Tavoitteena turvallinen elinympäristö kaikille lapsille ja nuorille

 

Lapsella on oikeus saada osakseen turvaa ja erityistä suojelua. Vuonna 2022 lapsiasiavaltuutetun työn strategisena painopisteenä on turvallisuus ja lapsen oikeudet. Painopiste näkyy verkostotyössä, selvityksissä sekä lasten ja nuorten tapaamisissa. Toiminnan tavoitteena on herätellä yhteiskuntaa vahvistamaan lasten turvallisuutta. Lapsia ovat kaikki alle 18-vuotiaat.

Lapsen turvallinen arki muodostuu sitä tukevasta ympäristöstä, ihmisten välisistä suhteista ja lapsen itsensä kokemasta turvallisuudesta. Suomalainen yhteiskunta on muuttunut jatkuvasti turvallisemmaksi lapsille. Monet lapset altistuvat kuitenkin edelleen esimerkiksi väkivallalle ja tapaturmille, jotka olisivat ehkäistävissä. Toimiessaan digitaalisissa ympäristöissä lapset kohtaavat uudenlaisia turvallisuusuhkia. Maailmanlaajuiset ilmiöt, kuten ilmastokriisi ja pandemiat uhkaavat lasten hyvinvointia, ja aiheuttavat lapsille ahdistusta ja turvattomuuden tunnetta.

Lasten kokema turvallisuus kytkeytyy yhteiskunnassa tehtyihin valintoihin

– Yhteiskunnan turvallisuus on tiiviisti kytköksissä sen harjoittamaan turvallisuus- ja yhteiskuntapolitiikkaan, lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen muistuttaa. – Itse ymmärrän turvallisuuden rakenteellisena, sosiaalisena ja kokemuksellisena ilmiönä, hän jatkaa.

Lähes kaikki yhteiskunnan rakenteet kaavoituksesta erilaisiin organisaatioihin vaikuttavat siihen, miten turvallinen yhteiskunta on. Rakenteellista turvallisuutta lisätään panostamalla asuinalueisiin ja infrastruktuuriin sekä luottamusta herättävän kansallisen ja kansainvälisen turvallisuuspolitiikan avulla. Sosiaalista turvallisuutta lisätään huolehtimalla perheiden toimeentulosta ja palveluista, ehkäisemällä parisuhteiden ristiriitoja ja väkivaltaa sekä estämällä rikollisuutta.

Turvattomuuden kokemus herättää usein pelon tunnetta. Pelko on kokijalleen todellista riippumatta siitä, onko uhkaa olemassa. Lasten kokemaa turvattomuutta ja pelkoa on tutkittu verrattain vähän. Lapsibarometrissa 2020 kysyttiin kuusivuotiailta lapsilta, pelottaako heitä joskus. Vastaajista 82 prosenttia vastasi kysymykseen myöntävästi. Yleisin pelon aihe oli pimeä. Lasten näkemyksiä kuitenkaan harvoin huomioidaan esimerkiksi kaupunkien ja taajamien valaistusta suunniteltaessa. Nuorisobarometrissa 2018 turvattomuutta herättivät maailmanlaajuiset uhat kuten ilmastonmuutos ja kansainvälinen terrorismi.

Vuonna 2022 lapsiasiavaltuutettu vahvistaa työtään turvallisuuskysymysten parissa. Lapsibarometrissa ja Nuorten neuvonantajien tapaamisissa selvitetään, millaiset tekijät vaikuttavat turvallisuuden kokemukseen lasten ja nuorten keskuudessa. Yhteistyötä tiivistetään useiden tahojen ja kansallisten sekä kansainvälisten turvallisuutta edistävien toimintaohjelmien kanssa. Lisäksi valtuutettu osallistuu aktiivisesti käynnissä oleviin yhteiskunnan palvelu- ja sosiaaliturvajärjestelmän uudistuksiin ja muistuttaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen kysymyksistä.

Lue lisää

Lapsiasiavaltuutetun toimintasuunnitelma 2022: Turvallisuus ja lapsen oikeudet