Lasten päihdepalvelujen puute on hälyttävää

Lasten ja nuorten päihteidenkäyttö ja riippuvuussairaudet ovat Suomessa edelleen ongelma. Samaan aikaan kun täysin päihteettömiä lapsia on enemmän kuin ennen, hyvinvointierot ovat kasvaneet ja lasten vakavat päihdeongelmat yleistyneet. Ongelmiin jouduttuaan lapsen voi olla vaikea saada apua.

Lapsiasianeuvottelukunta kokoontui 4.9.2023 keskustelemaan lasten päihteidenkäytön tilanteesta sekä ratkaisuista päihdehaittojen vähentämiseksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Kirsimarja Raitasalon alustuksessa tarkasteltiin alkoholin, huumausaineiden, nikotiinituotteiden ja rahapelaamisen yleisyyttä muun muassa eurooppalaisen koululaistutkimuksen (ESPAD) tulosten pohjalta.

Alkoholi on nuorten yleisin päihde, ja sitä on kokeillut vajaa 70 prosenttia yhdeksäsluokkalaisista. Laittomista päihteistä yleisintä, kannabista, on kokeillut noin 10 prosenttia yhdeksäsluokkalaisista. Tupakointi on vähentynyt, mutta tilalle on tullut muita tupakka- ja nikotiinituotteita, joita joka kymmenes käyttää päivittäin. Lähes puolet yhdeksäsluokkalaisista pojista on pelannut rahapelejä alaikäisenä.

”Suomalaisessa kulttuurissa jokainen lapsi joutuu miettimään omia asenteitaan päihteitä kohtaan viimeistään yläkoulussa, koska päihteet näkyvät yhteiskunnassamme niin vahvasti”, EHYT ry:n osastopäällikkö Ilmo Jokinen kuvaa. ”Oppilaitokset ovat pulassa ja valtio koettaa juosta perässä, kun markkinoille tuodaan koko ajan uusia nikotiinituotteita ja erilaiset päihteet kiinnostavat.”

Päihdekysymykset koskevat kaikkia lapsia

”Nuoruuteen on aina kuulunut kokeiluja, ja osa nuorisokulttuureista rakentuu aika vahvasti päihteiden ympärille. Päihdekysymykset koskevat meillä tavalla tai toisella kaikkia lapsia”, ylitarkastaja Katja Mettinen summaa lapsiasianeuvottelukunnan asiantuntijakeskustelua.

Myös päihdeasioissa edullisinta ja inhimillisesti kestävintä on panostaa ongelmien ennaltaehkäisyyn. Päihdekasvatuksen lisäksi kyse on monista nuorten hyvinvointiin liittyvistä asioista.

”Päättäjien on hyvä kiinnittää huomiota siihen, miten nuorilla on mahdollisuus viettää vapaa-aikaa lähiympäristössään tai missä olosuhteissa kavereita voi tavata. Jokaisella lapsella tulee olla mahdollisuus kokea kuuluvansa johonkin yhteisöön. Huomiota tulee kiinnittää myös siihen, mistä vanhemmat voivat saada tarvittaessa tukea”, Mettinen kuvaa.

Apua ongelmiin ilman pompottelua

Osalle lapsista päihteidenkäytöstä tulee vakava ongelma. Tänä vuonna Onnettomuustutkintakeskus tekee teematutkintaa nuorten huumekuolemaista, jotka ovat hälyttävästi lisääntyneet.

”Jyväskylässä tehdään vuosittain noin 450 lastensuojeluilmoitusta lapsen päihteidenkäytön vuoksi. Tärkeä kysymys on, miten lapsi saa tukea päihdeongelmaan, kun huoli on herännyt”, kuvaa nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen palvelupäällikkö Hanna Hämäläinen Keski-Suomen hyvinvointialueelta. ”Meillä on hyviä kokemuksia esimerkiksi matalan kynnyksen Nuorisovastaanotosta, jonne voi tulla ilman ajanvarausta, vaikka sekin tavoittaa vain osan nuorista. Tukea pitäisi saada viivytyksettä ja yhdestä paikasta niin, että lasta ei vain siirrellä paikasta toiseen. Hyvinvointialueelle siirtyminen herättää toivoa tuen ja palvelujen vahvistumisesta ja vaikuttaviksi todetuista hoitomenetelmistä”, Hämäläinen jatkaa.

”Lapset ovat eri puolilla Suomea eriarvoisessa asemassa riippuvuussairauksien hoidossa. Lastensuojelun rinnalle tarvitaan asiantuntevaa päihdehoitoa. On tärkeää, että hyvinvointialueilla seurataan lasten päihteidenkäyttöä ja tarvittaessa ryhdytään pikaisestikin toimiin palvelujen parantamiseksi”, lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen painottaa.