.[4] [5]

YK:n lapsen oikeuksien komitea on hiljattain antanut Suomelle suosituksia, joista usealla on yhdenvertaisuus­liittymä. Komitea suositteli muun muassa syrjinnän­vastaisen työn vahvistamista ja pyrkimystä tehostaa entisestään kohdennettujen yhden­vertaisuuteen tähtäävien toimen­piteiden vaikutusta. Lisäksi komitea suositteli toteutettavan tietoisuutta lisäämään tähtääviä kampanjoita, joissa edistetään yhden­vertaisuutta erityisesti etnisyyden, maassaolo­statuksen, vammaisuuden, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin osalta.[6] Komitea totesi myös, että epä­suotuisassa asemassa (mm. vähemmistöön kuuluvat tai maahanmuuttaja­taustaiset) olevat lapset tulee huomioida resurssien allokoinnissa.[7]

Yhdenkään lapsen ei tule kohdata syrjintää. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan selkeitä toimen­piteitä ja vastuun­kantoa kaikilla yhteis­kunnan tasoilla. Lapsiasia­valtuutettu muistuttaa, että lasten yhden­vertaisuuteen myös suhteessa aikuis­väestöön tulee kiinnittää huomiota.[8] On lisäksi oleellista, että lapset tunnistavat epä­asiallisen käytöksen ja tietävät, mihin olla yhteydessä sellaista kohdatessaan. Lasten tiedoissa oikeuksistaan ja oikeusturva­keinoista on parantamisen varaa.

Lapsiasia­valtuutetun syksyllä 2021 tapaamat nuoret viisaasti pohtivat sitä, mistä ja missä vaiheessa lapset keksivät syrjivän käytöksen ja alkavat kavahtaa erilaisuutta.[9] Lienee selvää, että julkinen keskustelu ja aikuisten näyttämä esimerkki vaikuttavat suoraan lasten asenteisiin ja käytökseen.

 

 


[1] ”Komitea erityisesti korostaa esimerkiksi tarvetta kerätä eriteltyjä tietoja, jotta syrjintä tai potentiaalinen syrjintä voidaan tunnistaa. Syrjintään puuttuminen voi edellyttää muutoksia lain­säädäntöön, hallintoon ja voima­varojen jakamiseen sekä koulutuksellisia toimen­piteitä asenteiden muuttamiseksi.” YK:n lapsen oikeuksien komitean yleis­kommentti nro 5 (2003) lapsen oikeuksien yleis­sopimuksen yleisistä täytäntöönpano­toimenpiteistä (CRC/GC/2003/5), kohta 12.

[2] Lapsiasia­valtuutettu toteutti vuonna 2019 selvityksen TET-jaksoista, ja selvityksessä todettiin TET-jaksoihin liittyvän uhka­kuvan, ”että ne asettavat oppilaat eri­arvoiseen asemaan taustansa mukaan ja vain syventävät kuilua erilaisista taustoista tulevien oppilaiden välillä”. Tuukkanen, Terhi: "Pitäisi ajatella koulu­työn tekemistä ihan eri tavalla": Selvitys työ­elämään tutustumis­jaksojen toteuttamisesta kouluissa, Lapsiasia­valtuutetun toimiston julkaisuja 2019:1, s. 25.

[3] Weckström, Elina; Kekkonen, Karri; Kekkonen, Outi: ”Tulee fiilis, et nää oikeesti hyväksyy mikä mä oon”: Romani­lasten hyvin­vointi ja oikeuksien toteutuminen, Lapsiasia­valtuutetun toimiston julkaisuja 2023:3, s. 53.

[4] Nieminen, Kati ym.: Aidosti yhden­vertaiset - Yhdenvertaisuus­lain arviointi, Valtio­neuvoston selvitys- ja tutkimus­toiminnan julkaisu­sarja 2020:50.

[5] Jokela, Satu ym.: Sukupuoli- ja seksuaali­vähemmistöihin kuuluvien nuorten hyvin­vointi: Kouluterveys­kyselyn tuloksia 2019, Terveyden ja hyvin­voinnin laitos, Työpaperi 38/2020. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-580-3

[6] CRC/C/FIN/CO/5-6, kohta 16.

[7] CRC/C/FIN/CO/5-6, kohta 9.

[8] Muun muassa uskonnon­vapaus sekä lapsen oikeus juridiseen sukupuolen vahvistamiseen tulisi turvata myös ala­ikäisille.

[9] ”just, et ku tulee kouluun, ni se käyttäytyminen muuttuu. Ja mä uskon, että se on osittain opittu vanhemmilta tai vanhemmilta oppilailta. Se, et näkee sitä käyttäytymistä vaik yläasteella joka päivä, ku ne vanhemmat oppilaat käyttää slurreja ja tämmösii hienoi sanoja. Ja sit ku ne ei tiiä mitä se tarkottaa, ja ne ehkä haluu olla ehkä vähän niinku ne vanhemmat oppilaat, olla siistejä, esittää vähän vanhempaa, ni se lähtee tosi helposti kierteeseen, et ku muut käyttää, ni mäki käytän.”