Lasten turvallisuus ei ole heikentynyt, mutta maailma tuntuu turvattomalta

Lapset ja nuoret kokevat maailman aiempaa turvattomammaksi, vaikka heidän arki­elämänsä turvallisuus ei ole heikentynyt. Tämä ilmeni Nuorten neuvon­antajien tapaamisissa, joissa 6–16-vuotiaat lapset kertoivat lapsiasia­valtuutetulle näkemyksiään turvallisuudesta ja turvattomuudesta.

Lapset kokevat julkiset tilat usein turvattomina. Turvattomuuden kokemusta julkisissa tiloissa voi lisätä esimerkiksi yksittäisten rikosten näyttävä uutisointi, mikä voi vääristää käsitystä niiden yleisyydestä ja toden­näköisyydestä. Myös vanhemmat saattavat kanavoida lasten pelkoja julkiseen tilaan ja muihin ihmisiin.

Tutkijat puhuvat riski­yhteiskunnasta, jossa maailma voi alkaa näyttää turvattomalta.

– Turvallinen yksinäisyys saattaa alkaa näyttää lasten ja nuorten mielestä houkuttelevammalta kuin sosiaalisiin kohtaamisiin liittyvät vaarat. Tämä taas voi johtaa lasten autonomian ja liikkumisen rajoittamiseen ja saada lapset ja nuoret jäämään liiaksikin turvalliselta tuntuvaan yksityiseen tilaan, kuten kotiin, erikois­tutkija Terhi Tuukkanen lapsiasia­valtuutetun toimistosta kertoo.

Vaikka lapset kuvasivat julkisia tiloja paljon turvattomuuden kautta, kukaan ei ollut kokenut pahoja asioita julkisilla paikoilla. Kun rakennetaan lasten luottamusta yhteiskunnan ja oman lähi­ympäristön turvallisuuteen, olennaista on välttää riskien liiallista korostamista ja pelottelua.

Turvallisuus rakentuu ihmisten välisessä vuoro­vaikutuksessa

Lapset viettävät suuren osan arki­elämästään niin sanotuissa puoli­julkisissa tiloissa, kuten koulussa, varhais­kasvatuksessa ja harrastuksissa. Puoli­julkinen tila ei ole kaikille avoin, mutta yksityisistä tiloista sen erottaa sosiaalinen ja näkyvä luonne: puoli­julkisessa tilassa kohdataan muita ihmisiä ja sosiaalisia tilanteita.

– Se, tuntuuko koulu turvalliselta, riippuu myös siitä, millaisia toiset ovat sinua kohtaan. Tunteet vaihtelevat päivittäin, lapsiryhmä kuvasi lapsiasia­valtuutetulle.

Lapset kokivat pääsääntöisesti oman koulunsa turvalliseksi mutta kuvasivat muita kouluja vähemmän turvallisiksi, silloinkin kun molemmissa paikoissa tunnistetaan samat riskit kuten mahdollisuus koulu­kiusaamiseen. Ihmiselle on luontaista kokea vaarojen ja riskien olevan siellä, mikä on itselle vierasta.

Turvallisuutta lisää lasten mielestä toisten ihmisten hyväksynnän ja kunnioituksen lisääminen ja syrjinnän ehkäiseminen. Lapset myös toivoivat, että ”uskalletaan tehdä aloitteita toisiin ihmisiin tutustumiseksi”. Kielteisen vuoro­vaikutuksen, kuten syrjinnän ja kiusaamisen ehkäiseminen lisää turvallisuutta.

Lasten oma rooli ja toimijuus tärkeää

Lapset kertoivat, että heille turvaa tuovat yksityisen tilan asiat, kuten koti, läheiset ihmiset, arjen rutiinit sekä kyky toimia itse. Eräs lapsi kertoi: ”Minulle turvallisen olon tuo hyvät ja huolehtivat vanhemmat ja että on ruokaa.”

Myönteistä oli, että lapset osasivat nimetä useita ammattilaisia, jotka voivat auttaa lapsia vaara­tilanteissa, ja heidän luottamuksensa ammattilaisiin oli vahvaa. Lasten turvallisuuden kokemusta voidaankin rakentaa lisäämällä myönteistä vuorovaikutusta lasten arki­yhteisöissä.

Lapsiasia­valtuutetun tapaamat lapset eivät hahmottaneet omaa rooliaan turvallisuuden lisäämisessä yhteis­kunnan tasolla. Lapset kuitenkin osaavat, pystyvät ja myös haluavat osallistua julkisessa tilassa käytäviin neuvotteluihin ja vaikuttaa omaan asuin­ympäristöönsä, kun se tehdään heille mahdolliseksi.

– Lasten oma kyky ja valmius toimia itse lisäävät lasten turvallisuuden kokemusta. Tärkeää on myös ottaa lasten näkemykset vakavasti turvallisuutta koskevassa päätöksen­teossa, Tuukkanen sanoo.

Lisä­tietoja

Tutkimus­artikkeli: Terhi Tuukkanen (2024). Yksityinen, puolijulkinen ja julkinen tila lasten turvallisuutta koskevissa näkemyksissä. Yhteiskunta­politiikka 1/2024. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202402157389