Lapsiasia­valtuutettu ja yhdenvertaisuus­valtuutettu: Ulkomaalaisia koskevat lainsäädäntö­hankkeet voivat vaarantaa lapsen oikeuksia

Ministeriöt valmistelevat parhaillaan useita ulko­maalaisten asemaa koskevia lain­säädännön muutoksia hallitus­ohjelman pohjalta. Moni näistä uudistuksista kohdistuu joko suoraan tai välillisesti ulkomaalaisiin lapsiin sekä suomalaisiin lapsiin, joilla on ulkomaalainen vanhempi. Yhdenvertaisuus­valtuutettu ja lapsiasia­valtuutettu arvioivat, että hallituksen kaavailemat muutokset voivat luoda ulkomaalaisia lapsia syrjiviä tilanteita, lisätä heidän haavoittuvuuttaan sekä vaarantaa heidän turvallista kasvuaan ja kehitystään.

– Lapset ovat aina haavoittuvassa asemassa ulkomaalais­lain mukaisissa päätöksissä. Jos jo lain­valmistelussa ei huomioida sitä, miten maahanmuutto­politiikan muutokset vaikuttavat lapsiin, saattavat lain­muutokset asettaa lapset entistä heikompaan asemaan ja vaarantaa heidän oikeuksiaan, yhdenvertaisuus­valtuutettu Kristina Stenman toteaa.

Lapsen oikeuksien turvaaminen on lain­säätäjän ja lain­valmistelijan vastuulla. Valtuutetut muistuttavat, että Suomen on noudatettava YK:n lapsen oikeuksien yleis­sopimuksen mukaisia velvoitteitaan sekä perustus­lakia kaikessa maahanmuutto­politiikassaan. Hallitusohjelma­kirjauksia toteutettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, miten lain­säädännön muutokset vaikuttavat lapsen oikeuksiin.

Valtuutetut painottavat, että ulkomaalaisten asemaa koskevissa lainsäädäntö­hankkeissa on tärkeää tehdä perusteelliset lapsi­vaikutusten arvioinnit. Lisäksi on välttämätöntä, että hankkeista tehdään yhteis­vaikutusten arviointi, jossa arvioidaan sekä hankkeiden suorat että välilliset vaikutukset. Vaikutuksia on arvioitava myös lain­säädäntöä toimeen­pantaessa.

– Meillä on lapsen oikeuksien yleissopimuksen pohjalta velvollisuus ja kansallisen lapsi­strategian pohjalta vahva tahtotila arvioida lapsen etu kaikissa päätöksenteko­tilanteissa. Tärkeää on nyt viedä strategiat käytäntöön, lapsiasia­valtuutettu Elina Pekkarinen painottaa.

Valtuutetut kiinnittävät vastuu­ministereille toimittamassaan kirjeessä huomiota erityisesti jo käynnistettyihin lainvalmistelu­hankkeisiin, kuten raja­menettelyn käyttöön­ottoon, paperittomien henkilöiden sosiaali- ja terveys­palveluihin sekä vastaanotto­rahan pienentämiseen, joista jokaista tulisi punnita lapsen oikeuksien toteutumisen näkö­kulmasta. Valtuutetut katsovat, että mikäli muutosten seuraukset havaitaan lapsille haitallisiksi, täytyy etsiä ratkaisuja, jotka edistävät lasten hyvin­vointia ja oikeuksien toteutumista.