Lapsiasiavaltuutetun toimistossa on avoinna tutkimusavustajan määräaikainen virka

 

Lapsiasiavaltuutetun toimistossa Jyväskylässä on avoinna tutkimusavustajan määräaikainen virka ajalle 17.1.2022–31.12.2022. Tarvittaessa voidaan sopia etätyökäytännöistä. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen hanke.

 

Tehtävän kuvaus

Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on kerätä tietoa lasten hyvinvoinnista ja heidän oikeuksiensa toteutumisesta sekä julkaista aihetta koskevia selvityksiä. Lapsiasiavaltuutetun toimisto on vuonna 2008 julkaissut saamelaislasten ja vuonna 2009 romanilasten hyvinvointia ja oikeuksien toteutumista koskevat selvitykset. Kansallisessa lapsistrategiassa tavoitteeksi on asetettu saamelaislasten ja romanilasten oikeuksien toteutumista ja hyvinvointia koskevan ajantasaisen tiedon kokoaminen päätöksenteon tueksi. Selvitys tulee toteuttaa yhdessä sidosryhmien sekä lasten ja nuorten kanssa.

Tutkimusavustajan tehtävänä on yhteistyössä erikoistutkijan kanssa toteuttaa ja raportoida molempia lapsiryhmiä koskevat selvitykset. Avustaja toimii erityisesti aineistonkeruu-, aineistonkäsittely- ja raportointitehtävissä. 

Selvitysten tulokset raportoidaan kahtena julkaisuna, jotka julkaistaan lapsiasiavaltuutetun toimiston ja kansallisen lapsistrategian yhteisjulkaisuina.

Selvityshankkeet ovat osa kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmaa (kohta 5).

 

Hakijalta odotamme

Tutkimusavustajalta odotetaan soveltuvaa koulutusta, mielellään kandidaatin tutkinnon suorittamista tai ylempää korkeakoulututkintoa.

Tehtävän hoitamisen edellytyksenä on

  • ymmärrys lasten ja nuorten kanssa tehtävästä tutkimuksesta
  • taito työskennellä sidosryhmien, etenkin lasten ja nuorten kanssa
  • kyky itsenäiseen ja huolelliseen työskentelyyn
  • erinomainen kirjallinen ja suullinen ilmaisutaito.

Lisäksi tutkimusavustajalta edellytetään ymmärrystä lapsen oikeuksista, lasten asemasta ja elinoloista sekä yhteiskuntapolitiikan ymmärrystä.

Hakijan eduksi luetaan ymmärrys vähemmistöjen kanssa tehtävästä tutkimuksesta ja saamelaislasten ja/tai romanilasten elämästä. 

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää analyyttista ja itsenäistä työotetta, joustavuutta, kykyä hallita aikataulua sekä vahvoja vuorovaikutustaitoja. Työ edellyttää matkustamista.


Tarjoamme hakijalle

  • Työn, jolla on yhteiskunnallinen merkitys
  • Työn lapsen oikeuksien edistämisen ytimessä
  • Itsenäisen ja vastuullisen tehtävän lasten oikeuksien edistämisessä
  • Pienen, sitoutuneen ja innostavan työyhteisön.

Palkkaus määräytyy oikeusministeriötä ja eräitä virastoja koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen mukaan. Työsuhteen tehtäväkohtainen palkanosa on 2561,04 tai 2707,86 euroa kuukaudessa (vaativuustaso 10 tai 11). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

 

Hakuilmoitus

Lue hakuilmoitus ja jätä hakemuksesi viimeistään 3.12.2021 klo 16.15 valtiolle.fi-palvelussa.

Alustavan suunnitelman mukaan haastattelut järjestetään 17.12., 21.12. ja 22.12.